Pomník nedabylské tragédie 5. 5. 1945

Pomník tragédie, o kterém se zmiňuje tento článek, se dnes nachází v blízkosti zastávky ČSAD v centru obce Nedabyle u Českých Budějovic.O této události se zmiňují téměř totožné zápisy ze tří kronik. Nejlépe o tom vypovídá školní pamětní kniha III.díl Doubravice od r.1940 – 41:

Oběti u nás

I naše víska přinesla své oběti. V sobotu dne 5.5.1945 v 19.30hod. padli pod střelami ustupujících rozohněných hord SS(esesáků) tito občané:

František Vávra-(nar. 26.3.1897) Nedabyle čp. 21, setník a velitel hasičského sboru

Jan Bartáček-(nar. 25.12.1915) Nedabyle čp. , místní kovář

Václav Nuhlíček-(5.5.1923) občan z Kladna

Ferdinand Kuna-(24.5.1925) dělník na stavbě dráhy.( taktéž z Kladna, pozn. autoři )

Stalo se při odzbrojování vojenské hlídky. Tito mučedníci pochováni byli 9.5.1945 společně na hřbitově v Mladém.

Čest jejich památce!

Hasičská pamětní kniha Heřmaně tuto událost také zaznamenává:

Při útěku a ústupu německých vojsk přišlo ještě mnoho českých lidí o život. V Nedabyli byla ubytovaná německá vojenská stráž, která střežila železniční stanici Novou Ves a vlaky, které v ní stály. Příslušníci stráže byli většinou starší vojíni většinou z Rakouska, kteří nejevili veliký zájem o vítězství Říše, jenom velitel stráže a jeho žena, kteří bydleli s nimy, byli zuřivímy Němci. Po vyhlášení revoluce odzbrojily mladí chlapci v Nové Vsi strážce stanice, který s úsměvem odevzdal zbraň a s radostí, že je již po válce, odešel do Nedabyle. Celá stráž se připravila na odchod velitel se ženou v autě. Mladí chlapci z Nedabyle poškodily auto, takže nebylo schopné jízdy, a chtěli celou stráž odzbrojit. Tito ovšem nechtěli odevzdati zbraně. Vdobě vyjednávání pochodova silnicí silný oddíl německého vojska. Žena velitele stráže volala pochodující vojíny o pomoc. Vojíni vnikly do hostince a na označení této Němky zastřelily čtyři české muže, a to hasičského okrskového velitele Františka Vávru, člena hasičského sboru Bartáčka a dva dělníky z Kladna zaměstnané zde na dráze. Dlužno podotknouti, že has. okrskový dozorce a velitel has. sboru Vávra byl úplně nevinen, neboť upozorňoval pouze mladé hochy na velikou přesilu vojska a možnost příchodu ustujících oddílů. Němci ovšem jeho rozmluvě s chlapci nerozumněli a měli za to, že je popouzí a tak byl tento dobrý hasičský pracovník a dobrý člověk úplně nevinně zastřelen. Pohřbu všech čtyř obětí německé zvůle se zúčastnilo mnoho hasičů a občanstva. Všichni jsou pochováni na hřbitově v Mladém.1

Na 5. květen v Nedabyli vzpomíná paní Havlicová:

5.května sme byly doma, tatínek byl v práci ve výtopně na nádraží v Českých Budějovicích, maminka byla v krámě (dnes OÚ Nedabyle). Tatínek se vrátil ve tři a řekl mi Poď, pujdem se podívat na ves. Otevřeli sme dveře a přišli do půli vsi. Uviděli sme kolonu od Budějc a od Hoborů vyběhla Němka a křičela Hilfe Hilfe! Utíkali sme domů a jakmile sme zavřeli dveře, uslyšeli sme střelbu. Když pak maminka přišla domů, vyprávěla nám, co se stalo. Jako první padl velitel Vávra mezi vrátkama u Hoborovic statku ( č. p.11 ). Spolu s Bartáčkem se totiž snažili zabránit v odjezdu tří Němců a té Němky, kteří hlídali trať z Nové Vsi do Budějc. Nasypali jim do nádrže cukr. Ještě štěstí, že u Hoborů stihli zavřít vrata, jinak by celá rodina nestačila utýct za statek do lesa. Bartáčka zabili u Zajmlů ( č. p.10 ). Kladeňáci se zrovna vraceli z hospody ( dnes prodejna Rata j) kolem rybníka se zvednutýma rukama a i přesto je zabili. Starostovi Říhovi prostřelili klobouk, ale měl to štěstí, že zůstal ležet na zemi a hrál mrtvýho. Němci od Hoborů odešli s kolonou. Pozdějc sem zjistila, že kolona pokračovala na Nový Hrady a v Otěvěku ještě taky stříleli. Byla to ústupová jezdecká divize SS. Vyjít ven sme mohli až 9. května na pohřeb těch čtyrech do Mladýho. Mladší z těch Kladeňáků byl svobodnej, tak měl bílou rakev. Toho ženatýho, co měl dvě děti, kluka a holku, si po několika letech odvezla jeho rodina. Stihli sme ale pohřbít jen Vávru. Pak sme museli domu, ale po silnici už ne, protože tudy vedli Rusové zajatce. Šli sme teda po trati a přes „Horu“ domu.“

Tuto událost zaznamenali i kronikáři okolních obcí:

Doubravice, s. 61 – 62:

 

 „Zastřelení občané: V době kdy se znovu probouzí k životu naše československá samostatnost která byla více nežli 6 roků porobena od německé nadvlády, dochází v sousední obci Nedabyli, která času toho spadala pod správu naší obce (rozumněj Doubravice- pozn. Autorka) k tragické události. Jest sobota 18 večer. Ve statku Jana Starého, čp. 10 (U Hoborů) jsou zajištěni staří němečtí vojáci kteří střežili železniční trař mezi stanicemi Nová Ves – Č. Budějovice. Vojáci tito byli nedabylskými občany odzbrojeni a zajištěni s několika důstojníky z nichž někteří měli u sebe i svoje manželky. V současné době projížděli obcí po státní silnici (dnes silnice č. 156 na Trhové Sviny- pozn. autorka) od budějovic několik vozů s koňskými potahy obsazené německými vojíny složky SS. Ozve se volání „Hilfe!“ které vykřikla jedna z žen zajištěných důstojníků. Povozy se zastavují a do dvora statku utíká několik Ssmanů s puškami a osvobozují vojenské zajatce i jejich manželky z nichž jedna ukazuje na muže kteří se právě nacházejí na dvořeOkamžitě uchopen jest od německých vojínů František Vávra (ženatý), povoláním zedník, a vyváděn jest na náves kde u sousedního statku Josefa Vávry čp. 11 (u Zajmlů) u vrátek na místě jest zastřelen. Po něm jest vyváděn se vztyčenýma rukama Jan Bartáček mistr kovářský, (ženatý), který jest pod okny téhož statku rovněž zastřelen a ještě několika ranami pažbou pušky dotlučen. Opodál stojící dva dělníci z Kladna, Václav Kubíček, narozený 5.5.1923, (ženatý) a Ferdinand Kuna, nar. 24.5.1925 (svobodný). Dělníci tito byli zaměstnáni při rozšiřování tratě a toho času ubytováni v obci Nedabyli. Spatřivše zastřelení mužů dávají se na útěk, na kterém jsou oba zastřeleni ranami do zad na trávníku u obecního rybníčku. Po tomto surovém zločinu nasedají esesmani i s ostatními dříve osvobozenými nšmci do svých povozů a odjíždějí směrem ku Trh. Svinům. Nastává noc a napětí co přinesou asi příští hodiny?“

Nová Ves u Českých Budějovic, s. 80.:

„Vandalství němců na útěku v Nedabyli: Ve dnech 5. a 6. května bylo u nás bouřlivo, projíždělo zde po silnici různých německých vozidel všeho druhu směr k hranicím na Kaplicko a tu došlo v sousední obci Nedabyli  ku hroznému činu, projíždějící kolona Němců zaslechla hlas němky, která volala o pomoc neb jim mělo být zabaveno auto ve dvoře u Zajmlů Němci skočili z vozů hnaly se do dvora přičemž zastřelil jeden z nich zde odpočívající dělníky z Kladna, kteří pracovali na dráze při rozšiřování koleje a Vávru Františka s Bartáčkem z Nedabyle, pohřeb byl do Mladého za veliké účasti hasičů z celého okolí i obecenstva za přítomnosti p. pátera Hassmanna ze Střížova který vyzdvihl práci kladenských kamarádů a oběť kterou přinesli rodáci nedabylští.“

 

 

K 30. výročí konce války bylo rozhodnuto, že stávající pomník padlých z první světové války na místě dnešní autobusové zastávky bude o několik metrů přesunut dále od silnice. V rámci úprav vznikl kamenný podstavec ke stávajícímu pomníku, na kterém byla umístěna

deska s fotografiemi oněch čtyřech posledních obětí války v Nedabyli. Kolem pomníku byla zbudována betonová zídka. Na levé straně je umístěn letopočet 1938 a pod ním plastika typická pro socialistický realismus. Na pravé straně je umístěn také letopočet, a to 1945, a pod ním pěticípá hvězda, dnes záměrně zakryta popínavým keřem. Dnes není pomník udržovaný a nynější čekárnou na zastávceČsad zcela zakrytý.

Poděkování

Autoři tohoto článku děkují paní Havlicové, za poskytnuté informace, reprodukce dobových fotografií a trpělivost. Dále děkují paní Renatě Steinbauerové za poskytnutí možnosti nahlédnout do kronik a Vratislavu Horkému ml. za fotografování a následné počítačové zpracování vzniklých fotografií.

Použité prameny

Pamětní kniha III. díl, od školního roku 1940 – 41 Doubravice, uložena na OÚ Nedabyle

SOkA České Budějovice, MNV Nová Ves u Čes. Budějovic, Kronika obce Nová Ves u Čes. Budějovic 1932 – 65, sign. B1552.

SOkA České Budějovice, MNV Doubravice, Pamětní kniha padlým vojínům v Doubravici 1928 – 81, sign. B1498.

Školní kronika Doubravice 1934 – 59, uložena tamtéž

Pamětní kniha Nedabyle 1945 – neuvedeno, uložena tamtéž

Kronika Hasičského sboru Nedabyle, 1936 – neuvedeno, uložena u pí. Havlicové

Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Heřmani, 1934- neuvedeno, uložena na OÚ Heřmaň

Tereza Horká, Erik Hieke

ee

Velitel a setník hasičského sboru Nedabyle Fr. Vávra. Foto V. Horký

 barta

Nedabylský kovář Jan Bartáček. Foto V. Horký

 nuh

Kladenský dělník na stavbě železniční tratě Vác. Nuhlíček. Foto V. Horký

kuna

Kladenský dělník na stavbě železniční tratě Ferd. Kuna. Foto V. Horký

 

pomnii
Pomník z první a druhé světové války. Foto V. Horký
nav

 

V popředí rybník, u nějž byli zabiti Nuhlíček s Kunou. V pozadí dál od pozorovatele statek Hoborů, blíže statek Zajmlů kde byli zabiti Bartáček a Vávra. Foto V. Horký, červenec 2008

 

 

 

poh

 

9. květen 1945 pohřební průvod směřující na hřbitov v Mladém. V popředí bílá rakev svobodného Kuny. Reprint fotografie zapujčené pí. Havlicovou.

poh-ii

Pokračování pohřebního průvodu. Reprint fotografie zapujčené pí. Havlicovou

1 Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Heřmani, s. 243- 244.

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister