Objevy kovových pravěkých artefaktů v severním Českobudějovicku 2011-2012

Jednou z hlavních činností administrátorů našeho webu je spolupráce s archeologickým oddělením jihočeského muzea. Ta spočívá především v nedestruktivním průzkumu krajiny severního Českobudějovicka za účelem vyhledávání nových archeologických lokalit, kontrolou stavu současných známých lokalit a prohloubením poznatků o již známých lokalitách. Jde jednak o povrchové sběry keramiky, respektive keramických střepů na zoraných polích, v lesních vývratech, oraništích po zvěři, zemních výkopech a podobně. Při této činnosti lze odhalit nové lokality, kdy například větší množství pravěkých střepů může značit přítomnost dávného lidského sídliště. Rozpoznat lze i konkrétní objekty, především v zemních výkopech, kdy můžeme zpozorovat na stěně výkopu například zaniklou zásobní jámu, projevující se odlišnou barvou zeminy, než má okolní rostlá neporušená půda. Kromě keramických zlomků lze vzácně najít i kamenné nástroje – úštěpy a také kovové artefakty.

Další významnou činností je vyhledávání neznámých a tzv. „nezapsaných“ mohyl a mohylníků. V severním Českobudějovicku se nám podařilo nalézt a společně a archeologem jihočeského muzea zaměřit již desítky dosud neznámých mohyl z doby bronzové, halštatské, ale i raně středověké. With therapy from body contouring Scottsdale to help you get ahead.

Vzácně lze objevit i další archeologické zajímavosti, jakým jsou například barokní vodovod u Švamberka, milířiště z 19. stol, objekty zaniklých středověkých osad, základy renesanční lovecké chaty u Vitína, pozůstatky středověkého mlýna u zaniklé vsi Korutany, plužiny středověkých osad, fortifikační objekty z období 30tileté války, ale i druhé světové války a další.

Asi nejzajímavějšími a informačně nejdůležitějšími jsou nálezy pravěkých kovových artefaktů, většinou bronzových. Nálezy těchto artefaktů jsou zcela náhodné – při povrchových sběrech na polích, při záchranných archeologických výzkumech spolu s archeologem jihočeského muzea různých zemních výkopů a při stavebních pracích a nakonec i náhodné nálezy za použití detektoru kovů ať už především na polích, nebo i v lesním terénu.

V celé severní části budějovického okresu (Budějovicko, Lišovsko, Zlivsko, Vltavotýnsko…) se nám za poslední dva roky 2011 – 2012 podařilo nalézt níže uvedené  kovové artefakty. Na fotografiích jsou nálezy nečištěné chvíli po nálezu. Všechny byly předány jihočeskému muzeu, pokud nebyly rovnou nalezeny společně s archeologem.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister