Žimutice – neolitické sídliště na Českobudějovicku

Do šedesátých let 20. století se soudilo, že jižní Čechy jsou bez neolitického osídlení. Zjištěné sídliště s lineární keramikou u Žimutic bylo velkým překvapením. Stalo se tak roku 1969. Lokalitu je zcela mimo známou oikumenu (souhrn oblastí trvale obývaných lidmi) lineární keramiky (asi 80 km od nejbližších sídlišť středočeských a přibližně stejně daleko od lineární keramiky nalezené na JZ Moravě). Sídliště leží na jílovitých hlínách v nadm. výšce 450 m.n.m. (což je překvapivé – většínou leží do výšky 350 m.n.m.) Výzkumné sezóny (1969-1971, 1976, 1982).

V roce 1964 nalezl při úpravě polní cesty ze Žimutic do Dolních Kněžeklad pan Srnec dvě přeražené plankonvexní kamenné sekyrky, které se prostřednictvím učitelky Raitmanové dostaly 14.10.1964 do sbírek Jihočeského muzea. Poté putovaly do Městského muzea v Týně nad Vltavou. Nálezce pan Srnec z Dolních Kněžeklad čp. 18 vypověděl, že sekyrky byly uloženy v černé humusové vrstvě v hloubce asi 1m spolu s keramikou, která se bohužel nedochovala.

Sběrem při silničním příkopu (vzrostlá kukuřice tehdy nedovolovala vstup do polí) získal Antonín Beneš několik štípaných nástrojů a další přinesl následujícího dne do muzea žák J. Kovařík (Beneš 1970).

Nálezy keramiky byly až na jeden případ středověké, zvané též „šedý mor“ . 29.9. – 1.10. se ověřila existence kulturní vrstvy malou sondáží.

Rozsah sídliště

Díky panujícím nepříznivým okolnostem, byl proveden sběr pouze na poli. Kat. č. 2179/59 u jižní strany silnice. Výsledky s pozitivním nálezem vykázala zatím plocha asi 80 x 50 m. I. Pavlů, shlédnuvší lokalitu dne 2.3.1970, však přepokládá, že pro osídlení byl vhodný prostor nejm. 5 – 6 ha.

Pro ověření kulturní vrstvy byly na lokalitě položeny dvě malé sondy. Sonda B u příkopu zachytila část kulturní jámy o průměru 160 cm. Největší množství střepů se soustředilo v hloubce 110 cm od povrchu, až ke dnu byla vrstva promísena mazanicí, od hloubky 145 nebyly již shledány uhlíky. Kromě mazanice již zmíněné mazanice a keramiky bylo nalezeno též 8 větších kusů pískovce, z nich některé vykazují stopy po úpravě a opotřebení (sloužil k broušení nástrojů) a cca 9 kusů křemenných úštěpů (Beneš 1970).

Sonda A (1 x 1 m), položená ve stejné linii o 3 m dále k západu. Počátek vrstvy byl shledán v hloubce 40 – 50cm a kromě zlomků pískovcových brusů, konkrece slepence a drobnějších hrudek mazanice obsahovala nevýrazný střípek a polotvar broušeného nástroje z amfibolitu (Beneš 1970). Keramiku lze zařadit ke III. (mladšímu) lin. stupni.

Pod vedením I. Pavlů byl proveden menší plošný odkryv (220 m2), který zachytil 14 neolitických objektů. Z toho: 1 téměř úplný půdorys chaty, 2 jamky, 5 jam, 4 soujámí, 1 žlábek a 1 splachovou vrstvu (Pavlů 1972).

Komplex chaty

Chata byla zachycena o délce 14m, její půdorys tvoří pět řad kůlových jamek (typické pro období lineární keramiky), z nichž západní vnější má 12 – 14 kulových jamek ( o průměru 30 – 60 cm), hloubka (8 – 40 cm), východní vnější má 12 kulových jamek, z nichž dvě nejjižnější byly porušeny. Zdvojená trojice oddělovala jižní vstupní prostor chaty od středového obytného prostoru. Severní prostor chaty nebyl zcela zkoumán a odhaduje se, že do úplného půdorysu chaty schází ještě nejméně 2 – 4 m délky. Půdorys je orientován téměř přesně ve směru S – J, což je typické pro orientaci neolitických dlouhých domů (Pavlů 1972).

Je prokázáno osídlení ze dvou stavebních fází z průběhu ml. stupně LnK, z nichž starší je z etapy LnK IIIa.

Další potencionální lokality

Modrá Hůrka – V trati U velké hrušky byla při orbě nalezena břitní část kamenné motyky se shora vedeným kónickým otvorem. Motyka patří do okruhu keramiky vypíchané.

Dolní Bukovsko – Nalezen kamenný nástroj. Švingerovy nálezy pocházejí ze 4 poloh. Podle Sl. Vencla jde o neolit a eneolit

U Veselí nad Lužnicí byl nalezen provrtaný mlat a ještě zlomek dalšího.

Neplachov – Na okraji obce bylo v roce 1979 zdokumentováno několik objektů, narušených melioracemi.

Literatura:

Beneš, A. 1970: Žimutice, prvni neoliticke sidliště v jižnich Čechach, Archeologicke rozhledy 22, 658-677.

Pavlů, I. 1972: Problem neolitickeho osidleni jižnich Čech (Předběžna zprava o vyzkumu v Žimuticich 1970), Archeologicke

rozhledy 24, 260-268.

zimutice

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister