Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni IV.část

23.května 1945

8.25     Pan Josef Lekavý potřebuje 2 obuvnické pomocníky, poněvadž koná práce pro ruskou armádu. Sděluje, že jest v městě několik volných, které by mohli býti povoláni. Jako Herda Bohouš a Moravec Antonín.

9.10     Pan Nebáznivý, hostinský žádá, abychom rozhlasem povolali do práce k němu Marii Bečvářovou z Tř. a Věru Koudelkovou ze Stříbrce, aby ihned nastoupily do práce.

9.25     Paní Marie Vopelková Tř. II/74 žádá MNV, aby jí přidělil mandl po internované Berty Dohnalové.

9.40     Koně se přidělují pouze žadatelům z obcí politického okresu Tř. Platno od 22.V. 1945 podle prohlášení p. ndpor. Kučery.

9.45     Profesor Vladimír Fuxa t.č. Stráž n. Nežárkou žádá o přidělení bytu z důvodů služebních.

9.50     Žádost o výměnu bytu podává pan Matěj Litvan, obuvník v Tř. Žádost odůvodňuje velmi malým a nedostatečným bytem a těhotenstvím své ženy.

10.00   Paní Kubalová choť zámečníka v Tř., Rožmb. č.42 žádá, zda by pro jejího manžele nemohlo býti uvolněno z věcí po německých příslušníků nějaké prádlo a šaty, neboť jak bylo hlášeno  11. května byl jim celý byt vykraden. Věc k rozhodnutí příslušnému referentu předá p. profesor Endris – vyř. 23.V.45

10.05   Pan František Pešl, majitel stroj. dílny žádá, aby M.N.V. dal na vědomí, aby vyšetřil internovaného Stupku, který měl na starosti prodej nábytku, prádla, peřin, nádobí a různých  věcí po rodinách Karla a Leopolda Štajna v Tř.

10.50   Stanice Tř. hlásí výsledek voleb do rev. N.V.

11.10   Pan podpluk. Vondráček oznamuje písemně druh zbraní (jedna kulovnice „mauserovka č.6321 a jednu pistoli) kteréžto zbraně musel podle nařízení odevzdat 1.8. 1939

11.35               Nováček Jaroslav bytem v Tř. čp. 208 hlásí, že se navrátil z Lince, kde pracoval. Byl odkázán na úřad práce (Foch)

11.30   Vrchní sklepník od Koníčka stěžuje si že mu Rusové zabrali jeho jedinou kuchyň ve které vaří pro 6 osob a ženu má nemocnou. Byl požádán velitel ruské posádky za zákrok v této věci. Vyřízeno příznivě.

11.45   Novák Jaroslav Tř. II/306 (Daskabát) hlásí, že se vrátil z koncentračního tábora ze Steinu n. L. Předáno p. Janoutovi

11.55   Místní N.V. pořádal O.N.V. v Tř. o písemné potvrzení, že městské vyživovací oddělení potřebuje služeb pana Davida do doby než nová vedoucí síla bude zapracována. Písemní potvrzení vydáno panem ředitelem Pechem a předáno panu Davidovi.

12.50   Ruský důstojník v doprovodu pobočníka si stěžoval, že jatky zamítají přednostně porážet dobytek pro Rudou armádu přesto, že v minulých dnech tato přednost byla zachována. Byl poslán tlumočník s pobočníkem na jatka k dru Konrádovi, se kterým se dohodnou, že pro určité hodiny se bude porážet pro R.A. a pak pro místní zásobování.

13.20   Ruský komandant osobně žádá o zhotovení  50 kuchařských zástěr v některé krejčovské dílně. Pan Kotil ho zavedl k předsedovi krejčovského družstva, kde se o dalším dohodnou.

13.40   Kateřina Borkovcová, majitelka domu v Tř. 86/II žádá o přidělení bytu v tomto svém domě, neboť byt, který donedávna obývali manželé Karel a Anna Pejchlovi (Němci) byl jim N.V. zapečetěn. Protože sama bydlí u rodičů v Slověncích žádá o přidělení bytu.

14.30   Pan Karel Melichar, Veselí n. L. Mlýnská 364 hlásí jako bývalý zaměstnanec Fraňkovy pily, že práci u této firmy nemůže nastoupit a že vzhledem ke svému vyššímu odbornému vzdělání dal se k dispozici Úřadu práce v Třeboni a řed. st. lesů a statku.

14.45   Vydáno potvrzení o národní spolehlivosti p. Josef Rába  naroz. 30.11.1919 v Suchdole n. Luž. a bydlícího v Tř. II/365. Podepsal prof. Jiráček.

14.50   V případech zvláště nutných jest možno dle sdělení okr. úřadu použíti u městs. úřadu v Tř. poukazů pro letecky poškozené. Jen ovšem v nejnutnějších případech a na nejnutnější potřeby.

14.55   Velitelství posádky pro nár. stráž v Tř. ubytovanou v zámku žádá M.N.V. o zapůjčení 1 radioaparátu pro zátiší tohoto  útvaru.. Proti vrácení a potvrzení. Předáno panu Cvrčkovi.   Třešňák

15.00   Došel přípis pana Karla Zochla (?) ve věci zelenářské zahrady pana Tomáše Krejčího a žádost o jeho vystěhování. Přípis předán k projednání do plenární schůze.

15.10   Došlo úmrtní oznámení pana Františka Dušáka, rotmistra v.v.

15.15   Pan Opat, pekař v Tř. žádá o uhlí, které potřebuje pro pekárnu (peče chléb pro posádku). Okresní úřad potřebné uhlí opatří pro něho od paní Šotkové.

15.20   Manželé Frant. a Marie Čiháčkovi t.č. bytem v Tř. přihlašují se k zřízení svojí pohledávky na nemovitosti čp. 159/II váznoucí. Jedná se o dům manželů Melicharových, náležejícím německé národnosti. Přípis odeslán k dalšímu vyřízení okr. N.V.

16.00   Poštovní úřad v Lomnici hlásí, že Lomnická linka je zase již v dobrém stavu.

16.10   Ruské dámy žádají o zapůjčení 1 elektrické žehličky. Opatří pan Cvrček. Vyřízeno 23.V.45

16.45   K žádosti p. Adolfa Komárka nar. 15.6. v Chlumu u Tř. vydán byl jemu psaný průkaz v německém jazyce, datum 23.5.1945

17.00   Vydáno doporučení paní Zdeňce Dušákové vdově po zemřelém Frant. Dušákovi, kapel. v Koncentračním táboře v Terezíně pro textilní obchody v Praze a v místě pro firmu Baťa na nákup šatů a bor. Podepsal Jiráček

17.05   Pan Hynek Čech stěžuje si, na velký nedostatek chleba v městě. Nutno zaříditi,  aby někteří pekaři pekli jen pro občanstvo, aby se tato kalamita odstranila. Bude požádán pan Vopelka o zjednání nápravy.

17.15   Potvrzeno O.N.V., že převzal věci zabavených u Karla Koláře, řezníka v Tř., 3,3 m látky na dámské šaty, 3,40 m látky na plášť, 3,10 m látky na pánský oblek s přípravou. Potvrzení podepsáno Vachem pro pluk. sov.arm.Romanova.   Originál uložen na radnici.

21.00   Podle příkazu repatriační komise v Č.B. má býti poskytnuto nejnutnější stravování a ubytování pro 72 osob (18 vozů s potahy) a 22 osob (3 vozy s potahy). Týká se rumunských příslušníků německé národnosti. Oba transporty jsou určeny do Brna.

8.20     Pol. oddělení O.N.V. žádá, aby bratr Princ do tamní kanceláře

8.30     Partyzánské oddíly „Za Prahu“, Brigáda „Táborité“ zasílají oznámení o „Tryzně“, která se koná dne 27. května 1945 v Mnichu u Deštné. Plakáty vyvěšeny. Zařídil  ? (podpis)

8.35     Ing. Bezděk, Nový Dvůr žádá, aby mu bylo po několik dní dáno k dispozici pro polní práce asi 30 lidí (zajatců). Zařídil Valenta

8.45     Čsl. voj. velitelství přebírá sklady a zásoby v lazaretě „Na lázních“: Za M.N.V. přítomen bude při předávce tajemník Valenta .

9.00     Řed. lesů a statků (pan rada Jelínek) sděluje, že do bytu pana Dejdara posílá svého úředníka, aby ze soupisu jmění zatčeného Dejdara vyloučil v místě věci z laboratoře, patřící do majetku ředitelství.

9.10     Pan Prášil žádá M.N.V. o 1 tlumočníka k ruskému  veliteli. Pan Cejnar.

9.30     Pan Fr. Filištajn Tř. II/5O hlásí, že zasetý mák byl ruskými vojíny zničen a proto byl nucen na výměnu asi 20 ha zasázeti brambory .

9.35     Zásoby a klíč od skladu v Lázních převzal poručík  Pavlíček. Šéf kuchařů zůstává pan Gerlach a jemu budou denně vydávány potraviny pro ošetřovance podle směrnice hospod. správy. Zařídil Valenta.

9.40     Představitele strany čsl. nár. soc. v Tř. žádají o uvolnění jedné místnosti pro sekretariát v náhradu za jejich místnost, která jim byla zabrána stranou komunistickou. Pan prof. Jiráček

10.00   Žádost o byt Jarolíma Josefa, dělníka v Tř., Daskabát čp. 306/II

10.00   Ruští vojáci s důstojníkem žádají, aby jim místní krejčí ušili 50 bílých plášťů. Určeni krejčí Dvořáček, Nekut, Benda, Hnilička.

10.10   Žádost ruského důstojníka o zapůjčení nákladního auta  na půl hodiny – vyhověno a požádána správa Schwarz. pivovaru o zapůjčení. Vyřídil – podpis

10.20   Pan Josef Hanzal, roz. 11.1.1915 hlásí, že se vrátil  z koncentračního táboru Oberleutendorf Maltheuren.

10.30   Paní Nebáznivá, choť hostinského nám sděluje, že byt paní Skotákové po odchodu ruských vojáků zůstal otevřen a tedy přístupen každému kdo tam přijde. Věci v bytě uskladněné se ztrácejí. Zařízeno, aby tam byla vyslaná prozatím stráž – a zámečník byt zavřel.

10.40   Došla žádost pana Františka Lízala Tř. Budovcova čp. 280 o doporučení jeho národní spolehlivosti, které potřebuje ke své žádosti Krajskému pozemkovému úřadu v Č.B. Vyřídí plenární schůze.

10.45   O.N.V. v Tř. oznámeno pořádání česko-ruského večera v sobotu v neděli a pondělí, současně vyzván k účasti.

10.25   Ing. Picek žádá o potvrzení své nár. spolehlivosti. Vydal pan prof. Jiráček

11.30   Pan J. Komárek, syn hostinského Tř. II, který se vrátil po 6 letech z Německa, kde ztratil všechny zuby žádá MNV, aby požádal Dr. Krešla, aby jej vzal mezi prvními pacienty.

11.45   Pan profesor Jiráček žádá o návštěvu předsedu ONV pana Vacka. Navštíví místní N.V. po 2. hod. odpoledne.

11.50   Voda v městě nepoteče v době od 1 –  1½  hod. odp. Uvědoměn okresní úřad i Kasárny  telefonicky.

Z nařízení O.N.V. (pan Opekar) má býti byt po paní Lojové (lékárnici) dán k dispozici paní Navrátilové, po předchozím soupisu všech věcí, zařídí a pokud tyto nejsou nutně použivatelné, mají býti soustředěny v poslední místnosti, kterou nebudou Navrátilovi potřebovati.

12.00   Přednosta poštovního úřadu Em. Krejcar žádá o přidělení bytu po paní Hrbkové.

12.05   Hlášeno kasárnám, že mezi okresním úřadem a gymnasiem nachází se asi 1 povoz uhlí  volně vyhozené. Doporučeno kasárnám, aby si je odvezli.

12.30   Správce Cihelny hlásí tlf., že vápno a cement nemůže ruským vojákům vydat, protože cement vůbec nemá. Vápno je v Branné na rašeliništi a cement snad má státní správa rybníků.

12.40   Dva ruští důstojníci chtějí 2 až 3 q vápna k bílení ubykací. V půl 2 odp. přijdou se zeptat není –li vápno v Branné v bývalém rašeliništi. Toto nutno zjistit  prostřednictvím pana kontr. Vašíka

Nějaké vyhašené vápno je v Drevnici, jak na náš dotaz oznámil pan stavitel ze Řed. stát. statků.

13.40   Hospodářské družstvo žádá o přidělení 10 osob na přebírání bramborů. Jde o zásobování ruské armády a obyvatelstva. Práce na 5 dní. Doručitel dopisu poslán k poruč. Pfeferlemu, aby tento buď civilisty, nebo zajatce do výše uvedené práce přidělil hned.           Valenta

13.45   Spojka hlásí, že p. kontrol. Vašík je dnes ve Velenicích, takže není možno zjistit je-li nějaké vápno v Branné. (Vápno je vyhašené v Branné. Místo může určiti dělník v Branné).

13.50   Pan Cernan (?) hlásí telefonem, že na Ředitelství státních lesů a statků se koná volba závodního výboru, kde je přítomen .

14.30   Dotaz Hospodářského oddělení. Kdo dodá Rusům 50 l mléka denně a brambory. Předáno O.N.V. v Tř.

15.45   Adjutant Popov (pluk. Romanova) žádá opatření 1 elektrické stolní lampy a 2 koberců. Opatří Cvrček. Elektrická lampa byla již vydána.    p. Rákosník

16.00   Zítra o 1 hod. odp. přijde na radnici p. prof. Navrátil a s pověření Cvrčka provede p. Rezler inventuru a uvolnění bytu po paní Loylové , pro prozatímní správkyni lékárny PhMr. Annu Navrátilovou

16.25   Vzkaz p. předs. O.N.V. po vrch. tajem. Bambulem. MNV dal vyvěsit seznam všech členů M.N.V. s výzvou, aby občanstvo event. námitky  proti jednotlivým osobám ohlásilo do 31. května t.r. na O.N.V. v Tř.

16.25   Tajemník Bambule přihlašuje se o rádio šestilampovku, elektrický vařič, el. žehličku, dámské kolo a dámské lyžařské boty.

16.30   Okresní péče o mládež v Tř. žádá o uvolnění svého domu č.383/II. Okresní péče o mládež v Tř. žádá, aby jí byla zajištěna budova NSV okresním úřadem, kde hodlá O.P.M. žádati dětský domov o úřadovnu.

17.00   Sviták Jaroslav z Tř. čp. 6 přichází  z …….(?)  a hlásí se o příděl. Normální dávku vydal Čupík.

17.43   K p. předs. O.N.V. Vackovi odešli 2 členové M.N.V., aby s ním projednali otázku ubytování a …..(?) cest pro ty , kteří na základě výnosu ministra projdou, anebo budou na čas ubytování v Tř., jakožto v jednom týmž výnosu označení  místa.

19.00   Ruský mladší leutenant žádá o přidělení bytu  pro ruského majora, zástupce velitele divize, v centru města. Byl mu přidělen byt u Krejníkové Tř. 7/I.

19.10   Vydáno dne 24.V.45 ze skladiště M.N.V. pro velitele ruské posádky v Tř.: 2 ks koberců, 1 rádio z bytu pana Vaněčka. Předal pan Rezlér a přinesl potvrzení.

21.00   Dle příkazu repatriační komise v ČB má býti poskytnuto nejnutnější stravování a ubytování pro 36 osob (Maďarů)8 vozů, 10 koní a 7 kol. Transport je určen do Brna.

 

 

25.května 1945

9.00     Upozornění rozhlasem: Občanstvo velmi důrazně upozorňuje, že jakékoliv přechovávání nepřihlášených osob jest trestné a proti takovým osobám bude zakročeno se vší přísností. Současně se upozorňuje místní obyvatelstvo, aby po 9. hod. večer se zbytečně po ulicích nepohybovalo. Uschovávání osob zatčených, nebo podezřelých nutno ihned ohlásiti na bezpečnostní oddělení radnice I. poschodí, v případě, že bude někde při domovní prohlídce nalezeny tyto věci, bude přechovavatel pohnán k odpovědnosti .

9.05     Fr. Novotný  t.č. Nová Ves u Klikova žádá o přidělení bytu.

9.05     Panu Rudolfu Volkovi, poštovnímu zřízenci v Tř. vydáno vysvědčení o nár. spolehlivosti. Doporučil přednosta pošty pan Krejcar. Vydal Jiráček.

9.15     Pan Pfeifer Bohumil Tř. II/429 (u cihelny) hlásí, že on a jeho snoubenka jsou již 2 noci za sebou obtěžováni a střelbou ohrožováni 2 vojíny ruské armády, z nichž jeden se jmenuje mladší poručík Alexander Nikolajev. Žádá o ochranu.

9.20     Fa Madeta , Tř předkládá na vyzvání M.N.V. seznam zboží vydaného německému lazaretu č.661. Předáno k projednání Rencovi.

9.30     Osvědčení o nár. spolehlivosti vydáno p. prof. Jiráčkem p. Jos. Šteflovi, odb. učiteli a jeho manželce paní Anně Šteflové oba z Třeboně.

9.35     Hotel „Koníček“ a hostinec pana Buzka u zastávky reservuje se pro místní péči vracejících se z koncentračních táborů.Tam bude noclehárna a stravovací stanice. Léčebná péče bude v lázních.    Zeisel

9.40     Rozhlasem vyzváno občanstvo české národnosti, aby se přihlásili k výkonu pořádkové služby.   Třešňák

10.00   Pan Pfeifer Jaroslav, Tř. II/185 hlásí, že se z koncentračního tábora Bad  (?) …. Předáno Janouškovi.

10.10   Vzato na vědomí ustavení čtyřčlenné závodní rady při řed. lesů a statků v Tř.

10.15   Včelařský spolek v Tř. žádá o přidělení cukru z vojens. skladu v pivovaře. Vyřídil Zeisel.

10.30   O.N.V. komisař Opekar žádá, aby M.N.V. vydal prohlášení dětem pana Dědka, že nenamítá nic proti tomu, aby je vzal do ošetřování jeho bratr, který sem přijel. Vše odvoláno, jeho bratr děti nepřijal.

11.10   Jatky budou prodávati od 1 hod. vepřové a hovězí maso . Rozhl. vyhlášeno.

11.10   Profesor Jan Auský žádá o byt.

11.25   Nutno obstarati byt pro pana Pražáka z Ostende, který musí býti vystěhován. Obstará Rákosník a Zeisel.

11.30   Na jatkách prodává se dnes od 1 hod. odp, vepřové vařené a hovězí maso od č. 564 – 614 a od 414-589

11.45   Pro ruské vojáky obstarána nosnice (?) od Novotného.

Byt pro Pražáka zajištěn v zámku. Zajist. Rákosník

11.50   Pro složení 1 fůry uhlí u pana pekaře Opata budou zámkem (četař Podroušek) vydání o 1 hod. odp. 3 zajatci

12.00   Telef. do Suchdola aby vzaly (320 ks)  příd. lístků od Dr. Skorkovský, byly předány proti legitimaci. Staviteli Karlovi Blažkovi, který je právě v Suchdole a dnes odjíždí v 16.45 do Lužnice nechť je vezme s sebou.

12.30   Pan Opekar telefonuje: Z příkazu O.N.V. odvolává se povolení návštěvy bytu zajištěného  dr. Dejdara !!!!!

13.45   Na dotaz ruského velitelství, zda jsou v Tř. a okolí podminované stavby, mosty atd. předvolán cestmistr Peroutka, který prohlásil, že mu není známo, že provedeno bylo nějaké podminování. Přípravné práce byly prováděny. Velitelství bylo vydáno pro dnes prohlášení M.N.V., že obyvatelstvu o podminování není nic známo.             Cejnar

13.50   Ruské vojsko žádá o přikázání nového dalšího pekaře. Navržen pan Martin Vopelka.

14.00   Poštovní úřad v Tř. oznamuje, že jest již telefonické spojení s ČB a s Prahou přes ČB obnoveno. Dle nařízení plk. Stefanova na prosbu Rákosníka

14.15   M.N.V. v Tř. požádalo správu rybníků Jih o uvolnění p. Hlaváče asi na 10 dní pro práce v M.N.V. Povoleno přednostou správy.

14.30   Pan kom. Opekar M.N.V. potřeboval by internované osoby ze zámku druhé prádlo, navrhuje aby toto bylo opatřeno ze zásob internovaných, pro ty, kteří jsou odjinud.

15.00   Místní N.V. v Tř. dal osvědčení o nár. a stát. spolehlivosti Vladislava a Josefa Hluchých, pošt. úř. v Tř. Vydal Jiráček

15.15   Ref. Čábela má se ihned hlásiti v zámku u poruč. Pfeferleho. Prosakuje voda stropmi. Předáno p. Čábelovi v 15.40

15.20   Osvědčení o nár. a stát. spolehlivosti vydáno  p. Hrbkovi z Tř. (od fy Prášil)  Jiráček

16.00   Paní Ida Chýlová žádá o normální příděl potravinových lístků. Předáno komisi p. Radechovský

16.05   Osvědčení o nár. a stát. spolehl. Marii Němečkové, poštov..

16.30   Došel přípis strany nár. soc. v Ttř. se žádostí o zastoupení v MNV.

16.50   Psací stroj zn. „Demontabel“ uložen nahoře ve skladišti. Přinesl jej Rezlér a potvrzení má Čupík se zásobování.

18.15   Četnická stanice žádá: Bude-li procházeti Třeboní transport českých osob repatr. a zde nocovati, aby byla o tom ihned uvědomena, neboť četnictvo musí to hlásiti dále plukovníkovi do ČB.

18.25   Staniční úřad v Tř. hlásí, že hoří stoh slámy mezi Sládkovou vilou a nádražím. Uvědomen hasič. sbor .

18.40   Místní N.V. v Tř. požádá slečnu Vlastu Kunstovou, odb. učitelku Praha-Karlín, Jihlavská ul. č.2, III poschodí o uvolnění jednoho pokoje a kuchyně pro vrátivšího se z koncentračního tábora p. Karla Kračmera, který má nařízeno, aby pro rekonvalescenci zůstal na venkově (jeho paní je třeboňskou rodačkou, rozená Dostrašilová)

20.45   Ruské velitelství zdejší posádky žádá 3 tesaře na sobotu , tj. 26.V. a mají býti zaměstnáni po 5 dní. Mzdu zaplatí rus. voj. velit. podle stanovených směrnic. Požádán rada Soukup, který lidi pošle.

23.15   Dostavil se sádecký Prokeš a Masna (?) a hlásili, že na sádkách byli při výkonu služby ohrožováni rus. vojáky. Jejich stížnosti byly předány místnímu voj. veliteli.

 

 

26.května 1945

 

8.30     Firma Fák žádá o 8 lidí na vykládání cukru na nádraží. Zařízeno zajatci zámku. Vyřídil pan Hlaváč.

9.00     Důstojníci ve vile Fákově žádají 3 ženy na mytí místností.

9.30     Sportovní klub odbor veslařský hlásí násilné otevření loděnice na ryb. Svět a používání lodí závodních rus. vojskem.

10.00   MNV pan Zeisel objednává tabulky orientační. Bude dodáno firmou Němečkem.

10.15   Paní Fáková v zastoupení majitele vily Ing. Kysely, stěžuje si na nepřístojnosti páchané ve vile ruskými důstojníky, kteří chtějí její poslední pokoj.

11.00   Paní Semerádová hlásí, že je velký zájem o připravovaný  rusko-český večer.

Bylo by třeba ještě jedno představení v úterý. Poněvadž večer jest odložen o týden, bude o tom uvažováno později.  Předáno Endrisovi.

11.05   Pan K. Kotyza, řezník žádá o vydání nár. spolehlivosti.

11.10   Ruské posádce na jejich žádost musí býti předána Živnostenská škola v Tř. pro ruský lazaret a od 28. května t.r. Veřejná obecná a měšťanská škola k jejich účelům (pro uprchlíky a lidi ruské rovněž jako nemocnice.) Vyřízeno s ruským štábem a p. předs. Jiráčkem.

11.15   Pan Jaroslav Zoch hlásí, že přišel dne 20. května 1945 z koncentračního tábora v Zwickau.

11.20   Paní Musilová Tř. II/612 si stěžuje, že si ruští vojáci u ní ubytováni přivedli ze zámku 3 internované ženy na úklid a místo úklidu je hostí a provádějí hlouposti. Dnes si je přivedli poznovu. Poručík Burian věc vyšetří a potřebné zařídí.

11.30   Dostavili se v noci na dnešek o 23.00 pánové sádecký Prokeš a Masna a hlásili, že na sádkách byli při výkonu služby ohrožováni ruskými vojáky. Na rozkaz  plukovníka ruské posádky, postavena tam ruská stráž.

11.45   Pan Karel Kotyza, řezník z Tř.  I Masné krámy žádá o osvědčení stát. příslušnosti za účelem sňatku.

13.30   Telefonoval pan Kunc z okresu, že máme vyšetřit na Lázních, u Bittrů a Koníčku,zda jsou tam po těch dětech, co tam byly ubytovány nějaké příbory (nože, vidličky a lžíce). Bude se zde u Výboru hlásit ruský voják. Na lázních, uBittrů a Koníčku nic nemají. Hlaváč

13.40   Karel Freud z Halámek, bytem v Tř. hlásí svůj návrat z pracovního tábora pro židovské míšence.

14.00   Pan Ant. Bůček, řezník v Tř. žádá, aby jemu bylo dovoleno zaměstnati pana Václava Staňka, řezníka z Jílovic. Povoleno

14.05   Marie Vrcholová Tř. II//469 má narukovaného muže v Krásné Lípě a žádá podporu. Nutno předložiti potvrzení a bude vyplaceno našim důchodem.

14.30   Od šoféra Korčáka ze zámku Jemčina ze skladu „Bekleidung-lagru převzato ing. Máchou 585 kombinés, 230 párů rukavic, 250 kusů svetrů, 90 kusů plášťů, 260 polní lahve.

14.40   Pánové Josef Kostečka z Tř., Jan Frantes, Ant. Turek z Tř., obdrželi potvrzení, že jsou nár. spolehliví a nebudiž jim činěny překážky v ucházení o místa v pohraničním území.

14.45   Na základě příslibu daného již dříve (15.5.45) věci a seznam předloženého p. Ing. Máchou a zajištěna v ošacovacím skladu v Jemčině budou spravedlivě rozděleny mezi osazenstvo pil Tř. a Kostky.

Záznam o rozdělení bude nám v opise dodán. Přítomen p. ing. Mácha a zástupce dělnictva Hanzal.

14.50   Došla žádost pana Antonína Šrámka, hostinského , aby jeho nezletilá dcera byla propuštěna ze zajišťovací vazby. Po vyjádření M.N.V. má býti žádost odeslána O.N.V. v Tř. k dalšímu vyřízení.

15.00   Žádost čsl. důstojníka revol. gardy o poukaz na 20kg kaprů odkázán na pana radu Nováka a doporučeno jemu, aby ryby vydal.

16.00   Pan Třešňák předal MNV kmenový list Karla Šilhy.

16.00   Pan Vopelka Martin, pekař má prý dostatí od M.N.V. poukaz na pečení chleba pro ruskou armádu. Odkázán na Okr. úřad.

16.15   Pan Šálek úředník řed. st. lesů a statků na starém Gymn. žádá, aby zbylý nábytek po Němcích v jeho bytě a bytě p. Ing. Titelbacha byl odvezen.

16.30   Správce hotelu „Hrozen“ p. Bitter  ml. se telefonicky táže, zda může uvolnit pokoje, které má námi zajištěny pro české lidi, vracející se z koncentračních táborů. Ruští důstojníci se tam chtějí nastěhovati. Rozhodnuto s předsedou, že tyto musí zůstat zajištěny pro naše lidi.

Byla zde služba od ruského plukovníka, který žádal na N.V. jeden radioaparát. Odvolávali jsme se na rozkaz místn. velitele a jeho výslovný rozkaz nedávat nic bez jeho potvrzení (bydlí u Dědka)

23.00   Rádio zn. Telefunken – ONIX 65/58 vydáno na příkaz  místního komandanta dle potvrzení. Potvrzení přiloženo.

 

 

27.května 1945

9.00     Pan Dušák, šofér od Kohouta hlásí, že vojáci  ruští sebrali jim auto a žádá, aby jim byl dán v náhradu osobní vůz  od Mildnera, jinak by si museli hledat nové zaměstnání. Doptáme se na O.N.V.

9.15     Pan Jaroš Jan Tř. II/438 předkládá účet pro K. Koláře řezníka v Tř. za práce vykonané v jeho hospodářství na částku K 300,- a žádá, aby tato částka byla jemu z jeho majetku vyplacena. Předáno p. Jiráčkovi.

Mimo to předkládá žádost na 2 pláště a 2 duše.

9.50     Pan štkpt. Frant. Kučera hlásí se na zákl. nařízení rozhlasem a vyhláškou k službám M.N.V. Nastoupil již 5.V.45. Proto toto hlášení nutno založit zvláštní seznam.

10.30   Panu Petrovi, mlynáři Opatovický mlýn dán M.N.V. v Tř. příkaz, aby dodal potřebná prkna na podlahu.     Jiráček

19.25   Výpravčí Jabůrek z nádraží Tř. hlásí, že u strážního domku č.21 (za zámeckou myslivnou) hoří les. Žádá o vyslání hasičů. Předáno Třešňákovi.

14.30   Velitel stráže v Zámku požádán, aby poslal vojen. zajatce na vyproštění koní na lukách v Hrádečku. Přijal četař asp. – Adam na pokyn Rencův.

20.00   Velitel stráže v kasárnách táže se, zda má vyslat voj. hotovost k uhašení ohně hlášeného mu nádražím v 19.25.Vyzván, aby poslal hotovost k hasičské kůlně.

21.00   Velitel hasič. sboru Jan Herda stěžuje si, že když přijeli do lesa hrádečku nikde žádný oheň nebyl. Že vařili si tam ruští vojáci na kotlíkách a žádá o udělení důtky strážníku tratě Kostečkovi za zbrklé hlášení o požáru, protože zbytečně vyplýtváno 5 l benzinu.

21.15   Sedláček Václav ml. hlásí z rozkazu rus. poručíka Bekmana, že ruský kapitán  Panov jest ubytován u vrch. rady Švestky.

 

 

28.května 1945

Dr. Nováček vojenské jednotce pp. 71202 N poslat 3 tesaře, ježto 2 tesaři zaslaní tam v sobotu dnes se nedostavili. Žádanka od voj. jednotky byla podána výboru již v sobotu.

9.00     Velitel městské věznice Brak žádá, aby byl ze Zámku poslán do věznice holič. Zařízeno p. Buriánkem.

9.10     Kapitán v záloze Strnad Bohuš hlásí se k službám M.N.V. Nastoupí 5. května 1945.

9.20     Pan Rudolf Melichar Tř. II/506 hlásí, že mu bylo na jeho louce (pachtované) zničeno a spaseno všechno  seno. Louka nalézá se v Hrádečku a kolem domku.

9.25     Katastrální měřický úřad v Tř. oznamuje zvolení důvěrníka p. Ing. J. Novotného, měř. komisaře.

9.35     Řed. voj. nemocnice „Lázně“ předalo potvrzení o převzetí 1 troků na prádlo, 1 škopku a 1 hrnce  na prádlo ze zabraného majetku Vaněčků. Dále žádá řed. nemocnice o 1 el. vařič.

9.45     Paní Marie Baštýřová Tř. II/66 žádá o náhradu zabraného svého majetku při záboru zámku Líšno u Bystřice. Předáno do schůze

10.00   Pan vládní rada Fiedler žádá potvrzení o tom, že při střelbě dne 7. května na Kopečku byl jemu jeho domek poškozen a že M.N.V. nemá námitek, aby byl jemu potřebný materiál na opravu dodán. Vydáno .

10.25   Do Novosedel n. L. k vojenské posádce ruské v Zadním Dvoře mají se z nařízení pana rady Soukupa hlásiti tesaři: Šícha, Kaštánek a Lískovec. Požádán M.N.V. v Novosedlech n.L. p. předseda Štěrba a jim vzkaz vyřídil.Slíbil osobně tak učinit.

10.30   Pan Eduard Loskot, závod elekt., Tř. žádá o přidělení dílny v domě p. Matušky, Malé nám., kterou před časem zřídil a pak z nátlaku pana Koloucha musel opustiti.

10.45   Poručík Pfeferle ze zámku hlásí, že jsou tam 2 ruští důstojníci, kteří potřebují brambory pro vojsko. Přítomný referent por. Kunc odkázal je na radu Bezděka

10.40   Pan skladník Lukeš z Hosp. družstva hlásí, že pan Kotzina o kterého jsme si žádali pro kancelářské práce v zámku, jest nemocen a musí mimo to zůstat v družstvu jako kancel. a vedoucí síla a nemůže proto v zámku nastoupit.  Hlášeno prof. Jiráčkovi

11.10   Ruský kapitán žádá na nás 4 – 6 žen na úklid Sládkovy vily a baráku. Slíbil v 12.00 hod dodati s potřebnými hadry a košťaty p. poručík Pfeferle. Džbery dodá ředitelství.

11.20   Pan Hák Ludvík Tř. II/542 sděluje, že v jeho kuchyni vaří ruští vojáci stravu pro cca 30 – 40 mužů a topí jeho dřívím. Žádá, aby mu bylo přiděleno další dříví pro tuto vojenskou kuchyni. Doporučeno mu bylo, aby ruský důstojník požádal o dříví sám. O.N.V. Dr. Velemínský

11.30   To samé žádá hoteliér Havlíček.

12.00   Jan Herda Tř. II/536 hlásí, že mu ruský voják daroval 1 koně. Toto u nás hlásí a bylo mu povoleno koně používat.

13.45   Desátník Pícha hlásí, že v zámku v zahradě jsou rozestavěny 2 dřevěný baráky a materiál na dodělání je tam složený.

13.10   Pošta v Tř. hlásí telef. z Benešova zde není známo o co běží. Nutno volat Benešov znovu.    Čábela

Ing. Mácha s ruským kapt. žádá potahy a lidi k převozu řeziva do vagonů. Obstaral Zeisel.

14.10   Staniční úřad v Tř. hlásí, že jsou na nádraží složeny asi 3 vagony suché rašeliny od fy Mildner , které teplem hoří. Nutno tyto odstranit. Nabídnutí rašelinu radovi Bezděkovi a Schw. správě.

14.30   Staniční úřad v Tř. hlásí, že od 29. května jezdí  násl. nové osobní vlaky. Směr od Veselí vlak č. 822, příjezd nádraží 4.30, odjezd směr Suchdol 4.48 hod., dále osob. vlak č. 825  příjezd do Tř. nádraží 7.12, odjezd směr Mezimostí o 7.20. Rozhlasem vyhlášeno

15.00   Pila urguje odeslání 15 zajatců ze zámku. Dotazem v zámku zjištěno, že 15 zajatců  se stráží bylo tam 1.15 odesláno

15.10   O.N.V. v Tř. urguje seznam inter. osob. Znovu požádán ref. Janout o vyřízení.

15.30   Ing. kpt. Kakula, ruský, naléhá na plnění dodávek desek pro vagony u p. Fraňka u státní lesní pily.

Dělnictvo se nedostavilo do práce, žádá naléhavě o opatření, aby dělnictvo okamžitě (zítra) nastoupilo práci, aby závazky firmy vůči rudé armádě mohly býti splněny. Výsledek oznámiti Ing. Máchovi na státní pilu. Předal M.N.V. pan tajemník Hulík. Vyřídí pan Zeisel. Voláno dělnictvo rozhlasem.

16.35   Klíče od bytu p. Dejdara přinesl p. Hlaváč od p. Rába a jsou uloženy na radnici.

16.55   Staniční úřad v Tř. žádá na středu 20 internovaných osob na úklid na nádraží (plechovky, odpady jídla atd.). Předáno p. Valentovi.

17.15   Major Šulc žádá, aby z aparátů nám jím přinesených bylo 5 kusů dáno k dispozici ruskému velitelství. Po převzetí radioaparátů zjištěno, že většina  těchto jest na suché baterie, ostatní jsou bez některých lamp. Nelze tedy vyhovět. Oznámeno tlf. prof. Endrisem posád. veliteli.

18.00   Panu majorovi ruských vojsk slíbeno 50 něm. zajatců se strážemi na práce v pivovaře, atd. Četař Podroušek zajatce o 7.00 hod. bude míti pohotově v zámku a předá je ruskému vojákovi, který tam přijde.

18.05   Paní Pejšová dovolává se pomoci M.N.V., neboť ruští vojáci chtějí zabrati byt, že prý je Němka. Vyřízeno intervencí Rozlet

20.00   Přijela repatriační komise při ministerstvu ochrany práce a sociální péče z Prahy. Členové M.N.V. p. prof. Jiráček, MvC. Blažek, M. Melichar, účastnili se informační schůze, na které byly dány pokyny týkající se procházejících repatriantů městem.

Téže komisi zapůjčeno bylo 20l benzínu místním sborem hasičů, který žádá MNV o vrácení 20l benzínu. Potvrzení připojena.

 

 

29.května 1945

8.10     Státní rybní správa žádá o potvrzení v ruské a české řeči pro uvolnění spec. vagonu na odeslání ryb z Kard. Řečice do Prahy pro ruský lazaret.

8.45     Z nařízení ONV v Tř. hlásí se u MNV propuštěna ke zajišťovací vazbě slečna Marie Drechslerová nar. 1889 a bydlí v Tř.I/10

8.50     Ruskému vojínu vydány k žádosti důstojníku 2 postele z bytu p. Vaněčka.

9.00     P. prof. Zahradník št. rotmistr p. pl.29 nar. 8/2. 1895 v Tř. přísl. tamtéž, ženatý – 2 děti, hlásí se k službám M.N.V. 29.V.45

9.05     Paní Marie Vopelková, maj. prádelny v Tř. žádá o přidělení el. mandlu po němec. přísl. Bertě Dohnalové.

9.10     Pan Novotný Václav, Tř. II/326 se hlásí u M.N.V. na základě vyhlášky. Nar. 19.3.21. Pan Zimml, zubní tech. t.č. na vojně žádá o doporučení pro prac. úřad, aby mu byla přidělena pro domácnost prac. síla. Doporuč.

9.20     Vyvezení žumpy v opatrovně provede Pavelec.

10.10   Paní Rose Korandové vydáno bylo potvrzení, že M.N.V. v Tř. nemá námitek, aby nadále zůstala v práci v Cepu.

10.30   Žádá voj. velit. v Tř. stav u nás uskladněných radioaparátů. Hlásiti na O.N.V. v Tř. Předáno prof. Endrisovi.

10.30   Správa Schwarz. pivovaru v Tř. požádána o 2 nákladní auta k cestě do JH a zpět pro materiál pro ruskou armádu. Auta dodá pivovar.

10.30   ONV v Tř. pan Pešek hlásí, že pravděpodobně od Stráže pochodují ruští uprchlíci a zajatci směrem. Hlášeno p. prof. Jiráčkovi

11.00   Sl. Klaudyová, dámská krejčová, Tř., Rožmberská 98 žádá o zapůjčení šicího stroje, neboť jí byly přiděleny 2 učednice od sl. Trostové.

11.10   Žádost o byt podává p. Josef Křížkovský Tř. II. čp. 549

13.30   Zástupce M.N.V. v Táboře s dvěma členy státní policie se dotazovali, zda jsou v Třeboni zajištěny osoby z Třeboňska, které by převzali. Byli posláni na O.N.V. k projednání této věci.

13.40   Řed. státních lesů oznamuje, že pošle písemnou zprávu o ubytování ruských důstojníků k informaci MNV.

13.40   Pavel Opelka, Levín čp. 24 p. Lišov žádá o vydání pololetního vysvědčení z něm. školy hlavní v Tř. pro svého syna  Jana Opelku, nar. 24.I.1932

13.45   Volal telef. firmu Procházka ČB ku spravení boyleru v lázních. Spojení jsme nedostali.

13.50   Žádost o přidělení bytu Fr. Hamerníka, železničáře v Majdaleně.

14.00   Pan Chrt Jan, šofér pivovaru Tř., žádá o náhradu, poněvadž byl postižen letecky za svého působení v ČB. odkud byl přeložen do Tř. Zničeno mu bylo bytové zařízení a kuchyňské nádobí. Dodá si písemnou žádost.

14.00   Pan Dobeš, rolník v Tř. č. 22 hlásí, že se tam k němu nastěhoval poručík ruské armády bez povolenky. Tuto okolnost hlásí proto, poněvadž je mu podezřelý. Na stravování nikam nechodí. Oznámení učiní p. veliteli p. Jiřina. Vyřízeno

14.30   Řed. Kuchař O.N.V. hlásí, že zítra pošle k nám kancel. sílu, kterou slíbil p. předs. Jiráčkovi.

14.45   Sl. Klaudyové, dámské krejčové povolen a propůjčen k její žádosti 1 šicí stroj do odvolání.

16.00   Záv. rada Reál. gymnasia v Tř. zvolená takto: prof. Jan Formánek, škol. zřízenec Ludvík Nedvěd a prof. Jan Dobeš. ZV nemá námitek, aby dosavadní ředitel Dr. J.J. Berger vedl jako ředitel dále

16.30   Pan Matoušek, Břilice čp. 124 (rybní hajný) předkládá seznam pozemků s katastr. čísly, patřící do vlastnictví Marie Reismillerové v Göppinku. Výše označené pozemky jsou v kat. obci Tř. Podání jest k tomu účelu,aby….

17.30   MUDr. Konrád žádá, aby zítra ráno v 8.00 poslal M.N.V. na jatky 1 vůz, 2 zajatce a obecního zřízence, který zná kde jest mrchoviště, aby zakopali odpady.

17.45   Požádána četnická stanice v Tř., aby vzkázala do Stráže n. Než. , aby majitel mlýna a pily Gabler nevydával nikomu z ruských vojáků ani kousek prkna bez povolení ruského velitele plk. Stefanova.

17.50   Hospod. referentem Rencem povolen p.Rybákovi Václavovi, který obdržel k výkrmu od ruských vojáků jednoho vola, výměna tohoto s p. Ant. Körnerem, výměnkářem. Peníze za odporaženého vola obdrží M.N.V.

18.00   Jihoč. elektr. v Tř. hlásí, že zítra tj. ve středu nebude v Tř. nikdo přítomen za příčinou volby Záv. rady J.Č.E. v ČB. V případě velké, nebo větší poruchy volati přímo elektrárnu Rožmberk, která by vyrozuměla J.Č.E. a nařídila opravu přímo v ČB.  p. Měšťan

18.10   Staniční úřad v ČB žádá aby rozhlasem bylo vyhlášeno, aby všichni zaměstnanci topírny, kteří jsou toho času u Nár. gardy nastoupili ihned práci v Č. Velenicích. Rovněž o vojáky bude zažádáno.Rozhlasem provedl Endris.

18.20   M.N.V. v Tř. zaslal kondolenci vdově po zemřelém designovaném místopředsedovi Ant. Turečkovi.

19.00   Dr. Blažek žádá pro zítřek 24 otýpek slámy

19.40   Paní Cabáková, ČB, Panská ul. žádá o vyrozumění, aby jako žena jela do budějovické nemocnice navštívit svého manžela, jehož stav je prý velmi vážný

21.00   Ohlášen transport repatriovaných Jugoslávců. Po dohodě s ……… ndpor. Dr. Suchánek  s Dr. Blažkem umístění  v počtu 150 osob a 46 koní na cestě k fotbal. hříšti.

 

 

30.května 1945

7.45     Pan Sedláček žádá o potvrzení pro přidělení 1 dělníka.  12 Jugoslávců žádá přepravu vlakem do Brna, ježto nejsou schopni cesty. Vydáno potvrzení k bezplatné přepravě.

9.00     Major Šulc navrhuje obstarati nějaké prázdné místnosti v ředit. lesů a statků a upraviti je hotelově pro přechodné ubytování ruských důstojníků. Postele a skříně by nám dodal p. major Šulc z Kasáren. Tímto opatřením by se zamezilo přeplňování bytů soukromých osob. Zjištěno, že místností takových tam není.

9.05     Vojáci ruští žádají 5 kusů přenosných stojanů pro noviny dle dodaného nákresu. Žádá poruč. Akurejev od repat. komise, vyšetří pan Cejnar.

9.10     Předs. O.N.V. žádá, aby žadatelé, kterým za německé éry byly odebrány radiopřijímače, byli vedeni ve zvláštním seznamu a teprve po uvolnění věcí po něm. příslušníkách, byly jim nějaká rádia vrácena.

9.25     O.N.V. MVDr. Velemínský žádá o rozmluvu s hosp. referentem p. Rencem. Pan Renc jej vyhledá osobně.

9.45     Pan Ant. Příhoda sběr. medu hlásí, že ve sběrně  nalézá se asi 100 kg medu. M.N.V. mohl by podati žádost Českomor. svaz Praha , Richarda Maynera 5 aby med  byl uvolněn pro osoby vracející se z koncentračních táborů. Doporučuje vyřízení věci cestou telef. Seznam osob. Dopsáno

9.45     Pan Masna ryb. dozorce hlásí, že mu ruští vojáci sebrali zaměstnance a žádá o legitimace pro ostatní zaměstnance.

9.45     Pan prof. Čurda  hlásí se dobrovolně k službám M.N.V. a jest přidělen k Hlaváčovi (Cvrček)

10.30   Pan Vopelka, pekař hlásí, že u něho uskladněno jest z majetku paní Röslové několik uzavřených beden. Hlášení  p. Vopelkou provedeno 31.5.45. Pan předseda nechal bedny úředně  označiti a ponechá je prozatím na místě.

10.35   Anastázie Uhlířová z Kramolína hlásí, že obdržela od p. Röschlové jako náhradu za mzdu nábytek: sekretář, 2 křesla a 2 židle. Ještě nedodělané. Prozatím vzato na vědomí.

10.50   Na dotaz pivovaru v Tř. zda zítra jest svátek sděleno předsedou, že podle roku 1938 jest čtvrtek (Božího těla) dnem svátečním.

10.55   Přednostovi stanice  na jeho dotaz p. předsedou Jiráčkem povoleno, aby rašelinu, nalézající se na nádraží (asi 2 vagony) tento volně předal zájemcům v Břilicích .

11.00   K dotazu správy zámku, kde jsou vojenské knížky zajatců sděleno M.N.V., že jsou na pol. –  bezpečnostním odd. O.N.V. K druhému dotazu, zda by mohli psáti zajatci domů sděleno místopředsedovi O.N.V. Peškem, že dopisy zajatců musí cenzurovat  O.N.V., který je odešle k dalšímu odeslání Červenému kříži do Prahy.

11.50   Pan Fr. Blízek, studující lesní školy předložil M.N.V. doklady o tom, že pomluvy, šířené o něm p. Martínkem jsou neoprávněné a bezpodstatné. Z předložených dokladů jest zjevno, že jest státním příslušníkem Československé republiky.

13.15   Telefonovali jsme na poštu. Byl zde ruský důstojník a chtěl jeti autobusem do JH. Informovali jsme se na poště. Vyřídil Rezler

13.30   Telefonovali z pošty ohledně jízdy autobusem z Tř. do JH

13.30   Pan Čábela má se ihned hlásiti u štáb. rotmistra  Zahradníka v Kasárnách.

14.00   Došlo úmrtní oznámení Ant. Turečka, pošt. zřízence v Tř. dezignovaného II. místopředsedy M.N.V. Kondolenční přípis M.N.V. odeslán rodině. Na pohřeb delegováni členové M.N.V. Janout, Hlaváč a Jiráček.

15.20   Poruč. Pfefrle ze zámku hlásí, že cedule pro Němce jsou nastříhané. Vyzvedl a do tiskárny předal    ..podpis

17.00   Došlo oznámení o volbě závodní rady Schwarz. pivovaru

17.10   Z rozkazu komandanta Musch.. (nečit.), zítra v 9.00 hod dop. má být jeden tlumočník. pokud možno člen N.V. ve štábu pro repatriaci  Rusů (vila Sládkova, I. posch., Komnata plukovníka), aby tam vyřídil záležitost zabrání sýpek mezi radou Bezděkem a  plukovníkem. Delegován nám. Cejnar

17.30   Do tiskárny zasláno připravené plátno k natištění písmena  N.

17.45   Hlášeno, že v příkopě pod Kopečkem leží civilní osoba s přeraženýma nohama. Zjištěno, že zranění způsobeno vojenským autem a jedná se o dvojnás. zlomeninu pravé nohy a krvácí. Poskytnuta první pomoc Dr. Bednářem. Po delší době sehnáno teprve auto a zraněný byl odvezen na lázně.  Janout.

18.10   V zámecké zahradě je nedostavěna ubikace o 10 velkých  a 4 malých místnostech, která by se dala po snadném dostavění velmi dobře použít k bydlení.    Valenta

19.45   Ruský nadporučík žádal o byt asi na 10 dnů a se souhlasem rus. vel. ubytován  po Folmanové.

21.45   Plukovník ruské armády žádá byt na přespání jedné noci. Ubytována v bytě Mizeráka (Daskabát)

 

 

 

31.května 1945

7.45     Poručík Burian ze zámku žádá, aby poslaných 40 žen na zametání města ihned odvolat do zámku, ježto jsou potřebné do pivovaru na jiné práce.

Kapitán Bobrov žádá 4 ženy na zametání místností voj. čety. Zaslány 3 ženy ze zámku (poručík Burian)

8.45     Žádost o byt p. Ladislava Gerlacha, Tř. lázně

9.00     Panu Gerlachu dán k dispozici dřevník p. Vaněčka i s uhlím (2q) a dřívím (1,5 m2). Zařídil Hrdlička

9.30     Došly mobilizační vyhlášky. Vylepila Kuthanová

9.45     Jos. Bílý Tř. II/373 žádá o osvědčení o své nár. a státní spolehlivosti. Přijde si zítra.

10.00   Dotaz prof. Endrise na posád. vel. podporučík Altrichter, zda se nalézají v Nové Vsi ještě nějaké  radiosoučástky a zda by stálo za to, pro tyto dojeti autem. Bude vyšetřeno a sděleno telefonicky.

11.30   Posly do Branné, Hlíny, Domanína a Břilic k zítřejší schůzce u plk. Romanova obstará O.N.V. Přijal hlášení Pešek

12.35   O.N.V. žádá o vydání spojky. Zařízeno

12.40   Umístění rus. vojíni v bytě pana Nekvapila Růžová ul. 35. Zařídil Sedláček ml.

13.30   Přineseny dopisy z O.N.V., které mají býti doručeny do příslušných obcí.

14.30   Státní pila, pan Mácha, urguje velmi důrazně pravidelnou dodávku 20 lidí (zajatců), které nezbytně potřebuje denně k pracem pro ruskou posádku, v případě, že tyto nebudou docházeti, bude nucen zastaviti práci. Předáno p. Valentou.      Jaroš

14.35   Pešek, O.N.V. telefonuje, že k okresu přijely dva vozy s ruskými uprchlíky a žádají nocleh. Poukázaní do zámku.    Jaroš

14.40   Panu Svobodovi, autodoprava v Tř. dáno povolení k rozvezení mob. tiskopisů po obcích .     Jaroš

17.10   Velitel Kasáren, p. rot. Volný žádá, aby pro ruské vojsko bylo ihned obstaráno 15 kladiv, 5 tesařských seker, 5 truhlářských a 2 tesařské pily a 40 zajatců. Zprávu přijal Jaroš.

20.40   Štábní rotmistr Volný se dotazuje, zda je zařízeno obstarání požadovaných nástrojů a mužů – zajatců na zítřek.

22.10   Ruský důstojník žádá, abychom zatelefonovali do Tuště, že zde je rozbitý stroj, aby do Třeboně přijelo pro něj nákladní auto. Zařízeno na četnické stanici v Suchdole.

22.20   Pan Petráň přivedl 2 ruské důstojníky, kteří budou ubytováni v bytě pana Rabštejna. U rotmistra v.v. Nekvapila v Růž. ulici jsou ubytováni rovněž dva ruští důstojníci.

Zápisy o jednání se zástupci německé branné moci . (sděleno p. Kostečkou)

13.10   Ohledně ubytování vojska je zahájeno jednání s hejtmanem od Ortskomanda, kterému byly nabídnuty kasárny a po prohlídce ubikací ubytovateli bude sdělen výsledek jednání.    Rákosník

13.15   Ubytování důstojníků v počtu kol 38 osob bylo zajištěno dohodou s oběma majiteli hotelů „Hvězdy“ a „Koníček“ tím způsobem, že každý hotel dá k dispozici kolem 20 lůžek, ovšem bez pokrývek. Podle ujištění hejtmana Franze z Ortskomandatury si uživatelé noclehů opatří přikrývky sami. Otázka ubytování mužstva na základě ústního jednání s jmenovaným hejtmanem Franzem bude vyřešena Ortskomandem.    Hadač

13.52   Bylo sděleno předsedou Kostečkou, že ubytování vojska bylo jím již projednáno a vyřešeno.    Rákosník

14.52   Za přítomnosti p. předsedy Rákosníka byl jsem ve 12.00 na Ortskomandatuře p. majorem vyzván v noci že dne 3 na  4. května ze skladiště   Wolkssturmu „pod věží“ odcizené 3 lehké kulomety s příslušenstvím a střelivem odvézti Ortskomandatuře. Záležitost stala se v době úřadování p. vládního komisaře, který ihned zařídil za pomoci němec. četnictva pátrání. Našemu četnictvu není o věci a výsledků pátrání nic známo. Ve 14.50 hod. mluvil jsem tlf. s důstojníkem Ortskom. a oznámil mu výsledek svého šetření se žádostí, aby se o výsledku pátrání něm. četnictva informoval a mohl-li by tento míti vliv na  mé šetření, mi ho oznámil. Podotkl jsem, že dle mého názoru se tyto zbraně nenalézají se v Třeboni. On vzal mé sdělení na vědomí k čemuž jsem podotkl, že dovím-li se něco o této záležitosti budu věc dále sledovat.    Körner

6.30     Mluveno s Ortskom. ohledně ubytování a hejtman Franz  oznámil, že ubytování jednotky si provádí sám a sice Kasárny, Gymnázium, Beseda.    Körner m.p.

19.00   Nádraží informuje o poměrech v okolí města.

4.15     Hlášeno z Parníku a pivovaru, že tam Vlasovci  …………..(?), věc byla hlášena  z nádraží Ortskom. a ty  již zařídili stráže.

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist