Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni I.část

7.května 1945

S četnictvem bylo projednáno ustanovení spojek. Tyto osoby musí býti bývalí vojáci. Budiž podán návrh (jmenný) osob z nichž si četnictvo vybere. Provedl Jelínek a seznam předal četnictvu.

15.15   Ředitel státních lesů žádá telef..  Pan Kofrstein žádal jmenovaného řed. O přidělení bytu ve vile Sládkově u nádraží. Ježto byl se svou žádostí odmítnut, žádá o intervenci NV. Vyřízení: sděleno, že naříz.  o přidělování bytů se nevztahují na byty naturální a tudíž do kompetence NV.

16.10   OV , předsedovi Kostečkovi hlášeno,  že ve Stráži na rozkaz SS byli všichni muži komandování na náměstí.Hlášení  podáno  podle zprávy z Rožmb. Elektrárny.

16.15   Hlášeno předs. Kostečkovi , že ve Stráži  bylo obyvatelstvo vyzváno k odevzdání  zbraní.

16.17   Okres (p. Zach) upozorňuje, že v blízkosti  Kasáren se zdržuje mnoho lidí a že je (dle sdělení Papáčka) obava z útoku na kasárna. Dle informace z váhy (Dohnal) čekají lidé na rozdělení  oděvních součástek z Kasáren. Četnictvo a vojsko lidi rozhání. Místním rozhlasem bylo obecenstvo vyzváno k odchodu.

17.15   Dodané dopisy od OÚ v Třeboni doručeny starostům obcí. Břidlice (pos. Janák), Branná (pos. David),Romanin (telef. Trnka).

18.15   Převzato rádio od p. Hubáčka   ?      Na žádost Plzáka objednáno plátno  na 500 náramenních pásek

20.00   Po oznámení částečné kapitulace němec. Vojsk a po  dohodě s ONV vyzváno rozhlasem obyvatelstvo  z zachování dřívějších pokynů.

21.05   U Vlkova (domek č. 32) vyhozeny náloží  koleje

21.10   Majdalena  hlásí řádění SS

22.15   MNV Stříbřec telef. hlásí  klid a dotazuje se na situaci v Třeboni

 

8.května 1945

00.30   MNV Stráž dotaz o situaci u nás a hlásí od nich klid. Pošta má na lince Budějovice , předává nám Buděj. Hlásí klid a parlamentáře  USA v Krumlově u  hotelu Bílá Růže.

1.30     MNV  Vodňany  telef.  dotaz na situaci u nás. U nich klid , hlášeno obsazení Písku armádou USA včera ve 20.00

1.45     MNV Stříbřec Dotaz o situaci. Hlášen klid a opakováno  hlášení  z Vodňan

4.45     MNV Veselí  dotaz telef. na situaci u nás. Dostali informace  z Tábora telef. že od Třeboně k Veselí jede SS útvar střílející. Nemáme  o ničem takovém zpráv , městem  k Veselí  útvary voj. neprojížděly.

7.10     Oznámeno Okr. Výboru pražské sdělení o kapitulaci

8.00     Hlášení z nádraží – SS odjeli z Majdaleny a  Suchdola  směrem na Cmund. V Lomnici není žádná voj. jednotka. U Vlkova  byla vyhozena trať do povětří a poškozena v délce 200 m s veškerá doprava na dráze zastavena.

8.05     cosi o mléce

8.30     Odstraněna vlajka na budově p. Bicana

8.50     Na obec. úřad dostavili se dva muži (důst.?) pancéřové zbraně v záležitosti ubytování . Žádali slámu (bylo v Novém dvoře okamžitě požádáno o odeslání 2 připravených  naložených povozů  ku vchodu do zámku.) a opatření ubytování  (semknutého) pro 150 mužů. Od tohoto požadavku však ustoupili (jednal p. prof. Jiráček)

9.15     Junák převzal pro potřebu NV 38 kusů bílých ramenných pásek

12.15   Vrchní rada Dr. Hubáček (?) sděluje, že Protivín je už 2 dny obsazen anglo-amer. vojskem

13.20   Semrád hlásí, že v kasárnách se rozdávají oděvní součástky podle libovůle hlídače Pondělníka, což budí nevůli odmítnutých uchazečů. Žádá o intervenci u posádkového velitelství.

Vojáci pohodili bedničku léčiv, která se nalézá u p. Hof……(?) vyzvednout zítra 8 hodin. V Majdaleně stojí vlak s municí a vojsko jej opustilo , bylo hlášeno okres. Úř. Je hlášeno z Rožmb. Elektrárny , že v Jindř. Hradci  jsou ničeny muniční vozy na dráze.

– Bystrický (sládek) zařídil pokud se povedlo zajistit  zásoby lihovin

3 vagony na vlečce budou hlídány 2 hochy od Junáků

V parku u škol byla zakopána mrtvola  (mělce) – ohlášeno zdravot. Odd. okres. Úř. – p. Outlý ve 21.00 hod. hlásí pošta, že Rusové se blíží k Horní Cerkvi

21.20   Prostřednictvím dráhy hlásí výbor z Majdaleny, že na hlídání skladu benzinu v Cepu nestačí a žádá o pomoc OV (Bambule) byl vyrozuměn a upozorněn  na muniční vlak v Majdaleně.

22.10   hlásí velitel hasičů, že v Cepských lesích hoří. Uvědoměn OV s pozn. Že zdejší hasičský sbor se hašení účastnit nemůže – oznámeno též veliteli lesů (Němeček).

22.20   Oznámení prostřed. dráhy výboru v Majdaleně že okres nemá potřeb. opatření.

22.40   Přijela kolona maďarského vojska k hašení požáru – okres jedná s p. radou Vicencem co je zařízeno. Ze ředitelství sděleno :  Žádnou zprávu nemá, že by hořelo (zpráva četnictva Suchdol – Chlum). U maďarského vojska vyšetřeno, že nejedou hasit, nýbrž že jedou odebírat potraviny.

 

9.května 1945

0.15     ONV přikazuje, aby bylo do ranní vyhlášky vsunuto slovo „délesloužící“

0.30     ONV zasílá druhou vyhlášku na ráno 9.5.

1.40     Dr. Hubáček hlásí, že Vlasovci naléhají na  odběr zásob z „Parníku“ a navrhuje odvezení a uskladnění  části zboží  u obchodníků nákladním autem (Čábela). Byl  odkázán  na ONV.

7.05     ONV urguje vyhlášení výzvy.

8.00     Pan Hamerník  a p. Kostečka hlásí, že kolem silnic jsou poházeny pušky a helmy atd. Dotazuje se  co má dělat. Pokud projíždí vojska. Odpověď: Ponechat zatím na místech. Totéž u stráž. Domku 19.

10.35   OV., O poučení dětí, aby nebraly pohozené zbraně.  Bylo  již nařízeno – rozeslány spojky k Vranínu a na Kopeček, které budou děti varovat.

10.40   sdělit NV  ze Suchdola , že mu není o pohybu ruských tanků nic známo.

11.00   Lomnice hlásí, že ve směru Lužnice –Lomnice jedou 4 voj. auta a 1 motocykl.

11.10   Nádraží hlásí 5 aut směr Lužnice – Třeboň ONV žádá opakovat hlášení o osobách, které se vrátili z koncentračních  táborů. Elektrárna Rožmb. Se ptá po osudu koní a kočích, kteří odváželi uprchlíky.

11.l5    Poslední zpráva: Ruské tanky přibyly do Pelhřimova a stojí na náměstí. Německ Brod obsazen (hlásí p.Třešťan?)

12.08   Stará Hlína, Domanín, Břilice

13.10   Pozorovací hlídka u věže hlásí požár auta, nebo tanku na silnici pod Kopečkem asi 200m od hostince Králů.

13.40   Elektrárna (p.Psotka) hlásí, že má z J. Hradce zprávu o odjezdu ruské motorizované jednotky (tanky, dělostřel. pěchota) ve směru Kardaš. Řečice.

14:00   Zpráva z Jindřichova  Hradce „Velící důst. Hradecké posádky vešel ve styk s velícím generálem ruské skupiny dorazivší do  JH . Na žádost Buděj. odeslal tento část svého vojska přes Kard. Řečici Budějovicům na pomoc. Ruská vojenská skupina z JH má směr k severozápadu.

14.20   Kotil z Kopečku – U Králů a pod Kopečkem leží zdechliny koní. Ruské tanky nejsou dosud v dohledu.

15.10   Stráž hlásí příjezd Ruských motorizovaných jednotek

15.20   Pošta Třeboň hlásí odjezd Ruských motorizovaných jednotek. Kopeček hlásí výbuch výbušnin v opuštěném motorovém voze a přerušení sítě elektrické.

15.25   Hlášení do Lišova, odjezd Rus. jedn. ze Stráže.

15.45   Dalších 5 mot. vozů s posádkou asi 130 mužů hlášeno příjezd do Stráže. NV Lišov dotaz o stavu příjezdu Rus. jedn..

15.45   ČSD hlásí, že  Ruská armáda se blíží od Suchdola a od Stráže . Valenta

16.07   Příjezd Ruské armády

16.23   Hlásíme do Lišova, že za vítěznou Ruskou armádou rychlým tempem projíždí 3 vozy Německé a ohrožují bezpečnost pistolí

16.30   Stráž hlásí, že další Rus. vozy následují

16.50   Suchdol  žádá 3 nákl. auta pro odvoz zbraní

17.00   Z radnice telefonováno do Suchdola aby zbraně byly zatím na místě ponechány na příkaz  p. štáb. kapitána Plzáka – hlásí Svejkovský, Valenta

17.00   Mlákou projíždí dalších 8 aut  ruské armády

17.30   Suchdol hlásí: jedou 2 němec. auta a střílí do lidu

17.40   Chlum  hlásí SA z Chlumu odbočili na Cep

17.50   Nádraží Třeboň hlásí: Ze Suchdola sem nic nejede. V Suchdole byl Rusy zajat německý důstojník . Rusové nařídili tam, aby každého tam zajali, ustanovili  vál. soud  a zastřelili a na krk dali tabulku  „byl zajat se zbraní v ruce“.

17.57   Stráž pošta oznamuje, že z Lásenice  ke Stráži jede 1 nákladní auto něm.  auto asi se 7 vojáky. Stráž hlásí další. Ve Stráži mají fůru německých dělových nábojů – přijal je Valenta.

18.00   Stráž pošta: něm. nákl. auto projíždí Stráží. Vojáci mají zbraně, jsou bez blůz. Val.

18.05   TŘ – padla na náměstí rána z pušky (náhodná, asi neopatrnost)

18.07   Mláka tel. hlásí –od Mláky ke Třeboni jede velmi rychle  nákladní auto Val.

18.15   TŘ – náměstí, rána z pušky (náhodná)

18.18   TŘ- náměstí, 2 rány z kul. (autom.?)

18.41   TŘ- náměstí . Výstřel u Hradecké brány. Raněný  Ladislav Krejník z Vlkova odraženou střelou – průstřel plic.

18.55   OÚ – rozhlas : Vojáci v záloze ohlaste se ihned dobrovolně pro zvláštní služby ve dvoře OÚ (okresní úřad)

19.02   Škpt . Plzák žádá o lékařskou prohlídku asi 10 mrtvol na Kopečku a asi 4 u pošty. Identifikace mrtvol a pohřbení  a oznámení jmen zdejšímu vojenskému velitelství

19.03   Elektrárna hlásí – Lásenice žádají o pomoc a sice asi o 200 mužů , oznámeno telef. zdejšímu vojenskému velitelství

19.10   Škpt. Plzák oznamuje, že pomoc pro Lásenice nemá, že věc oznámí rudé armádě. Připomenuto škpt. Plzákovi, že je nutno odeslati 2 auta  pro střelivo do Suchdola (žádáno v 16.50). Týž požádal  ? o auta.

19.13   Pila – Kostky hlásí, že se tam bojuje. Kolem pily jsou  vlasovci , u nádraží jsou SS a směrem k Suchdolu je slyšet střelba

19.15   Přijeli SS-mani , dostali zprávu, že na nádraží jsou Rusové. Na to odjeli k Chlumu. Po 16.15 se jistá část vrátila zpět a začala palba. V 17.15přijelo mnoho vojska od Lišova (zdá se, že vlasovci) a za ……. začala další palba a nyní jsou tito (vlasovci) na ústupu

19.20   nádraží Třeboň žádá od rudé armády vojenskou záštitu.  Tento přislíbil a žádá doplnění zdejším vojskem.

19.30   Předs. Rákosník žádá tel. Cihelnu aby bylo hrobaři oznámeno, aby připravil hrob pro 11 mrtvol.

20.20   Telef. dotaz na vlastní voj. velitelství zda dnes má být zatemněno, nebo ne.

20.30   1. por. Kunc hlásí, že u p. Vopelky je k dispozici 50 kg chleba 2. Rozhlas: dnes večerka v 21.2O

20.45   Tel. okresu p. Fák oznamuje, že p. Kůrka přijel z Chlumu a oznamuje, že mezi Chlumem a Majdalenou je vojsko SS střílí a v Majdaleně  založilo požár. Sdělení pochází z Chlum. nádraží na zdejší zastávku.

21.00   – por. Kunz jako hospodář důst. žádá  aby potraviny byly odváděny místo na radnici v Kasárnách. Tamtéž mají býti  odevzdávány i součásti výstroje a výzbroje.  Vašek

21.15   l. Stříbřec hlásí, že pozoruje  pohyb větší voj. jednotky ve směru Stříbřec – Libořezy, který střílí z pušek a kulometů . Sílu oddílu odhaduje do 1000 mužů(?). Všichni muži poznatky sem oznámeny.,

  1. Z několika stran (p. Koranda, p. Nedvěd a ještě 3. osoba) oznamují, že pozorovali podezřelý pohyb u seníku  mezi tratí ,  Rožmberkem a Kopečkem. Domnívají se, že se v nich skrývají různí vojíni, obzvláště u seníku poblíž kapličky u sv. Víta a nejbližším seníku ve Stříbrci mají pohotovost. Hlásící vyzván ,aby bylo pilně  pozorováno a příp. pod hostincem p. Krále. Jedná se asi o vojíny SS.

Hlášení ad 1. a 2. oznámena vojenskému velitelství u okres. úřadu. Toto žádá další prověření zprávy 1.

21.30 Pí Krejníková z Panské ulice hlásí, že chleb pro sovětské vojáky bude vždy k dispozici.

21.45   Hlásí dr. Morávek, že mu telefonoval statkář Pulkrábek z dvoru Vrchy, že byl tento ohrožován  vlasovci. Telefonicky sděleno škpt. Plzákovi, který  se dorozumí  přímo s Pulkrábkem.

23.50   Buděj. naléhavě volají velící důstojníky . Rozkaz zařízen.

 

10.května 1945

 

0.50     Dotaz na statkáře Pulkr., o situaci na dvoře Vrchy. Situace stále vážná. Kolem dvora se střílí

1.45     Započaty boje, dělostřelba. Telefonickými dotazy na příslušné stanoviště, odkud byly slyšeny pohyby vojsk, bylo zjištěno toto. Směrem od Suchdola n Luž. pohybují se německé pancíře (patrně byly), které byly na Kopečku rozprášeny, zapálen 1 tank a chyceni zajatci. Rozprášené pancíře projely po hrádečkové hrázi až na silnici mezi rybníky Opatovickým a Světským a tam byly hlášeny boje. „Parník“ volá  o posilu mužů a zbraní. Posláno  z radnice asi 6 mužů se všemi postradatelnými zbraněmi. Po ¼ hod. byl hlášen v těchto místech klid. Dotazem u dvora Vrchy bylo zjištěno, že po silnici na Domanín se nepohybují žádná vozidla – pouze dle sluchu.. Z „Parníku“ se hlásilo, že čs. poručík zajal jednoho koně a 2 neozbrojené SS. Při této akci na Kopečku byli zajati 4 muži a zavřeni do věznice.

2.30     Zjištěno opětovné vzplanutí dělostřelby. Dotazem na nádraží bylo zjištěno, že od města – zastávka bylo vidět  raketové signály a poté byli zahlédnuti muži, prchající po lukách k lesu.

2.50     Stříbřec hlásí klid. Ojedinělá střelba v lesích.

2.55     Dotaz NV v Lišově o stavu zde.

3.30     Lužnice hlásí zajetí 5 mužů SS neozbrojených a pohyb asi 200 mužů něm. vojska (trén) od N. Hlíny směrem k Lužnici po polní cestě a po Rožmberské hrázi. Z rožmb.  elektrárny  se hlásí pohyb trénu, zadržení 2 koní a zanechání 2 koní v lese

3.50     Hlásí Cirnfus, že ruský velitel barikády za  Jindřichohradeckou bránou žádá o povolání posil (partyzánských, ježto od Kopečka se blíží větší skupina vlasovců. Posila  vyslána ze zámku na barikády, okr. velitelství vysílá tamtéž pohotovost.  1/1O

4.00     Parník hlásí klid.

4.05     Nádraží u zast. nic.

4.15     Nádr. u zastávky přeběhli nepřátelští mužové do luk a schovali se.

4.20     Nádr. ze stráž. domku 22 hlášen blízký odchod němec. trénu směrem na Kopeček. Klid.

4.25     Parník. por. Vodák po spojce žádá o okamžitou pomoc asi 6 mužů se zbraněmi. Sděleno, že hotovost na radnici není a odkázání na okr. velitelství

4.40     Kulometná palba našich na louky za zastávkou po rozpadlých nepřátelích.

6.50     Jaroslav Dvořák TR (ozbrojený) hlásí, že na státních sádkách je sádecký Wels (?) mrtev (rána na hlavě). Vrchní  správce tel. vyrozuměn (Dr. Hubáček).

Kopeček hlásí mrtvé a raněné němce a koně- okres nařizuje odvezení. Ranění se předají v kasárnách (8.10)

7.45     Četnictvo  – na rozcestí u Špitálu rozkaz dát ihned ukazatele v českém a ruském  jazyce na směry Č. Bud. a Veselí n./L. Třeba tam postavit  1 člověka  aspoň trochu znalého jazyka pro event. informace.

8.10     Státní lesy – ing. Kryštof – žádány o okamžité odeslání  auta na gumách na Kopeček k odvozu raněných. Bude zařízené (7.40)

8.13     Nádraží Chlum hlásí, že jsou tam ranění  Češi. Žádá o pomoc a převoz . Inf. okres (škpt. Pech).

8.20     Pí Kubalová  vyzvána oznámiti p. Schambergerovi,  že na Kopečku leží 2 koňské mršiny, aby si je odvezl, kůže však odevzdal.

8.22     Četnictvo TŘ. žádá od pana Jelínka seznam Němců. Bude odeslána spojka.

8.35     Porucha místn. rozhlasu. Fa Kovařík žádaná oprava. Rádiomontér povolán tlf. z Domanina .

9.13     Hlášení: Šafář Josef TR II/116 rolník hlásí , že  9.15 ráno  na poli předal mu německý důstojník  1 pár taž. koní (kobyla + valach)  s pozn., že nepřevezme-li je dotyčný koně odstřelí. Zahradník Řehoř TR II/114 rolník hlásí, že dostal dnes 9.15 ráno 2 valachy tažné od důst. armády SSSR s pozn., aby si je ponechal. Šafář prohlašuje, že reflektuje bude-li možno za ponechání mu valacha . Náhradu dal by k porážce jalovici. Zahradník prohlašuje, že reflektuje na ponechání obou koní, náhradou dal by voly k porážce.Nutno rozřešit otázku krmení v případě, že by voj. správa ponechala koně další čas ustájené u dotyčných,  žádají o příděl krmiva (okres, rada Herda) Hlášeno tel voj. velitelství v 9.30.Stupka (Metzel) byt Rešlův uzamčen, klíče nemá ani správce domu – snad tam jsou zbraně.- Zjišťovat podezřelé osoby ve městě. Oznámeno četnické stanici v 9.30.

9.40     P. Cejnar se dává k dispozici co tlumočník a  nalézá se na radnici. Oznámeno tel. okres. úřadu

11.10   Dr. Morávek žádá o přidělení 20 internovaných žen  něm. nár., které mají ihned vyčistit  a  připravit lázně pro lazaret – zařídí Princ.

-vyživovací  ? (Hulík) žádá o cigarety pro reprezentační  účely předsedovi Kostečkovi. Místní nár. výbor nemá – okr. úřad může snad disponovat zabavenými cigaretami. Zařídil Endris

11.45   Pluk. Kluzák žádá o přidělení bytu v Sládkově vile – prozatím 2 místnosti., později pro ubytování  rodiny.                                     Vyřízeno! zařídí Vašík

12.30   Nemocnice pro cizí národnosti je v měšťanské škole – Dr. Pavlečka. Nemocnice pro Čechy  a spojence je v kasárnách  – Dr. Morávek          organizuje Dr. Voneš (?)

12.00   Došel poslem dopis oběžníkem č. 1/soc. založen do protokolu (sl. Forstová) k upozornění  místopředs. Jiráček  místním rozhlasem byl vyhlášen příkaz předsedy okr. nár. výboru v Tř. o zatýkání německých , maďarských a vlasových vojínů, jakož  i místních  Němců

Dále rozhlášen příkaz Okr. voj. velitelství ohledně opatrnosti v městě a okolí při zatýkání výše uvedených osob, dále příkaz pošt. úřadu, výzva k nastoupení pomocníků k opravě telegr. a telef. sítě. Dále oznámena doprava vlaky na den 10.5. 1945 Suchdol –  Mezimostí a Tábor – ČB přes Mezimostí

13.30   U Prášila byl objednán přípravek k mytí lázeňské budovy.                   Vašík

15.15   p. Valenta telefonuje z vodárny, že naše stráž provází z Kopečku do města větší počet (30-50)  něm. zajatců. Nutno jim poslat nový doprovod vstříc, aby se posavadní průvodci  uvolnili pro další službu v lese. Prap. Pištec zařídí odeslání 4 mužů

15.40   Hlášení št. kapitána Cermana. V prostoru mezi městem a Kopečkem leží několik koňských  zdechlin, které musí býti ihned odklizeny. Některé odveze Schamberger, ostatní ihned zakopati a pokrýt vrstvou 30 cm země. Dále pohybuje se v tomto prostoru  několik volných koní. Zakopání zdechlin provedou hasiči, kteří se postarají (pokud je to v jejich silách) o schytání volných zvířat .  Hlásil Valenta

Hasiče uvědomit

Schamberger o tom ví.

Ježto voj. velit.  v Třeb. nereflektuje na další činnost hlídek s bílými páskami, které byly jím delegovány, možno je rozhlasem odvolat.                            Blažek

16.00   V dohodě s členy MNV zařízeno. V nepřítomnosti p. Rence internování  něm. příslušnic, vznikla následující situace. V jejich obydlích jsou zásoby potravin, podléhajících  zkáze a hosp. zvířectvo. Navrhuje se, aby velitel hlídkové pohotovosti v zámku Pferferle, vyslal v doprovodu hlídky každého internovaného do jeho domova, kde by se pořídil seznam doličných věcí . O hosp. zvířectvo by se postaralo v dohodě s okolními sousedy. Řízení provede podporuč. Pferferle

16.15   Sebráním odhozených granátů  směr Kopeček – Třeboň pověřen Čábela

16.30   K zakopání koňs. mršin dáno veliteli hasičů Herdovi k dispozici 20 zajatců z Kopečka. Blažek

16.50   Velit. prapor (des. Vacek) žádá o obstarání  100 bílých pásek u Kostince. Zařízeno – Vaš.

17.10   5 koní bude odvedeno z Kopečku do Nového dvora za účasti p. Martínka, p. Rákosník ( 3 hoši tam posláni)

17.50   Ohledně převozu nemoc. koně z Kopečka jest objednán povoz a příkaz bude dán dodatečně .                    Rákosník

17.55   Prostěradla na lázních mohou být použita ta, co měly německé děti.     Rákosník

17.58   Pohřeb sebevraždou odešlého Peška Karla truhláře z předměstí bude proveden jeho pozůstalými pouze z márnice ne z domova                        Rákosník

19.15   Hlásí lázně, že bude zapotřebí postaviti tam na noc ozbrojenou hlídku a tak zabezpečiti lékař. materiál.

19.20   Volal okres. výbor, že nelze dosíci spojení s místním  sovětským velitelstvím a žádá o vyrozumění velitele, že v lihovaru  v Dvorcích vnikli sovětští  vojáci , otevřeli zásoby lihu a opíjí se. Ve skladě je asi 25 hl lihu.       Zařízeno

20.30   Branci z Jílovic žádají o zprostředkování styku s rus. velitelstvím o pomoc proti Němcům SS, kteří  střílí a  loupí v Jílovicích , Kramolíně a Lipnici. Velitel projíždějícího oddílu ještě nepřijel.

20.50   Četnictvo předalo doručené dopisy pro  NV Spolí, Domanin, Branná, St. Hlína a  Břilice. Bude doručeno ráno. (Vaš.)

21.00   Vojenské velitelství  žádá o urgenci  bílých pásků u p. Kostince.  Zařídil…

21.45   Ruský poddůst. hlásí příchod asi 350 zajatců (Němců, Vlasovců) a žádá o posílení aspoň o 10 mužů k hlídce přes noc. Oznámeno voj. velitelství k dalšímu opatření.

22.45   Po zjištění na místě samém (Jelínek) posláno 10 lidí z kasáren k hospodáři Dušák Václav  na Kopečku, kde jsou ruští vojáci tohoto transportu ubytováni

Pověřením zabavení auta (osob.) u Správy Černínské byl pověřen autosprávk. Matějka a bylo mu nařízeno  umístit jej v jeho garáži.   Rákosník

18.10   Zakopání zdechlin se na Kopečku provádí

18.30   Strážní službu u nár. školy provede Junák svými hochy.    Rák.

Seznam tlumočníků rus. jazyka. Pan Kačena, kontrolor důch. služ. v.v., pí Vondrášková, manž. plukovníka Vondráška, p. Cejnar, kontrolor stát. statku.

Por. Král okr. úřadu oznamuje, že Domanín odevzdá ze skladišť potraviny zítra dne 11.5.1945 na obec. úřadu zde.      pl. Körner

 

11.května 1945

 

0.15    Zámek hlásí příjezd 3 ruských důstojníků, ubytování u p. Novotného, bednáře.

0.20    Ruský voják přišel o  jídlo pro 10  mužů, telefonováno do kasáren, které vydali 7 konzerv masových . Z toho 2 vydány vojákům

0.45    Okresní vedení činí dotaz, zda-li jsme informováni o tom, že Stříbřec hlásí  příjezd 4 nepřátelských tanků na Třeboň. Po  informaci též u hasičů a na Kopečku není možné zprávu ověřit.

2.00    Hlásí p. Buček, že za přítomnosti pana   Švece strážníka  byla u něho udělána prohlídka ruskými vojáky, kteří  mu zabavili motorku a vzali s sebou. Hlášeno na tel. č. p. št. kapit. Dvořákovi.

2.48    Hlásí p. Kolář (obchod kolami), že k němu přišel opilý ruský voják s revolverem  (!), obtěžuje ženu a služku a přeje si  udělat 4 kola, načež usnul v bytě.  Doporučeno mu nechat ho v klidu do rána.

7.30    Navrhujeme výzvu k občanstvu o zapůjčení zbraní pro hlídkovou službu. (Princ, Čábela, Novotný)   Vaš.

7.45    Potah volský  pro odstranění koňských zdechlin dodá Nový dvůr.   Rákos.

7.50   Hotel U hroznu: Vrchní Oldřich má nastoupit voj. službu, ustanoveno, aby do příchodu Podhorských převzala vedení Preiningerová. Hanzal Fr. z pověření Rákosníka potřebné zařídí.          Rák..

8.35    Odvoz zbraní a nábojů z hostince u Koráků  na Kopečku zařízen.               Rák.

8.30    P. taj. Bílek oznamuje, že za živnosten. školou tábořili po dva dny Maďaři, že je to tam velmi znečistěné a urychlený úklid  velmi nutný.

9.00     P. Novotný hlásí, že vojáci natáčí  jeho nákl. vůz, který si chtějí vzít.

8.30     Asist. Res..(?) pověřen sběrem v ulicích a to všech odcizených věcí z voj. skladišť.

9.00     Hospod. družstvo vyzývá všechny své zaměstnance, aby okamžitě nastoupili práci aneb vykázali jakými důležitými  výkony jsou zaneprázdněni, poněvadž provoz  družstva musí býti zachován.

Hledá se p. BRT úředník okres. soudu, který má ihned přijíti na okres. úřad.

9.20     V kasárnách nutno obstarat přítok vody

9.20     Vrchy mohou umístit 20 koní a přijedou si pro ně  k živnostem. škole.

9.30     Vedoucí obchodu sl. Apfenthalerová hlásí urgenci lidí, majících v obchodě deponované látky a vedoucí  odkázaná na p. Dvořáka neb Prášila aby obchod převzal. Pověření vydá pak N.V.

9.35     Převzetí živnosti v hotelu Hrozen pověřena  sl. Preiningerová.          N.V.

9.45     Voláno št.kpt. MAYRICHA aby se dostavil k převzetí zajištěných Němců v zámku.

9.55     Slečna Preiningerová hlásí, že byl v hotelu  „za branou“ p. kapelník Dušák a prohlásil, že dosavadní  vedoucí sl. Preiningerovou  a p. Pistece (?) nechá zatknouti  pro  podezření, že zavinili zatčení  p. dom. Janouška . Hlášeno k předsedovi Rákosníkovi.

9.55     Velitelství ruské armády odebralo asi 20 litrů benzinu ze zásob německé armády, které bylo uskladněno u Korandy.    Hlášeno ..

10.00   BRAK JOS. ml. zprošťuje se prozatím služby  v Hospod. družstvu na hlídáni.

10.20   Teleg. spojení s Kasárny špatné. Požádáno o nápravu. Dále hlášeno, že proti Sládkově vile jsou rozhl. aparáty, tyto možno  pro kasárny převzíti. Zařídí si velit. kasáren.

10.25   Hlášeno vel. kasáren, že na cestě od Chlumu  leží spousta zbraní. Upozorněno  na tuto okolnost vel. kasáren. Velit.  již zařídilo sběr těchto zbraní.

10.30   Vydáno písemné pověření p. Dvořákovi k převzetí obchodu p. Apfelthalerové.

10.30   Telef. službu v kasárnách a v zámku zařídí p. Papáček.

10.30   Zbudil Karel hlásí, že bylo mu zabaveno  Rusy jízdní kolo.

10.40   Paní Šímová z Kopečka hlásí, že jí bylo Rusy odcizen oves, šaty a různé drobné věci.

10.45   Hadač hlásí, pro dvůr Šaloun nechť N.V. v Lomnici n. L. opatří civilní ozbrojenou nár. stráž (v dohodě se št.kpt.  Kluzákem) ,  který pro případ naléhavé nutnosti se přičiní o doplnění civil. stráže stráží vojenskou.

10.45   K hlášení voj. velitelství případy krádeží Rusy.

Volá zámek o 2 – 3 muže se zbraní, kteří by doprovodili uprchlíky ke Hlíně. |Hlášeno voj. velitelství, které pošle 2 muže.

10.50   V zámku zjištěno, že na Valech jest 53 koní, z toho 6 raněných, které jsou ošetřovány. Zdravé koně mají býti předány osobám, kterým byly dříve zabrány. Provedeno p. Rencem

Paní Říhová ze Suchdola obdržela v ruské řeči doporučení N.V., aby byla některou voj. jednotkou dovezena z Třeboně do Prahy  k nemocné dceři. Vyřídil p. Rákosník

11.00   Nařízeno N.V., aby na hrázi ke Kaňovu  sebrány byly pohozené zbraně. Provede hlídka v budce u Kaňova. Vyřídil  p. Rákosník. Přijal tlf. úř. Šulc

11.05   Okr. N.V. žádá vyslání zvěrolékaře k Bůčkovi prohlédnout maso pro voj. oddíly. Uvědoměn zvěrolékař MVDr. Konrád Vašíkem

11.20   Vyžádání souhlasu k vydání části lékárnických potřeb reservovaných pro P.O. u drogistů a lékárny. Požádán souhlas okr. lékař Dr. Morávek

11.30   V Prášilově sušárně žádají Rusové o vydání zboží . Uvědoměn rozhlasem p. Prášil

11.35   Strážmistr Volf hlásí, že býv. velit. stanice Březina v uniformě čsl. četníka někde v ulicích města Třeboně  mete. Bude odvolán a nucen se převléknout do civil. šatů. Zařídil Bačík (?). Bylo zařízeno a svlečen.

11.40   Autodopravce Svoboda nemůže jeti neboť přijel ráno a má spálenou spojku

11.45   Junáci mají ihned vyměnit v zámku službu u telefonu. Zařídí Junáci (p. Šulc)

11.45   Pluk. Kluzák, Zeisel a Erban odešli na Prášilovu  sušárnu ve věci zabrání zboží ze sušárny intervenovat.

11.55   O.V. žádá, aby několikráte byla rozhlasem publikována zpráva o případech, kdy čeští lidé byli Němci udáváni. Hlášení má býti podáváno na zpravodajské oddělení ONV (Okresní úřad) II. posch. dveře 36.    Hlášeno Endrisem

12.15   Poručík Pfefrle žádá o výměnu telefonisty v zámku (ihned)a o vyslání 10 Junáků, kteří se budou u něho hlásit na 2 hod. odp. v zámku.Pan Hadač převzal zprávu a zařídí odeslání deseti dorostenců sokola.

12.25   Pan Rákosník vydal poukaz na 5l benzínu pro ruského kurýra

12.30   Pan Voborský hlásí, že Rusové vzali mu jeho 2 koně a na výměnu dali mu svoje.Tyto si ponechává.

12.30   Ruskému kapitánovi vydán poukaz na jeden pár dámských bot k firmě Baťa.K firmě Baťa došel s ním pan Vacík st.

12.35   Ruské jednotky pokoušely se otevřít zavřené vagóny na nádraží v Třeboni,poněvadž se jim to nepodařilo, odešli.

12.45   Pošta žádá o ruského  tlumočníka, k jakémusi jednání s Rusy. Na postu delegován pan Kačena, zařídil pan Hanzal.

12.50   Josef Lepša Třeboň II 106 hlásí, že má k užívání jednoho koně ze stavu od pana Rence.

12.55   Hlášeno rozhlasem, že říšské lístky jsou neplatné. Nebudiž na tyto nic vydáváno(provedl Endris)

13.00   Upozorněno velitelství kasáren na případy krádeží, vloupání a rozbití věcí ruskými vojáky na českých obyvatelích  a žádáno o zamezení podobných incidentů.  Bylo by záhodno, upozorniti na tyto věci  rudé velit.  v ČB a žádati o  zamezení  okresní  NV . Zařídí potřebné …

Mimo to upozorněn na tyto případy pluk. Kluzák z ONV vyřídil Rákosník

13.40   Lesní Cába hlásí, že hoří městský a státní les  u Majdaleny . Hasiči o požáru uvědoměni, nemají mužstvo k hašení. Lesnímu personálu přijdou na pomoc teprve později hasiči.

14.30   Poručík Pfeferle hlásí, že od Branné pochoduje  k Třeboni ozbrojena maďarská jednotka  s kulometem. Oznámeno čsl. voj. velitelství. Později sděleno, že se jedná  o jednotku, která  pochoduje do JH k odzbrojemí.

14.50   Zpráva dvorce Vranína  žádá o vyčistění kanceláří a skladiště. Zařídil p. Hadač

15.00   Na příkaz Dr. Razdekovského vydáno personálu, který pohřbívá mrtvoly 3 lahve kořalky.

15.10   Poruč. Pfeferle hlásí, že u Kroupova mlýna a okolí postupuje slabší jednotka SS a ohrožuje občanstvo zbraněmi. Žádá o hlášení velit. ruskému. Učiní tak poruč. Pfeferle. Dodal 4 lidi místní N.V.

15.30   Velitel posádky požádán o uvolnění des. mechanika Oušky na půl dne za účelem opravy  vadného rozhl. zařízení ve městě a předměstí.

15.30   Poštovní úřad v Třeboni hlásí, že ruské vojsko vzalo mu linku tlf. na  Stráž . V případě nutné potřeby možno jen použít telegramu.

15.45   Vydány pro vojsko v kasárnách 80 bílých pásek. 10 ks vydáno ještě zvláště.

15.45   Dr. Krešl hlásí, že od vlečky v Majdaleně  vystupuje velký dým. Věc byla již hlášena voj. velit.

15.50   Z Lipnice. Starosta obce hlásí, že v okolí Lipnice (v lesích) ohrožuje občanstvo SS oddíly a je odstřelují, zvláště v noci. Žádají o vyslání voj. pomoci. Bude hlášeno ruskému voj. vel. Prozatím doporučeno vyžádati  pomoc od čsl. jednotky, která  jest v Jílovicích.

15.50   Pošta žádá o vyslání na noc stráže v síle 1 muže, nebo 2, aby byly ochráněny telef. linky. A  sice od 8 večer do rána. Zařídí voj. velit. Pošt. úřad o tom uvědoměn.

16.00   Paní Jelínková hlásí, že u vodárny leží mrtvé dobytče, které zapáchá. Hasiči jsou uvědomeni , aby je zakopali.

16.20   Bylo sděleno ref. Radestovským O.N.V. (služ. Volf),  že vyšetřovanci podezřelí, mohou býti umístěny v soudní věznici, která k tomu účelu jest uvolněná.

16.30   Požádán Junák o 2 starší skauty, kteří se mají zítra v 8 hod. ráno hlásiti u pluk. Körnera k samostatné práci.

16.45   Děk. úřad v TŘ zve Míst. NV k slavným službám Božím na poděkování za osvobození  naší vlasti , dne 13.V.1945 o 10.00 hod.  dop. Dne 14. t.m. slouženo bude requiem za oběti našeho nár. v této válce.

16.50   Věnec pro p. Vaise objedná za MNV prof. Endris. Na pohřeb bude vyslána delegace.

16.55   Pluk. Kluzák vyžádal si tlf. svolení ,zda smí navštíviti osobně oblastního velitele rus. vojsk v ČB. Návštěva byla jemu povolena s ochotou. Pan pluk. vzal sebou všechny snesené stížnosti na ruské vojáky a odjel k veliteli do ČB.

17.00   Hlídku na parníku převzala voj. stráž. Civilní odvolána.

17.30   MVDr. Konrád sděluje, že na jatky přiveden byl těžce raněný kůň, který byl odporažen. Táže se na jaké konto má býti výtěžek účtován. Předseda sděluje, že má býti prozatím zařízeno pro takové věci zvláštní konto o kterém se později rozhodne.

17.35   K lesnímu požáru na Holičkách vyslána byla  hasičská stříkačka  a rozhlasem vyžádána pomoc asi 60 dobrovolníků se sekerkami a lopatami k hašení les. požáru. Hoří les ve výměře 15 hektarů. Zařídil Rákosník.

18.05   Rozhlasem uvědomeni  všichni, kteří  mají číslované pásky pro bezpečn. službu, aby se zítra tj. v soboru v době od  8 – 11, nebo od14 – 18 hodin s přidělenými zbraněmi dostavili na radnici v 2. poschodí.

18.10   V případě, že bude zvoniti poštou JH, nutno se hlásiti a sice heslem GOROD TŘEBOŇ (voj. linka)

18.30   Hospod. družstvo nabízí v případě potřeby nákl. auto k dispozici.Vzato na vědomí.

18.35   Hotel Hrozen (za branou) zůstává nadále zavřen a vyřazen ze živnostenského provozu vyjma byty pro nocležníky.

19.15   Lazaret  Lázně žádá o přidělení stráže na noc. Z příkazu  p. Rákosníka má býti v noci lazaret uzavřen. Hlídky přecházejí  ulicí, kdyby jich bylo potřeba.

20.15   Dotaz okr. velit. (št.kpt. PECH) o volném pokoji pro sověts. důstojníka.

21.10   Junák hlásí (Blažková), že o dezinfekci s Buzkem  jednal a ráno zajde do kasáren.

21.50   P.škpt. Pech žádá stráže 4-5 mužů s puškami  ku hlídání nouzově přistalého ruského letadla u Víta.  V. Sedláček byl určen jako velitel hlídky, jejíž ostatní členy si sám vyhledá. P. škpt. Pech slíbil vyslati tam ještě  poddůstojníka.

Dr. Zicha upozorňuje na nutnost  zakopání uhynulých koní. Byl ubezpečen, že zbývající nezakopaní  budou zakopáni zítra.

23.15   P. Havlíček si ztěžuje a žádá ochranu. Ruský důstojník ubytovaný v hotelu pro dnešní noc byl p. Havlíčkem řádně obsloužen ve vykázaném mu pokoji. Nakonec však požadoval ženskou obsluhu, když nebyla, tedy během čtvrt hodiny ženu. Případ byl oznámen okr. N.V. – slíbil vyslati p. Bambule. B. přišel ale k zákroku nedošlo.

 

12.května 1945

1.45     K N.V. se dostavil major a 3 další důst.  sověts. vojska a žádali ubytování pro75 osob na několik dní. Vašíkem zařízeno:  budou ubytováni ve státní vile u nádraží a sice jenom 3 důst. Ostatní přespí v autech  (pro tuto noc).

Po prohlídce  hotelu Hvězda a  Hrozen, rozhodli se pro ubytování v v Hroznu, kde by rádi zřídili důst. jídelnu a umístili štáb  a důstojníky. Mužstvo by bylo umístěno v Besedě. Pro velitele brigády sjednán byt ve Sládkově vile. Kromě toho  žádají 4-5 bytů pro vyšší důstojníky. Má býti projednáno v o ½ 8 ráno. Vašík

Major se dotazoval na chování rus. vojáků a ptal se, zdali nebylo nepřístojností. Bylo mu sděleno jen povšechně že ano a dosti. Ujistil, že s příchodem této části nastane v městě pořádek. Ptal se, je-li ve městě kino a  bylo-li by možno promítati v něm filmy ruské, které  vezou sebou (mají i svůj promítací aparát).

5.10     Strážník Stranský hlásí, že generál Kopfstein odjíždí ranním vlakem do Budějovic. Vlak již jel. Bylo požádáno nádraží Mezimostí o zajištění Koppf.

Slíbili jej zadržet na rozkaz M.N.V. v Třeboni.           Vašík

6.20     Pan Tetík hlásí průběh noci na Kopečku, kde měl hlídku s pp. Zachem a Hamerníkem. Až na  živější střelbu kolem půlnoci v místech u voj. střelnice u Rožmberku a v lesích ke Hlíně byl celou noc klid. V Jeníkově vile v bytě učitele  Pávka se dva sovětští vojáci samovolně ubytovali.

7.15     Stránský hlásí, že ruští vojáci si násilím vynucují  vstup do hostince Kozákova na Kopečku. Vyrozuměno voj. velitelství.

7.25     Pešek od Okr. N.V. hlásí, že důstojníci ruského štábu  reflektují na ubytování, jsou již u ONV a žádají o přidělení bytů.

Bude projednáno v ½ 8 po příchodu předs. NV.

7.40     Štkpt. Cerman žádá  výzvu do rozhlasu: Gymnasisté 7. a 8. třídy, pokud nejsou jinak zaneprázdněni, hlaste se k pořádkové službě na posádkovém velitelství.

7.40     Řed. Pech z posádkového velitelství se táže, kde je klíč od gymnasia.  U předsedy  ONV Kostečky.

7.45     Švec hlásí: Několik osob v uniformách ruských vojáků  se násilím dostalo do hostince. U Kozáků na Kopečku naložili různé věci a odvážejí na vozících. Posádkové velitelství  požádáno o intervenci. Vysílá četníky s vozem a tlumočníkem.

7.50     Šk. Körner: Žádá  o obeslání p. stavitele Smrže za  účelem odstranění silničních barikád. Zařízeno.

8.00     Zámek má okamžitě k dispozici pro úklid místnosti pro ubyt. rus. důst. 24 mužů

8.00     Junáka žádáme o propůjčení 3-4 hochů jako stálé spojky s radnicí.

8.10     Ředitelství pomocné nemocnice (Blažek) žádá o přidělení pomocné kancelářské síly s psacím strojem. Slečna Moudrá  z okresního úřadu  přidělena (Outlý)

8.15     Pivovar žádá o vyslání někoho z vodárenské kanceláře k zastavení vody. Budou opravovati vodovodní potrubí.

8.55     Zástupce stavitele Smrže byl p. plukovníkem Körnerem  o zahájení prací informován.

9.00     Sl. Helena Jungrová hlásí, že po odchodu německého důstojníka ze svého bytu našla tam blůzu , kalhoty, plášť, spací pytel, přezůvky, hrnce, kufr a nějaké drobnosti

13.00   Bratr Čábela převzal od fy Novotný bednářství 1 vanu a konev (?) do lázní pro operační sál. Fa Čížkovský poskytuje ze svého skladu pro osvobozené z koncentračního tábora : seznam věcí.

Zápis dne 12.5. od 9.15 ráno do 2.10 hod. jest zapsán na 4 volných listech

14.25   Štk.  Wolf s ONV žádá o sdělení, kde bydlí major, velitel posádky. Není dosud rozhodnuto. Celá záležitost  jest v jednání. Byt p. major obdržel ve vile  p. Sládka dle svého přání.

15.45   Hlásí se, že hoří les Špejlová a sklad dříví. Nutno uvědomiti hasiče. Jelínek obstaral.

15.55   MNV žádá  správu Nového dvora o jeden povoz na tlf. tyče odvezené pro vojsko.

16.10   Došel MNV plukovní rozkaz č. 2 na vědomí.

16.15   Spojka od Junáků jede se podívati do pískovny, zda  jsou tam sudy s benzínem. Výsledek se bude hlásit  na radnici MNV. Hlášené Dušákem, že tam nic nenašli.

16.20   Došel protokol, sepsaný p. Žebrakovským,  strážmistrem o  tom, že 60% obyvatel Domanína  zúčastnilo se  zabrání vojenských zásob, uložených v třeboňském pivovaře.

16.25   Pan Dvořák, předseda spolku krejčích v Třeboni oznamuje, že provedl inventuru v dílně sl. Apfelthalerové Tř. I. a protokol předá v pondělí písemně M.N.V.

16.35   O.N.V. p. Bambule sděluje, aby v pondělí v 9.00  dopoledne jeden člen ONV a MNV v Třeboni budou vyslání k nucenému otevření stodoly, ve které se nalézají různé  německé věci.

16.40   Ráno v 6.30 musí být před radnicí připraveno  pro zametání  na náměstí a přilehlých ulic 40 mužů  a žen z internovaných civilních osob v zámku. Dalších 6 žen  a2 muži ve stejnou dobu pro úklid na radnici. Příkaz předal  Chyba. Strážní službu obstará p. plk. Körner.

16.45   Poštovní úřad žádá o ruského tlumočníka. Určen p (?)

16.45   Sděleno starostovi Domanina, aby občanstvo jeho obce, které se zúčastnilo rabování v pivovaře bylo vyzváno, aby odcizené věci vrátilo nejpozději 14.5.45 do místnosti M.N.V. v Třeboni., jinak bude zakročeno přísněji.

16.50   M.N.V. v Třeboni přikázal dělníku Vopelkovi, aby ihned nastoupil práci u pekaře p. Duška, který peče chléb pro ruské vojsko. Příkaz podepsal br. Čábela.

17.10   Paní Vondrášková, choť podpluk. čsl. vojsk žádá,aby M.N.V. přidělil jí byt po p. Fejlkovi (?), vzhledem ke zdravotnímu stavu jejího manžela. Dosavadní byt je vlhký a  nezdravý.

17.15   Rozhlasem požádáni ruští tlumočníci , aby se dnes o 7 hod. večer dostavili na radnici , za účelem rozdělení služby.

17.30   Kancelář majora  Dobrovolského žádá, aby veškeří zajatci ruští (vlasovci) byli zasíláni do jeho kanceláře, která se nalézá v budově býv. německé školy proti živnostenské  škole. Zprávu podal p. kont. Cejnar. Rovněž i případy přepadení, obtěžování , budiž tamtéž sděleny (označeno DŮVĚRNÉ)

17.45   V posádkovém velitelství učiněn p. Hadačem návrh, jakým způsobem urychliti  lepší ustájení koní, stojících na Valech. pod širým nebem. Bude o této věci dále s ndpr. Kučerou v kasárnech jednat.

18.10   ONV stržm.Wolfovi navrhl p. plk. Körner, aby stráž v městské věznici byla dodána  vojskem. Zítra tj. v neděli obdržíme zprávu o výsledku jednání.

18.20   Velitel ruského vojenského okruhu,  plukovník zabral si vilu Velemínských. Velitel dělostřelectva pluk. bude bydlet u Ing. Khuna (?).

18.30   Prof. Filip z Kopečka žádá, aby na Kopečku byla zřízena pořádková služba. Procházejícím vojskům byla podávaná voda.

18.35   Štýs Adolf, dozorce vězňů v městské šatlavě hlásí: Internovaní jsou uzavřeni a dosud nedostali nic k jídlu, jsou u nich nemocní a sice Stupka a Šilha a potřebují  lékařskou pomoc. Nutno ihned potřebné zařídit. Lékaři budou vyslání a stravné  opatřeno. Zařídí Blažek, mimoto vydán poukaz na 2 veky chleba.

10.00   Vydáno potvrzení Šumichrastu Vilémovi  a Pšenicu Jurajovi  ze Slovenska, že proti jejich odjezdu domů není námitek. Současně jim vydána 1 masová konzerva ze zásob – Endris a dr. Radekovský.

10.05   Poručík Baxa, který má službu na  Parníku si stěžuje, že nějaký Rus tám obchází byty a odcizil  jedné ženě  hodinky.     Dr. Radekovský

12.30   Přes nádraží Třeboň došla telef. zpráva, že v Majdaleně SS střílejí z aut (asi 2O) hodně i ze strojních pušek. To ohlásil poruč. Šefčík. Oznámeno Okr. voj. velit.   Endris.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister