Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni III.část

17.května 1945

 

8.30     Pan rada Bezděk  z Nového dvora sděluje, že dnes opět obdržel včerejších 26 lidí ze zámku na sušení sena, ale bez stráží. Poněvadž za lidi nemůže brát zodpovědnost, žádá o vyslání stráže M.N.V. Pan plk. Körner poslal tam stráž. Stravování zajatcům musí býti provedeno zámkem.

8.40     Žádost o přidělení bytu podal p. Karel Bláha, zaměstnanec ČSD Tř. II. čp. 125

Dále sl.Nataša Fedetová, tlumočnice ruského jazyka Tř. II. čp. 125

8.45     Pro firmu Fák uvolněni 4 zajatci pro skládání z vagonů na nádraží, vyřízeno a poukázáni.           Rákosník

9.10     Dáno povolení, aby dosavadní zaměstnankyně  fy Schwarz v Tř. sl. Božena Najdrová mohla opustit dosavadní místo a nastoupila zaměstnání v Praze u „Bílé labutě“. Povolení písemné vydáno  p. Rencem.

9.25     Správa Dvorců a Vranína žádá o vyhlášení rozhlasem že sekání jetele na jejím pozemku k nádraží jest zakázáno a bude stíháno.    Remc

9.30     Ruští důstojníci žádají o příděl benzínu. Odkázáni na ONV a povolení plk. Stepanova

10.00   Správce služebny elektrárny  (u Kostela, Panská čp. 9) oznamuje, že se tam ruší noční služba. Telefon bude obsazen denně 8.00 -20.00 hod. V noční době jest se obrátiti na p. Měšťana Josefa, Lomnická ul. 562.

10.20   Radechovský oznamuje čs. posádkovému velitelství – komisi (10.30)  v intern táboře a žádá , aby pos. velitel. tam vyslalo  svého zástupce.  Zařídil sám.

10.20   Správa dvorů Dvorce – Vranín žádá o další přidělení internovaných  k sázení brambor (od 18. t.m.). Má dnes 6 mužů a 13 žen.

Zaměstnanec Jarolím se chce odstěhovat do Prahy. Ing. Picek se táže může-li počítat s trvalým přídělem pracovních sil.

10.40   Poštovní úřad žádá o vyhlášení v místním rozhlase informaci ohledně pošt. známek. Úředník vyzván, aby sem zaslal písemný  text vyhlášky.

10.45   P. děkan Dostál, p. Adolf Vopelka a p. Harous žádají o intervenci ohledně jim němci zabavených loveckých zbraní.

10.55   Do místn. N.V. povolán p. František Frantes, železničář Tř. 494 dále povolán do MNV p. Josef Hanzal, zedník Tř. Na Kopečku 507, p. Frant. Cvrček, železničář Tř.II., 134, a p. Jan Jaroš, zedník Tř.II U cihelny 438 (členové komun. strany).

11.00   Hlášeno řed. lesů v Tř., že zábrany proti tankům byly za branou a na Kopečku odstraněny. Řed. lesů o tom uvědomeno, aby si dříví odvezlo. Zařídil Kopecký.

11.10   Správa statků v Tř. žádá o přidělení bytu pro svého  kočího Ant. Meškana, který žádný byt nemá a bydlí ve společné domácnosti se svým synem. Sama pro něho žádný volný byt nemá.

11.25   Pan Karel Šírek Tř. II, Krokova 598 uplatňuje nárok na rodinný domek po pí Gabriele Böhmové č.527 z titulu pozůstalostního (jako bratr), poněvadž manžel po zemřelé jest Němec a nalézá se t.č. ve  Falknavě. Domek nalézá se Pod Kopečkem.

11.30   MNV v Tř. ukládá p. Janu Peroutkovi, cestmistru v Tř. (okresní dům) aby se ihned vystěhoval a přidělil jemu prozatímně část bytu po něm. příslušníku Pešlovi.

12.00   Ruské nemocnici vydáno ze zásob  fy Metzl a Vonstein (?) 85 metrů  běhounů. Potvrzení uloženo u fy Metzl. Bylo prohlášeno, že tyto běhouny budou vráceny zpět po zrušení nemocnice.

12.40   Paní Jiráková hlásí, že jí z jejího nákladního auta byla vzata ruským vojákem osa (vlastně poloosa).

12.45   Nadpor. Archipov žádá o prádelnu  a pradleny v zámku zařízenou. Dále žádá o ustanovení asi 3 dílen obuvnických s personálem k opravě obuvi. Materiál dodá sám. Zítra se přijde zeptat na jména obuvníků. Totéž u krejčích. Npor. Archipov si zítra ve 13 hod. přijde pro vyřízení. Předáno předsedovi, společ. krejčích p. Dvořákovi a předsedovi obuvníků Čížkovskému. Vyřídil Vašík

13.45   Pí Deutschová Tř.II/79 hlásí, že u ní nalézá se rádio p. Václava Safka (?). Bude odevzdáno do 6 hod. na radnici p. Deutschem ml.

13.55   Pan Václav Žák hlásí, že ruská posádka chce mu dáti do domku polní poštu se 7 lidmi a poněvadž má 6 člennou rodinu, musel by spáti na zemi. Doporučeno jemu, aby vše sdělil předsedovi Rákosníkovi, který odpoledne jde k p. pluk. Stepanovi.

14.40   Poručík Burian ze zámku žádá jednu ozbrojenou spojku do zámku. Vyřídil Třešňák

14.45   Ruský důstojník žádá nábytek do kanceláře a sice 1 menší stůl, 7-8 židlí čalouněných, psací příbor a zrcadlo.

14.50   Pan Miroslav Nováček, Tř. II/459 žádá o přidělení bytu i s nábytkem po p. Fejlkovi. Žádost jest obšírně odůvodněna. Pan Jan Dvořák, Tř. II/52 žádá, aby jeho dcera Marie zaměstnaná přechodně u zahradníka Kubala byla této práce zbavena s ohledem na nemoc svojí matky, poněvadž musí obstarat domácnost pro 5 osob.

15.15   Žádost řed. Reindla o vrácení bytu v domě č. 321/II Tř.

15.30   Došel plukovní rozkaz č.6

15.35   Ze zámku hlášeno, že se tam oběsila p. Ctiborová

15.35   Pan Jan Buriánek ze zámku hlásí, že  internovaný p. Petr jest nemocen, má horečku 38,5 stupňů. Byl lékařem dr. Bednářem  doporučen na pozorování do některého lazaretu proti  event. infekční nemoci. Na příkaz p. Blažka odveden do lazaretu ve veřej. školách. Převedení  zařídil Buriánek.

16.00   Z bytu p. Koloucha vzat 1 stůl na ruské velitelství do gymnásia. Z bytu vedoucí fy Baťa  vzat stůl, 2 ubrusy na stůl, 1 nástěnné  zrcadlo se šrouby.

1 džbán na vodu vzat z hotelu „Hrozen“.

16.10   Pí Kličková jménem svého otce p. Šilhy žádá o informace, které věci měl právo p. Fořt, majitel pohřebního ústavu si vzíti do svého majetku. Bylo jí předs. Rákosníkem sděleno, že k tomu neměl právo, žádný příkaz nedostal. Pan Fořt byl povolán k rozmluvě.

16.20   Pan Janoušek , majitel drogerie v Tř. žádá o radu, jak se zachovat v případě, když k němu přijdou vojáci s lístkem pro zboží a hotově neplatí. Pan podpluk. Feodorov (?) vybrané zboží jemu zaplatil ze svého a napříště nemá žádný obchodník žádné zboží bez poukazu pana plukovníka vydávati.

16.40   Panu Fořtovi, majiteli pohř. ústavu v Tř. nařízeno M.N.V., aby jemu předložil přesný inventář věcí nalézajících se u internovaného p. Šilhy ml. Jinak nesmí s těmito věcmi disponovati. Vyř. Rákosník

16.55   Pan Jan Padrta, rolník z Tř. hlásí, že má v zaměstnání jednoho něm. příslušníka, dále Körnerová Albína a Vávře  Josef mají rovněž po jednom sudetoněmeckém příslušníku. Tyto byli ponecháni na  svobodě na příkaz předs. O.N.V. V.Kostečky.

17.10   Ruská pošta umístěna bude v místnostech bývalé Jihočeské záložny v Tř. náměstí a voj. personál pošty ubytován bude v bytě internované Světákové v I. poschodí téhož domku.

18.10   K zajištění něm. čet. nadporučíka Schmidta, býv. velitele něm. četnictva v Tř., který jest v transportu něm. vojáků,odcházejících z Jindřichova Hradce, vyzván O.N.V. aby si jej zajistil.  K zajištění zmíněného odejel strážm. Wolf, ruští vojáci a tlumočník. Byl zajištěn.

18.30   Strážm. Wolf navrhuje, aby byla zařízena pozorovací služba při průchodu zajatců, neboť jest možno, že projdou naším městem s Němci, kteří svojí činností byli u nás známí a bylo by je nutno pro nás zajistit.

19.30   Pan Pavlečka Josef Tř. I/87 oznamuje, že mu byla nálezcem (jméno mu není známo) vrácena včera ztracená tobolka (hlášeno rozhlasem)

19.50   Ředitel Družky König žádá o ubytování 1 ruského důstojníka  a 7 vojínů, kteří sem přijeli pro konzervy.

Důstojník u Bittnerů, vojíni

3 rus. důstojníci přišli zajistit do zítřka kanceláře pro zástupce plk. Stepanova  úhrnem 3 – 4  kanceláře

1 zamřížovanou místnost a ubytování pro30 důstojníků, vyžadující důstojník přijde zítra ráno na obec. úřad.

20.30   Pí Pejšová oznamuje, že byt p. Skotákové v domě 108/I v 1. poschodí byl dnes odpoledne otevřen a má tam být ubytováno vojsko. Je pravděpodobné, že v bytě se nalézaly cenné předměty, které by měly být zajištěny. Ref. Zeisel  a prapor. Hubáček potřebné zařídí.

20.45   Bílek Bohumil Tř. čp. 39 hlásí, že v domě bydlí paní Poláková 85 letá, která byla zajištěna O.N.V. a pak puštěna s podmínkou, že se nebude z domu vzdalovat. 17.5. spadla ze schodů (Dr. Fiala ošetřil a konstatoval závrať). Vzhledem k tomu, že není kdo  by ji ošetřoval, doporučuji umístit ji  v městs. chorobinci, ošetřujícímu panu Němci. Předáno předsedovi.

 

18.května 1945

 

7.10     Tlumočník p. Petráň hlásí, že včera asi kolem 19 hod. si dali ruští vojáci otevřít zámečníkem Kubalem  byt paní Skotákové v domě čp. 108/I. Chtěli se v bytě usídlit. Poté po prohlédnutí  bytu se rozhodli, že budou nocovat dole v kanceláři Jihoč. záložny. Byt zůstal otevřen. Pan Petráň hlásí, že pokud  pozoroval, chybí v bytě dámské kolo  a byt je v nepořádku. Hlásit  Zeislovi

8.05     Telef. urgoval N.V.

7.20     Dr. Konrád žádá o přidělení 3 zajatců na odvoz odpadků z Jatek. Byl upozorněn, že příště musí potřebu pracovních sil hlásit den napřed. Dr. Radechovský volal zámek a tam mu bylo slíbeno, že budou na radnici posláni 3 zajatci. Stráž si musí dodat M.N.V. Káru na odvezení máme na radnici a bude třeba  přibrati 1 metaře, který zajatcům ukáže pracovní místo.

7.25     Správa lesů a statků vrch. rada Vicenc žádá o okamžité  vyhlášení poplachu rozhlasem na hašení lesního požáru v Hradečku , blízko myslivny Petra a Pavla.  Zařídil Radechovský.

7.45     Hasičský sbor odjíždí po svolání rozhlasem k lesnímu požáru v Hradečku.     Blažek

8.00     Vzhledem ke zkušenostem nočních služeb v posledních dnech navrhujeme, aby noční služba M.N.V. byla v pohotovosti pouze do  24 hod.

8.30     Zástupce plukovníka Stepanova žádá o přidělení 3-4 místností  ve středu města a sice pro velitele podplukovníka Partionova. 1 místnost pro velitele (kanc.), dále 2-3 kanceláře a 1 zamřížovanou jako trestnici a ubytování pro 3 důstojníky (nespěchá). Ubytování bude provedeno u Metzlů (?). Vyr. Zeislem.

9.20     Pan Harous, městský vodák žádá pro městs. vodárnu opatření 10 řemínků na sešívání hnacích řemenů. Prozatím zapůjčí pivovar.

9.30     Jan Kohout úředník z města hlásí, že pravděpodobně bude vypraven zítra do Prahy vagon s potravinami a bylo by možno  současně odeslati u nás uskladněny cigarety v doprovodu bratra Rezlera. Během dne bude nám ještě telef. sděleno, zda se zítra opravdu uskuteční.

9.40     Posádkové velitelství žádá uvolnění sena, které bylo zemědělcům zajištěno pro dodávku, které však zabralo ruské velitelství. Pan Jelínek bude na vel. rus. vojsk žádati  o uvolnění. Vyrozuměli jsme ihned o výsledku intervence velit. pěšího praporu.    Plzák

9.45     Pan J. Ouška Tř. II u hřbitova hlásí, že si vzal jednoho volně pobíhajícího koně. Dohodne se s Kosteleckým nebo Kučerou.

9.50     Došel M.N.V. v Tř. od závodního výboru Schwarzenberského pivovaru  v Tř. o jmenování závodního výboru tamtéž. Jako delegát tohoto výboru a M.N.V. jmenován František Uhlíř, truhlář pivovaru. Přípis založen.

10.00   Pošta žádá o vyslání 5 mužů strážní služby k Barboře, kde zaměstnanci pošty spravují telefonní síť. Zařídí Třešňák.

10.40   MUDr. Konrád hlásí, že do jatek má během odpoledne přjíti  asi 40 kusů hovězího dobytka z Nové Vsi zamořené slintavkou, poněvadž ale toho času nalézá se na jatkách volně cca 30-40 krav ruské armády určené k postupnému odporažení, jest zde obava nákazy všeho dobytku. Bylo by nutno, aby armáda  si zdravý dobytek ustájila jinde. Vyrozuměn velitel posádky tlumočníkem   p. Kotilem.

11.10   Tajemník Valenta činí O.N.V. návrh, aby poslalo do Prahy osobní auto pro kpt. Zajíce a majora Šulce, kteří tam přijedou z koncentračního tábora z Buchenwaldu.

11.25   Předseda Rákosník M.N.V. dal příkaz, aby si vzali z německé zásoby 3 plátěné blůzy naši strážníci a tyto dali opraviti ke krejčímu Dvořáčkovi.

11.25   Taj. Valenta  poslal naši stráž v síle 1 muže na vodárnu k tam pracujícím zajatcům.

11.30   Zpravodaj O.N.V. Dr. Vlach žádá, aby p. Dr. Radechovský vyslechl sl. Helenu Dušákovou, bydlící u p. Wolfové o tom, jakým způsobem stěhoval se odtud p.Friedl a kdo s nim odjel. Na vědomí vzal       podpis (?)

11.40   M.N.V. povolil odprodej kozy po německém příslušníku pí Marii Martínkové Tř. čp. 10/I.     Zeisel

11.45   Na jatky bylo vysláno ze zámku 7 zajatců ze stráží,, kteří pomohou odehnati tam se nalézajícím Rusům dobytek do Nového Dvora.

12.00   Pan Bicenc Otakar hlásí, že byl na Kopečku v bytě pí Jandové, kde tato se svolením M.N.V. vyzvedla si osobní  doklady. Byt je obsazen ruskými vojíny a tudíž otevřen. Znovuzavření  nebylo možno a klíče odevzdává M.N.V.

Z bytu zajištěné Růženy Kamišové v Tř. 71/I byly uvolněny nejnutnější poživatiny pro jejího syna  Miroslava  Kamiše, který je t. č. u příbuzných v Žítči. Potraviny  převzala teta hocha, Kamišová ze Žítče se svolením matky.

13.15   Správa jatek hlásí, že tam je 7 mužských  z konc. tábora určených k úklidu jatek. Žádají o vystřídání stáže. Předáno p. Třešňákovi směnu okamžitě zařizuje. Vyslán Bicenc.

13.30   Friedl Fr. , vrchní ofic. v Tř. předává ohlášku na  jeho odevzdané zbraně. Převzal Zeisel

13.30   Gustav Nedvěd upozorňuje, že bude záhodno zjistiti příslušnost a politické chování truhláře Voneše z Prahy.

13.50   Schwarzenberská správa žádá o přidělení strážného  k 2 zajatcům – zařídil Třešňák

14.00   O.N.V.  (?) p. Trfkoš souhlasí s tím, aby klíče od  bytu zajištěné Němky Welserové-Holejchovské byly  vydány p. Holejchovskému. P. Němec Jaroslav byl pověřen soupisem bytového zařízení.    Zeisel

14.05   V. Třešňák má se dostaviti ve 4 hod. na O.N.V.

14.10   Vrchní správa statků (Martínek) žádá o stráž k internovaným, přikázaným na práci při sušení sena.

14.15   Fr.Friedl vrchní oficiál předkládá písemnou   žádost o vrácení loveckých zbraní (čj.1548)

14.25   Br. Valenta  hlásí, že ve 14 hod. dnes odevzdal kancelářské místnosti se zařízením býv. sekretariátu  Národního souručenství bratřím Čestmírovi  Janoutovi a Karlu Dědičovi jako zástupce strany komunistické v Tř.

15.00   P. Prokeš , lesní nadhajný z Kopečku předkládá žádost o vrácení lovecké zbraně.   Kubíček totéž.

16.00   Na neděli budou vyzváni rozhlasem všichni  majitelé domů aby pokropili a zametli chodníky před svými domy.

16.00   Tel. spojení s Čes. Bu., oklikou možné.

16.20   Pan Němec, který pověřen byl se strážným prohlídkou bytu zajištěné Němky Welsové hlásí, že našel při prohlídce v bytě různé věci (dle seznamu), které jistě pocházejí z krádeže. Pan Rezler pověřen věci odtud vyzvednouti a předati panu Čupíkovi – (radnice)

17.10   Pan Kohout z Hospodářského družstva žádá, aby potraviny uskladněné u nás  na radnici byly  odeslány do družstva. Sděleno mu, že mimo cigaret, které jsou pro Prahu připraveny a které odveze p.Rezsler nejsou u nás žádné jiné potraviny pro Prahu, neboť  M.N.V. tyto na výzvu z rádia prozatím nesbíral.

17.30   Posádkové velitelství žádá nás o sdělení, kteří pekaři pečou pro ruskou armádu a kteří pro občanstvo. Dotaz činí  proto, že pro čs. posádku nechce nikdo péci, vymlouvaje se na ujednání. Určí si sami 2 pekaře, kteří musí péci chléb také pro čs. vojsko. Jména nám budou sdělena telef.

18.00   Došel plukovní rozkaz č.7 a zatimní směrnice pro intendanční službu.

18.05   1 rádio od Němky Georg. Welserové předal br. Princovi br. Rezler.

19.15   Okres hlásí, že jsou tam 2 ruští vojíni a  žádají 1 místnost pro obuvnickou dílnu. Byli odkázáni k pluk. Stepanovu o povolení.

19.30   Por. Burián ze zámku žádá o přidělení 1 mladšího muže k vystřídání stráže, kterou až dosud obstarává  Prokeš ml. Po dohodě s Třešňákem sděleno, že žádosti  nelze  vyhověti pro nedostatek sil.

Stížnost stráže z lázní do chování Fejlkové předána polit. oddělení okres. úřadu.

21.00   Ruský důstojník žádá o možnost dovézt jej do Prahy za účelem obstarání lampy pro kino (50 l benzinu, nebo auto). Bylo zařízeno, že byla napsána  objednávka na 2 lampy a se starou lampou jako vzorem bylo předáno na řed. lesů a statků šoféru Kasandrovi k obstarání v Praze dne 19. t.m.

 

 

19.května 1945

8.00     Pan Dušek pekař dostal rybářského zaměstnance Tř. – jih Františka Heřmana, vyučeného pekaře k výpomoci při pečení chleba pro ruské vojáky do  27. května 1945.

8.10     František Fanta, kominík v Tř. čp.264/II hlásí se o  vrácení lovecké zbraně, jež mu byly odebrány okr. hejtmanstvím v r. 1943.

8.15     Poštovní úřad v Tř. žádá o přidělení 1 rádio přijímače, jejž potřebuje pro přijímání úředních příkazů (linky potrhané). Pí G.Welserové půjčen přijímač.

9.05     Pí Alinčová z Tř. žádá o zapůjčení blatského kroje od p. Koláře pro svoji dcerku na čtvrteční rusko-český  večer.

9.15     Baráčníci v Tř. žádají svoje členstvo o plnou účast na oslavě osvobození. Rozhlasem vyhlášeno.

9.30     Žádost Aug. Jindry, řezníka na jatkách o přidělení bytu po Václ. Šafkovi v obecním domě v Tř. II

9.35     Pan Třešňák hlásí, že člen bezp. služby Ant. Nosek ztratil služební pásku č.176. Páska bude rozkazem prohlášena za neplatnou.

9.40     M.N.V. v Městci žádá, aby náš M.N.V. poslal do Kojákovic, kde se u p. Karla Vávry rolníka nalézá děvče Poláková,které má býti převedeno na M.N.V. v Třeboni a rodiče si ji odtud  odvedou.

9.50     Pan por. Burian ze zámku žádá, aby na vystřídání strážného Prokeše ml. ze Hlíny byl do zámku přidělen ještě jeden muž z bezpeč. strážní služby k vystřídání. Pan Třešňák dorozumí se přímo s p. por. Burianem.

10.00   Ruským důstojníkům k jejich žádosti přiděleny byly následující byty: Kancelář u Metzlů (5 místností), lůžka Bitter 12, Kapr 5, Hrozen 10 a vyzváni, aby se na  tyto přišli podívat.  Zeisel

10.05   Partyzánský oddíl v Suchdole n. L. oznamuje N.V. v Tř. že František Hrbek z Tř. Jindřichohradecká brána byl nápomocen při akci vyloupení skladiště zbraní  tím, že zapůjčil uniformu M.S.K.K. a označil polohu skladiště, jakož i množství zbraní. Hlášení podepsáno (za party. oddíl) 6 podpisy.

10.30   O.N.V. pol. odd. dotazuje se  na pořad projevů při nedělní oslavě. Bylo sděleno p. Jiráčkem. Pan Maxa ze Suchdola  promluví za inter. v koncentračních táborech v Německu. Pořad řečníků bude definitivně stanoven na místě.

10.40   Pan Karel Cirnfus jede v poslání M.N.V. v Tř. do ČB na motocyklu. Dán jemu pověřovací list, podepsaný p. I. místopředsedou Jiráčkem.

10.45   Čs. posádka v Tř. vyklidila slamníky ze Živnostenské školy (i postele), a z  Klášterních škol odvezla cca 100 postelí.

11.15   Dr. Bruna hlásí, že k němu přišli dva třeboňští rodáci, kteří byli v ?  XIV a jej požádali o nějaké potraviny. Poukázal je  na M.N.V. v Tř. Jedná se o pp. Jos. Pupíka a Aug. Vrchotu , oba z Tř.

11.25   Št.kpt. Mayrich ze sběrného tábora žádá o příděl  brambor pro zámek. Zařídil Valenta

11.30   Žádost o uvolnění zabavené výdejny firmy p. Tischera  nástupce v Tř. jakož i vkladu na běžném účtě Spořit. v Tř.

11.40   Žádost o byt podávají: Jos. Vondry (řed.), Karel Hešík, Frant. Janoušek (drog.), Mil. Novák.

11.45   Došlo pozvání ke schůzi delegátů obcí polit. okresu Tř. Schůze se koná 22. května o 10 hod dop. Nutno vyslati  1 delegáta s písemným průkazem.

12.00   Ruští vojáci žádají 3 zajatce k nakládání brambor v Růžové ulici. Zařídil Valenta.

2 intern. osoby posláni budou na úklid O.N.V.

12.10   Telefonuje Madetta z Tábora. Dle doslechu došel (nebo dojde) do Tř. vagon másla jak bylo  N.V. zabaveno. Svaz pro mléko a tuky v Praze II Beethovenova  6 disponuje: Jde-li o množství větší přes 40 metr. centů, budiž odesláno do Prahy Tukosvazu (nákladní nádraží Žižkov). Je-li másla méně, poslati na Madettu do Tábora  (telef. č. 38) . Svaz pro mléko a tuky (Ing. Kalous) má telefon č. Praha 206-56. Zařídí O.N.V.

13.00   Místní organizace  čsl. sociálně demokratické strany dělnické v Třeboni navrhuje do místního národního výboru v Třeboni  Karla Petráně, soudního úředníka v.v, Jana Hanzala, dělníka na pile, Antonína Filipa, gymn. profesora, Františka Školku, zřízence, Rudolfa Maxu, šoféra, Václava Kučeru, úředníka v.v., Jana Vopátka, strojníka pivovaru

13.20   Žádost o přidělení krámu pro (po?) Filištajna podává Ferda Novák pro zřízení cukrářství

13.25   Přidělené byty (10 dne 19.5.) pro ruské důstojníky převzali takto: U Bittrů budou umístěni  všichni důstojníci pohromadě – nestačí-li lůžka, přivezou je odjinud. Místnosti u Metzlů převzali jako kanceláře. Při přebírání je doprovázel pan Jiřina

14.20   Četnictvo (Wolf) hlásí, že posílá nějakého faráře se ženou v doprovodu četníka, po prohlídce povozu a žádá o přidělení strážného – bylo zařízeno. Valenta

14.25   A. Kartáková, učitelka v.v. sděluje, že byt u Pejšů (Skotáková) je otevřený a ruští vojáci rozebírají věci

14.35   O.N.V. (Pešek) z příkazu ONV má býti plenární schůze místn. N.V. odložena o 3 hod. na  čtvrtek

14.40   Před půlhodinou bylo objednáno v družstvu asi 10 q  brambor pro zámek u disp. Žižky.              Val.

15.15   M.N.V. doporučuje p. Františka Janečka nar. 3. března 1915 ve Vídni příslušného do Třeboně k železniční službě v pohraničí. To odepsal Jiráček

Dále doporučuje M.N.V. k železniční službě v pohraničí pana Jana Šafránka, nar. 1901 v Třeboni. Týž  tam již byl zaměstnán. Podepsal Jiráček

15.20   Spolek paní a dívek českých oznamuje, že slavnosti osvobození dne 20. května  1945 zúčastní se 157 krojovaných žen, které se tomuto spolku přihlásilo.

15.25   Poštovní úřad v Třeboni oznamuje, že telefonní linka na Suchdol n.L. a Veselí n.L. jest opravena a jest   k používání.

15.30   Pan poručík Burian urguje 1 muže strážní bezpečn. služby do zámku. Znovu požádán pan Třešňák, aby potřebnou výměnu zařídil.

15.40   Žádost o přidělení bytu v domě čp. 148/I po panu  Fejlkovi předložila paní Marie Kočí-ová v Třeboni.

15.55   Žádost o byt podává Bohuslav Plechatý z Třeboně

16.30   Drogerie Janoušek žádá, aby rozhlášeno bylo veřejnosti sděleno, že firmu Wander, továrna Ovomaltium rozdělí Čechům, kteří se navrátili z koncentračního tábora  ……..   prostředek Ovomaltina.

16.45   Pan poručík Burian hlásí, že v zámku nalézají se již asi 10 dní dva chlapci Josef Sýkora z Jablunkova a Kukačka rovněž z Jablunkova, kteří jsou přiděleni paní Šotkové a táže se, zda tito mohou nadále zůstati zaměstnáni u paní Šotkové. Potřebovali by ale potravinové lístky. Nutno se dorozuměti.

17.00   Závodní výbor okr. soudu v Třeboni oznamuje výsledek voleb

17.15   Rozhlasem má býti rozšířen příkaz O.N.V. v Třeboni, že  odborné síly z třeboňských pil, pokud jsou ve strážní službě, mají se zítra v neděli hlásiti ve svých pracovištích.

20.45   Strážní vojín přivedl Hrbkovou aby mu byly z příkazu  p. poručíka Pfeferle vydány klíče od bytu Fr. Hrbka za účelem výměny prádla., vyhověno nebylo, neboť klíče  nebyly nalezeny.

23.00   Ruští vojíni žádali o ubytování pro 7 lidí s 3 povozy a 6 koní. Byli ubytováni, povozy a koně v Novém dvoře, 2 důstojníci a vojíni v bytě po Maylovi.

 

 

20.května 1945

7.00     Pan Šírek od ředitele lesů požádal dvě vlajky čsl. pro p. prof. …….

8.15     Vinduška z okr. úřadu žádal ihned rozhlasem vyhlásiti  „Pěslav žádá své členy ženy-muže, aby se určitě všichni dostavili na dnes v ½ 10 dop. ke zkoušce na národní slavnost do divadelního sálu na „děkanství“. Provedeno v8.15

8.20     Zástupci fy Orenstein předávají seznam inventarizovaných textilních předmětů z bytu K. Koláře v Třeboni

10.00   Pan plukovník Vondrášek je ve Veselí u Honzíků, je zdráv a žádá, mohl-li býti přivezen do Třeboně

11.00   hod. přijede na radnici ruský voják, aby si z biografu odnesl ruský film (vyrozuměn p. Klestil aby dodal klíče). Pan Poláček film odevzdal

12.30   Na lázních vyměnit stráž

12.40   Pna Novák Třeboň 129/I  hlásil, že bylo včera večer odvedeno dobytče na dvůr a žádá aby bylo odklizeno

12.45   Jelikož se jedná o vojenský majetek, bylo to hlášeno velitelství

Hlášeno na vojenské velitelství zámku por. Feferle – posílá 10 mužů k odklizení na městská jatka

Odklizení 1 ks dobytka zařídil Čábela

Dostavil se p. František Paul, pekařský dělník pana Vopelky a žádá o přidělení 2 m dřeva ze státní pily pro vojenské pečivo

Dle hlášení bratra Cvrčka O.N.V. Třeboň neposlal návrhy na krajské důvěrníky Krajskému výboru v Českých Budějovicích. O.V. má se rozhodnouti s pluk. Čížkem (okupačním referentem) na posádkovém velitelství v Táboře stran obsazení volných  hospodářských usedlostí, živností, obchodů po uprchlých Němcích na Velenicku. Sdělit čl. okr. výboru Vackovi aneb předsedovi okr. výboru.

Hlášení pana Pfeferleho o ubytování 10 důstojníků dle hlášení vrchního správce Kejhy. Poukázáno na rozhodnutí Komandanta, aby všechny přihlášky šly přes jeho ruce.

17.20   V zámku se skokem z okna zabil Dušák listonoš v penzi. Mrtvola převezena do márnice. Jeho zeť z Hrachovišť p. Mráz se ptá, jak to bude s pohřben,

17.30   Z bytu Röschlova u Metzlů byl na radnici uložen p Cvrčkem vysavač.

18.00   Věznice žádá o lékařskou prohlídku vězně Schmidta. Vyrozuměn dr. Bednář

18.30   Paní Vrchotová, choť natěrače Tř. II/50 hlásí, že u nich  ruský voják nechal 19.V. odpoledne vola živého s prohlášením, že pro něho přijde. Dosud nepřišel. Předáno  p.   Rencovi

20.00   Štkpt. Matějka s ruským důstojníkem si vyžádal 3 masové konzervy, 2 lahve syrubu a 2 lahve vodky.

00.15   Gustav Jirák Tř. č. 43 hlásí, že dnes asi v ½ 10 večer doprovázel Jiřinu Neidrovou Tř. 368 domů a byli přepadeni 3 ruskými vojáky, kteří sebrali Jirákovi peněženku a vybrali z ní 6700 korun. Děvče všichni 3 znásilnili. Žádá se, aby se věc vyšetřila (poznámka zapisovatele: Jirák je cítit lihovinou, udává, že něco pil. Děvče prý vojáky pozná).

00.30   ONV Četař Peterka žádá o spojení s ruskou komandaturou. Poskytnut tlumočník, mající zde službu.

00.00   Ing. Mácha pila Třeboň hlásí, že přijelo asi 8 nákladních aut s ruskými vojáky a nakládají řezivo. Nemají povolenky, ani jiného písemného dokladu. Snažím se o spojení s komandaturou. Tlumočník zde.

 

 

21.května 1945

Zámek hlásí, že zamluvení holiči nepřišli. Byl dán příkaz p. Treibergrovi, p. Fořtovi, aby ihned se do zámku dostavili k holení vězňů.

9.35     Cihelna hlásí, že se u ní nalézají 4 kusy hovězího dobytka, které tam zanechali ruští vojáci v sobotu. Dobytek nežere a nemůže chodit. Žádá o odstranění. Vyrozuměn místní voj. velit. štkpt. Dvořák

10.00   Pan Hoftich holič v Třeboni prohlásil, že je ochoten kdykoliv konat holičské práce, ale jenom pro naše lidi v lazaretu. Vzato na vědomí.

10.15   Žádal por. Burianek ze zámku klíče od bytu Dohnala, aby si mohla dcera Dohnala (zajištěna v zámku) vyměnit boty.

Hlášeno, že klíče jsou uloženy u Okr. N.V.

Václav Hubáček,čet, prap.(Tř. Vrchlického ul. 309/II). Žádost o přiznání normální dávky potr. lístků pro jeho manželku Annu Hubáčkovou v Kuřivodách okr. Česká Lípa, němec. národnosti. Bude vyřízeno v plenární schůzi.

10.15   Štáb. kapitán Meyrich žádá o vydání klíčů od bytu Vlastě Klumfarové, která byla zajištěna. Pan Cvrček zajde na polit. oddělení O.N.V. (č.62), který je v té věci kompetentní. Hlášeno, že v obecní  stoce na Kopečku proti restauraci je pancéřová pěst (ptát se u Kůrky důch. kontrolora). Sděleno vojenskému velitelství v Třeboni kap. Dvořákovi.

Stanice Třeboň – nádraží ohlásila složení závodního výboru: Marhout František – předseda, Jabůrek Vlad. –místopředseda, Šulc František – oficiál, Blaho Karel – dělník výpomoc., Vochozka Václav – dělník.

12.15   Dr. Renc telefonuje z Veselí, že jde na pohřeb své matky a jelikož nemá vlakové spojení, žádá o vyrozumění bratra, aby pro něho poslal auto. U Renců vyřídí paní Vrcholová.  Zařídil Zeisel.

13.25   Dr. Renc žádá o zprávu, co bylo zařízeno v jeho žádosti. Případné zprávy hlásit do Mezimostí č. 2

13.30   Pan Čábela žádá o vydání troků na prádlo  Fejlka pro Lázně.

Paní Petrová (mlýn Opatovský) žádá opatření, ježto 12 povozů Rudé armády samovolně nakládá dříví. Zařídil u místn. komandatury, že ihned vyslán 1 důstojník a 2 vojáci, aby pachatele  zatkli a přivezli ke komandantu.

Pan Rákosník koupil story (látku na story) do Gymnasia. Ušije slečna Kulhanová – Jareš.

14.30   Z vězení v zámku  žádali klíčky od bytů zajištěných  osob: Koloucha, Trosty a Vaněčkové za účelem vyzvednutí prádla pro zajištěné osoby. Vyčkat příchodu bytového referenta Cvrčka.

14.30   Ing. Herda s chotí dostavili se se stížností, že se  nastěhoval k nim ruský vojín se zásobami bot, sádla, konzerv a hrubě nařídil, aby paní Herdová  proň  vařila a  pekla chléb. Komendant poslal ozbrojené vojáky, aby zásoby zabavili a viníka zatkli.

 

Komendant žádá ONV ihned vyzvat obyvatelstvo všech  obcí v okrese aby nedávalo ani neprodávalo nebo vyměňovalo lihoviny ruským vojákům. Kdo tak učiní, bude přísně potrestán. Sděleno písemně ONV ve formě rus. komendanta.

15.20   Státní pila Chlum žádá o zakročení proti vojákům rudé armády, kteří samovolně odvážejí z pily řezivo . Vyrozuměno místní ruské velitelství. (Oznámeno Chlumu, aby vojáky zjistili a nic bez potvrzení velit. nevydal).

16.00   Státní pila Třeboň žádala komendanta o vydání směrné ceny za prodávané řezivo pro potřeby Rudé armády. Komendant vyžádá si je zítra od svého finančního  odd. (budou to ceny platné v SSSR) a sdělí pile.

Tábor vězňů v zámku štkpt. Mayrich hlásil, že vězení navštěvují (i v noci) ruští důstojníci za účelem přehlídky místností. Komendant nařídil, aby v takových případech zatknouti příslušníky Rudé armády ozbrojenými silami tábora a dostavit je na komandaturu.

17.00   Telefonuje státní pila v Třeboni o opatření proti svévolnému nakládání řeziva 2 auty ze skladu. Komendantu nemohlo  být vyřízeno, neboť asi před ½ hod. odešel na státní pilu, aby tam zavedl pořádek, tj. učinil opatření proti svévoli jednotlivých vojáků ruského vojska.

Ruský důstojník z oddělení propagandy žádal o překlad a vydání ruské brožury, obsahující promluvy Stalinovy.Překlad a vydání obstará místopředseda.

Pan Mácha (st. pila v Tř.) žádá na noc ruskou stráž na pile. Vyjednáno hned na komandatuře prostřednictvím tlumočníka p. Cejnara.

Strážní vojenská služba ze zámku dostavila se osobně

19.45   Hlásil, že 2 vojíny  ruské, 1 důstojník nadpor. ruský o vydání 3 vězňů a to žen německé národnosti a žádali přístup k ženám.

Četař asp.Vančura hlásí potřebu odklizení prázdných plechovek od konzerv z ulice za Gymnaziem okolo domů a její zametení

Ing. Řiman (Šiman?) žádá 4 muže zítra (22.V.) na práci  na plovárně SK Tř. 1884. Vyřízeno s p. por. Fefrlem v zámku

1 ruský voják žádá nocleh – zařízeno u Bitrů.

7 honáků (Němci) kteří přivedli dobytek pro ruské vojsko žádá nocleh. Ubytováni v zámku. Večeře pro ně 2/850 konzervy.

 

 

22.května 1945

7.30     Dotaz poštovního úřadu v Třeboni zdali pošt. zaměstnanci mají jíti na pohřeb K.Dušákovi listonoši. Rozhodnuto, že mohou, ale v civilu.

7.30     Státní pila Tř. urguje 20 zajatců. Sděleno, do zámku svob. Šťastnému, kromě toho osobně vyřídí Třešňák.

8.00     Cihelna v Tř. hlásí, že Rudá armáda nechala tam 4 kusy hovězího dobytka.

8.15     Jatky urgují 4 muže na odvoz konfiskátu. Sděleno na zámek čet., pošlou 4 muže.

8.30     Pan J. Koranda hlásí, že Budějovická ulice od kasáren až k rybníčku potřebuje důkladné vyčistění.

9.00     Čs. velitelství pluku žádá, abychom rozhlasem dali na vědomí obyvatelstvu, že prapor ruského vojska zdraví se smeknutím .

9.00     MNV v Tř. žádá správu zámku p. štkpt. Meyricha o přesný seznam internovaných třeboňských příslušníků, aby těmto nebyly vydány potravinové lístky obcí. Seznam dodá během dnešního dne škpt. Meyrich..

9.25     Řed. Černínskému bylo vydáno povolení na cestu do Přelouče a zpět ku zjištění stavu jeho rodičů a tety, která se vrátila z konc. tábora.

9.30     Pan Kohout zastávající u nás rus. tlumočníka hlásí, že nastupuje žel. službu. Bylo  jemu poděkováno za spoluprácí.

9.40     Žádost o přiděl bytu p. Vojtěch Strouha Tř. II. čp. 31, dále žádá p. Ant. Korbel Tř. II. čp.360.

9.45     Statkář Purkrábek z Vrchů žádá o příděl 10 zajatců na zemědělské práce. Nástup zítra o 7 hod. ranní. Předáno p. Valentovi

10.10   Marta Kovaříková, úřednice v Třeboni žádá o 1 dámské kolo ze zásoby od německých příslušníků v náhradu za kolo, které jí bylo ukradeno. V případě potřeby jest ochotna proti reversu kolo vrátiti. Odkázaná p. prof. Jiráčkem na pozdější dobu.

10.15   Pošta žádá o propůjčení 1 vozu k odvezení vyvrácených telegrafních tyčí. Povoz bude k dispozici o 1 hod. odpoledne u pošty. Zařídil Rezler

10.25   Hospodářské družstvo obdrželo příkaz k vydání uhlí z vagonu, který dnes ráno došel pro jmenovanou firmu, aby zboží vydala pekařům, kteří pečou pro ruské vojsko (Vopelka Martin, Dušek František a Forman). Zařídil Kohout

10.45   Žádost o byt podává pan Karel Pozdníček bytem v Nové Hlíně 43

11.40   Poradna Ligy proti tuberkulose oznamuje, že na výzvu Centrály pražské nabízí své služby ke spolupráci s ONV a MNV a se sociál. zdravot. komisemi. Jedná se zejména o zdrav. a soc. péči o: 1. osoby, vracející se z koncentračních táborů, 2. osoby, vracející se z pracovního nasazení,3. osoby, které přinesly oběti  revoluci. Vedoucí poradny je paní Žebrakovská, ošetř. lékař Dr. Morávek. Adresa poradny: Masarykova liga proti tuberkulose, Tř. II/150. Telefonovat možno přes „Družku“, úřední hodiny 8-12, 13-18, sobota 7-12. Sděleno Janoutovi, referentu sociální práce při MNV.

11.30   Žádost o byt podává  pan Josef Libánský Tř.II, Rožmberská 283.

11.35   Paní Vališová, choť strážníka žádá o povolení a doporučení k jízdě do Terezína a zpět, aby si mohla odvézt svého manžela, internovaného v Terezíně. Povolení vydal  J.

11.40   Schwarzenberský pivovar žádá povolení k jízdě autem do Suchdola a okolí k odmontování výčepního zařízení. Povolení vydáno

11.45   Referent Rezler požádal čsl. velitelství o odklizení nábojů pro tanková děla, která jsou delší dobu volně ponechána  na louce při silnici ke Kopečku. Velitelství přislíbilo, že  vlastními silami a pyrotechnikem Petráškem vše během dnešního dne odklidí.           Rezler

13.45   Pan správce cementárny p. Hendrich hlásí, že v cementárně nalézají se 4 kusy hovězího dobytka, který  jest nakažen slintavkou a kulhavkou. Protože jeví se nebezpečí rozšíření nákazy a na příkaz okr. lékaře pana MVDr. Zíchy, nutno ihned dobytek odvést nebo odporaziti. Poněvadž dobytek jest majetkem armády, byl o tom uvědomen  panem Cejnarem ruský velitel, se žádostí, aby se postaral o odporažení dobytka. Ruský velitel vyšetří o čí  dobytek se jedná a nejpozději do zítřka sdělí své rozhodnutí. Dle nařízení místního zvěrolékaře Dr. Zíchy musí býti dobytek ustájen samostatně a s tabulkou, která upozorňuje na onemocnění dobytčat. Zařídil správce Hendrich.

14.55   Pan učitel Vinduška O.N.V. žádá, aby rozhlasem byla publikována zpráva, že Pěslav má dnes v 8.00 zkoušku žen a mužů v divadelním sále na děkanství. Cvičení na česko-ruský večer. Rozhlasem provedl Jelínek

16.00   Dotaz ruských důstojníků na vedoucího ONV, kolik bylo v okrese partyzánů Zpráva předána panu místopředsedovi.

16.30   Poručík ……?níček předal MNV v Tř. 2 stříbrné svícny, které byly nalezeny v skladu na nádraží. Převzal a příjem potvrdil Rezler

16.35   M.V. města Tř. potvrdil p. Fr. Marhoul inspektor čsl. drah jest národně uvědomělým  Čechem a svojí služební činnost v úřadě během války přizpůsobil  a  jednal v duchu národního smýšlení. Podepsáno panem Jiráčkem

17.00   Hlášení p. JUDr. Vlach, že před bývalou německou opatrovnou jest vyhozeno z této budovy 2-3 povozy uhlí a  briket, na které prší. Uhlí a brikety převezmou si lázně.  Blažek

17.10   Požádán p. rada Bezděk, aby zítra  v 8.00 hod. ráno byl dán k dispozici 1 povoz, který bude odvážeti zbraně z četnické stanice na ruské velitelství. Pan rada  Bezděk osobně slíbil, že povoz bude ráno v 8 hod. na četnické stanici.

17.20   Do komise k vyšetření dětí českých rodičů navštěvující něm. školu delegováni: pp. Rezler, Dr. Radechovský, Janout. Schůzka v 8.00 hod. na radnici (ráno)

18.20   Pan Bohouš Podlešák hlásí, že jest zaměstnán  jako stráž u národní gardy. Svoje dřívější zaměstnání postoupí až převezme Hotel za branou jeho majitel pan Podhorský. Vzato na vědomí.

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister