Moderní doba do roku 1939

Vzpomínka na Prusy v roce 1866 v záznamech kronikářů v regionu Severní Českobudějovicko 4. 8. 2011

Pamětihodná událost v roce 1866

Veliká rána zasazena byla milé zemi české, neb zachvátilo nás neštěstí z veškerých stran. Potlučena byla totiž 19. července celá poloha tak, že ani jediný záhon od prudkého deště krupového po 10 minut trvajícího ušetřen nebyl. Tak veliká to zpousta pro obec naší, jež nic méně bez ohledu na toto neštěstí navštívena byla, jakož sousední místa vyjma Vitín a Drahotěšice nevítanými hosty, Prušáky, kteří zde po vítězství brzkém nad našimi vojíny rakouskými za příčinou špatného vedení, byli usadili a veškerou zem českou poplavili jako kobylky od Boha vystavené, neboť se vyznamenali přílišnou žravostí o které svědčí okolnost, že sotva po obědě lžíce položili : „kafe, butr, mazat, milko“ bez přestání provolávali se žen jim strojících týrati nepřestali, snad proto, by déle na paměti se udrželi.

Příčinou tohoto zmocnění se Čech byl nešťastný pro Rakousko výsledek bitvy u Králova Hradce 3. července, kteréhož Prušáci použivše východními… Zobrazit více

Dva intebrigadisté ve Španělské občanské válce z našeho regionu 5. 1. 2012

O této válce již bylo napsáno a zfilmováno mnoho, ale už se tolik neví, že na straně republiky bojovali i Čechoslováci a dokonce i lidé z našeho regionu. I přes usilovné hledání se nám povedlo zajistit jen několik zmínek o ŠPANĚLÁCÍCH z našeho regionu. Pátrání v kronikách přineslo hubený výsledek.

Regionální literatura z předchozí éry se o těchto bojovnících zmiňuje taktéž velmi okrajově jako např:

V celém světě se rozvinula široká akce solidarity s demokratickým Španělskem. V Československu pořádala komunistická strana ve prospěch španělských demokratů sbírky, posílala léky a potraviny, organizovala také odjezd československých dobrovolníků do Španělska. Dělostřelecká baterie Klement Gottwald se vyznamenala v obraně Madridu. Na 2000 československých položilo životy na bojištích španělské občanské války.“1

Z českobudějovicka se účastnili bojů proti španělskému fašismu Josef Ambrož, Leopold Hofman, Josef Janovský, František Smola, Jan Štěpán, Josef Weber, Miloslav Kuthan, Václav Kablasa a Jan Hovorka.2

Nyní se podíváme… Zobrazit více

Deník Josefa Žampacha, četaře rakousko – uherské armády na východní frontě

Na úvod snad není potřeba připomínat data první světové války, konečně sám autor deníku ve svém úvodu popisuje důvod vyhlášení války. Ve zkratce si připomeňme události na východní frontě v poslední čtvrtině roku 1914, kde četař Josef Žampach na začátku první světové války sloužil. Účastnil se bitev na tehdejších hranicích Polska s Ruskem. V prvních dnech po otevření východní fronty bitvou u Gumbinnen, to nevypadalo pro centrální mocnosti vůbec dobře. Ruská armáda totiž nepředpokládaně rychle mobilizovala a díky početní převaze se jí povedlo proniknout až do Východního Pruska. Následovalo stažení německé armády za Vislu, což bylo pro její vrchní velení nepřijatelné a zapříčinilo odvolání generála von Prittwitze a jeho nahrazení generáli Paulem von Hindenburgem a Erichem Ludendorffem. Velikým úspěchem byla poté bitva u Tannenburgu, kde se podařilo 11 německým divizím porazit 21 ruských divizí. Ruský generál Samsonov pod tíhou této porážky raději spáchal sebevraždu, než aby se musel postavit před… Zobrazit více

Památky na padlé vojáky C. K. armády do konce I. světové války v regionu severní Českobudějovicko a Třeboňsko

Severní Českobudějovicko Třeboňsko je uměle vytvořený mikroregionu vytvořený pouze pro potřeby tohoto článku, na jihu je ohraničen vsí Strážkovice, na východě vsí Mlákou, na severu Žimuticemi a Dráchovem a na západě vsí Purkarec. Tento mikroregion se nedrží žádných horopisných, katastrálních map, okresů či etnografického regionu, jedná se pouze o území ohraničené těmito vesnicemi.

Především od  19. století vznikaly v naší krajině různé kříže a křížky. Většina z nich měla prostý nápis, upozorňující na skutečnosti, které vedly k jejich vybudování, ať už radostné, či vzniklé zármutkem nad ztrátou blízkého, a tím spoluutvářely naší krajinu, tak jak ji s určitými odchylkami známe dodnes. Po první světové válce však začaly vznikat kříže, které měly jedno společné, a to, že byly postaveny na památku padlých příbuzných, či nezvěstných. Jednalo se o jakýsi soukromý pomník padlých, či kenotafický hrob.[1] Takovéto kříže bývaly kupříkladu umisťovány v blízkosti rodného domu. Tento… Zobrazit více

Stavební úsek čs. opevnění 146 Vitín

Okolnosti a historie výstavby československého stálého opevnění z let 1935-1938 jsou dnes širší veřejnosti celkem dostatečně známé, včetně tragického konce snažení českého lidu o obranu své republiky. Opevnění, ať už těžké či lehké bylo budováno jako souvislá linie na hranicích s Německem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem. Tato linie je nazývána 1.hlavní obranné postavení – 1.HOP. Méně známá už je existence 2.HOP, kterážto druhá linie šla většinou několik desítek kilometrů za první. Tato linie byla řidší, zatímco 1.HOP tvořily dva sledy (linie bunkrů vzdálené 50 až 150m za sebou) a na ohroženějších místech sledy 3mi, 2.HOP tvořil jeden sled a na ohrožených místech dva. Rovněž výstavba 2.HOP započala později, než té první, což mělo za následek že v září 1938 byla v daleko menší míře hotova a byly zde i značně dlouhé mezery, kde bylo budováno prozatím alespoň opevnění polní. Zatímco na severní a jižní hranici skutečně byla vzdálenost obou linií… Zobrazit více

Hmotné pozůstatky po antracitových dolech u Lhotic

Potřeba kvalitního uhlí vedla českobudějovickou těžební společnost v čele s Tomášem Taschkem k zahájení těžby antracitu. Po neúspěšných pokusech v l. 1801, 1821 a 1844 byla těžba konečně v roce 1853 zahájena, ale po třech letech opět přerušena, protože se nevyplácela. Těžní věže na ložiscích antracitu mezi Lhoticemi a Úsilným krátce ožily ještě v roce 1890 a naposledy za druhé světové války1.“Dělníci nacházeli práci v antracitovém dole“Etna“ ve Lhoticích, kde asi od roku 1930 v nedostatečně vybaveném dole těžil se antracit. Hlavně pak přes celou válku nacházelo zaměstnání v dole mnoho dělníků z okolních obcí.“2Krátce po válce na šachtě pracovali němečtí zajatci, kteří jednoho dne uprchli. Hlídač Kročák svěřenou pistolí jen několikrát vystřelil do vzduchu…Zánik dolu způsobilo zatopení spodních pater vodou i se zařízením. Tím těžba antracitu ve Lhoticích končí. Zbyly jen prázdné betonové násypky, haldy hlušin, pamětní deska na zdi bývalé kanceláře a… Zobrazit více

Opevnění jihočeské 2.HOP v kronikářských zápisech

Stavba opevnění[1] a rostoucí ohrožení státního území se přirozeně promítly i do kronik a pamětních knih zdejších městeček a obcí. Do té doby byla oblast jihu Čech pro obranu víceméně nevýznamná, stály zde jen uzávěry starších objektů z roku 1936.[2] Po březnovém „anšlusu“ Rakouska se ale koncepce zdejší obrany radikálně změnila.

 

Jako doplnění ke článku kolegy Ciglbauera si dovolím uvést navíc několik zápisů z kronik z oblasti 2. HOP (úseků 144, 146 a 148). Tyto úseky jsou ostatně popsány v již v citovaných knihách pana Láška i pana Solpery.[3]Zápisy kronik je z časového hlediska možno rozdělit na 2 skupiny: a/autentické přímo z roku 1938 a b/ dopsané dodatečně po roce 1945. Těch několik „protentokrátních“ let mohlo samozřejmě nechat stopy na paměti kronikáře. Samozřejmě se promítá i nová politická situace po květnu 1945 a orientace na SSSR. Zápisy nepopisují většinou stavbu pevnůstek detailně, i… Zobrazit více

Reklamy z první poloviny 20. století v mikroregionu.

Reklama byla vždy důležitá při prodeji, ne jinak je tomu i dnes. Ale jak vypadala reklama ve 30. letech 20. století na jihočeském venkově? I na nejmenších vsích našeho regionu můžeme dodnes spatřit zachovalé reklamy na různá řemesla, jindy služby či výrobky. Nejznámější jsou reklamy na zubní pasty Thymolin, které jsou dodnes patrné na trase bývalé státní silnice, České Budějovice- Praha. Příkadem může být reklama ve Vitíně na domě čp. 96, dále v Dyníně na Hradině naproti dnešnímu silu a u nádraží v Ševětíně. Posledně zmíníme skupinu reklam na obchodní dům s oděvy u Tvrdíků v Týně nad Vltavou.Tyto můžeme dodnes spatřit na hospodářské budově na Hroznějovické návsi a ve Štipoklasech na statku č.p.10, kde byl tento nápis nalezen během rekonstrukce omítky. Dle výpovědi majitelky bude tento nápis zachován. Je až s podivem, že se tyto nápisy dodnes zachovaly. Nabízí se otázka, zda přežijí i zateplování starších domů.

Nápisy Thymolin… Zobrazit více

Vybrané pomníky pozemkové reformy z let 1922 – 1925

Na úvod pár slov o pozemkové reformě na počátku 20. let 20. století. Velmi záhy po vzniku republiky, již 9. listopadu 1918, a v souladu s Washingtonskou deklarací ze 18. října t. r., byl vydán zákon o odstavení velkostatků, který představoval prolog k dalším zákonům pozemkové reformy. Mezi ně patří zákon z dubna 1919 o pozemkové reformě. V průběhu následujícího období, zejména však v prvních dvou letech 1919-1920, byla přijata skupina právních předpisů, které vytvářely její právní rámec. Praktické provádění reformy mohlo začít až po přijetí přídělového zákona z 30. ledna 1920. Ve zkratce se jednalo o zábor pozemkového majetku nad 150 ha u půdy zemědělské nebo 250 ha u půdy obecné (lesy, louky atd.). Kvůli tomu také vznikl pozemkový úřad.

Na pozemkové reformě vydělalo na 600 000 rolníků, kteří podobnou pozemkovou reformu požadovali také po druhé světové válce. Získala také agrární strana, která tímto posílila svou… Zobrazit více

Vrchní strážmistr Václav Straka

Dopravní nehody při kterých každým rokem přichází stále více lidí o život existují již od počátku motorismu. V dobách minulých, kdy nebyl motorismus tolik rozšířen jako dnes, byly sice tragické nehody ojedinělé, ale docházelo k nim. Například ve třicátých letech, konkrétně roku 1932, kdy přišel o život jeden z těch, kteří dbali na pořádek a bezpečnost lidí. Byl jím velitel četnické stanice v Ševětíně vrchní strážmistr Václav Straka.

O této dopravní nehodě máme prozatím čtyři stručné prameny, ač se jistě časem podaří nalézt další, například v archivu ministerstva vnitra. Pro připomínku památky Václava Straky nechme vyprávět alespoň ty které známe:

 

Rok 1932 přinesl do Ševětína hned dvě tragické události, jak nás informuje zápis v obecní kronice: „Dne 21.VIII. 1932 vyžádal si „Žár“(rybník – pozn. autora) smutnou oběť v podobě 27. letého dělníka z lomu, rodem Maďara ze Slovenska.

 … Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister