Z jiných regionů

Válečná léta v Komařicích II. díl

V prvním díle jsme skončili koncem roku 1941. Druhý díl se bude zabývat roky 1942 – 1945.

V této době již německá armáda začíná svůj boj prohrávat, především na východní frontě. V protektorátu proto byly pořádány různé sbírky na tzv. zimní pomoc. I v Komařicích proběhla taková sbírka, o níž kronikář poznamenal mimo jiné toto: „Něco se dáti muselo, ježto za sabotování sbírky hrozila odvetná opatření v zásobování obce potravinami. Nezbylo nic jiného, než aby členové Národního souručenství obešli domácnosti.“1
V tomto roce po sesazení Konstantina von Neuratha z funkce říšského protektora se zastupujícím říšským protektorem stává SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Stále trvalo to, že veškeré zábavy, tancovačky a oslavy byly zakazovány. To platilo i o Masopustu toho roku v Komařicích. Ve dne byla zase povinnost odhrnovat sníh z cest a silnic. Na tomto místě si kronikář zapsal, že v Českých Budějovicích odhrnovali sníh Židé označení žlutou hvězdou… Zobrazit více

Exhumace dvou německých vojáků v Jistebnici

V červenci 2012 provedla německá vládní organizace VolksbundDeutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. exhumaci ostatků dvou vojáků bývaléněmecké branné moci, na hřbitově v Jistebnici (okres Tábor).

  1. května 1945 byl německý voják Emil Hantel zastřelen ruskými vojákyúdajně na útěku v městských Sadech. O dva dny později 16. května 1945,tedy celý týden po válce, byli zastřeleni další dva němečtí vojáci – zajatci,ve dvoře jistebnické radnice a to údajně z neznámých důvodů dvěmačleny Revoluční gardy (již v té době přezdívané Rabovací gardy),původem z Prahy.

Podle hlášení místní stanice SNB, vyhotoveného zástupcem velitele,praporčíkem Sankotem 16. června 1949, jednalo se v druhém případě ovojína Josefa Bayera, narozeného 6. června 1908 a Ernsta Bechtla,narozeného 17. prosince 1919. Oba pak měli být společně s EmilemHantelem (narozený 18. dubna 1915) pohřbeni ve společném hroběv severovýchodním rohu jistebnického hřbitova, vpravo od hrobky rodinyNádherných.

Zatímco praporčík Sankot zaznamenal společný hrob k severní zdihřbitova,… Zobrazit více

Válečná léta v Komařicích na základě obecní kroniky I. díl

Obec Komařice leží asi 3,5 km jihozápadně od Strážkovic. Ke Komařicům patřily ještě obce Sedlo a Stradov, o nichž jsou v kronice také zmínky. Vzhledem k obsáhlosti záznamů se autorka rozhodla rozdělit tento článek na dva díly, 1938 – 1941 a 1942 – 1945.

Na úvod roku 1938 se opět objevuje zmínka o polární záři, která se nad celou republikou rozzářila 18. ledna.
Jako jedna z mála obcí si Komařice připomínali každoročně nedožité narozeniny prvního československého prezidenta Tomaše Garigua Masaryka. Dělo se tak vždy vpředvečer 6. března. Ani rok 1938 nebyl vyjímkou, ovšem na dlouých 6 let to byla poslední oslava.
Protože bylo již jasné, že válka opravdu bude, byla „nařízena pro naši obec pohotovost k ochraně mostů, silnic a vozových cest. Na cestě k Jedovarům a k Sedlu byly vykáceny stromy a připraveny záseky by v čas potřeby se cesty uzavřely. Na mostech konány v noci hlídky civilním… Zobrazit více

Válečná léta ve Strážkovicích na základě obecní kroniky

Stejně jako jinde, i obec Strážkovice musela za okupace odevzdat obecní kroniku. Až roku 1958 byl požádán tehdejší kronikář František Cihlář, aby doplnil kroniku o chybějící záznamy z válečných let. To způsobilo, že jsou zápisy k jednotlivým rokům značně krátké.

Od května 1938 se začalo s budováním železobetonových krytů. Na katastru Střážkovic jich v době vypuknutí druhé světové války bylo celkem osm. Jejich linie vedla podél říčky Stropničky.
Ve stejném měsíci v noci z 13. na 14. května se utvořila i jednotka Stráže Obrany Státu, která byla rozmístěna v okolí Veselky. Tuto jednotku tvořili vojáci v záloze a dále někteří obyvatelé Strážkovic. Veliteli jednotlivých družstev byli přislušníci četnictva. Tyto hlídky byly pak přerušeny 14.6.1938, ale hned za tři měsíce 18. září, byly zase obnoveny. 5. listopadu téhož roku ale byly tyto hlídky úplně zrušeny kvůli naprostému fyzickému vyčerpání jejich příslušníků. Během této doby se vysekával porost v okolí krytů. Tuto… Zobrazit více

Válečná léta v Nové Vsi u Českých Budějovic na základě obecní kroniky

Kronika Nové Vsi je psána retrospektivně, zabývá se především nám již známými záležitostmi Protektorátu, jako bylo zavedení potravinových lístků, šatenek, pro mlynáře mlecích výkazů. V obci byla zakázána činnost Sokola a Baráčníků.

První užitečný zápis pochází z roku 1940, kdy začala povinnost zdravit na úřadech pozdravem „Heil Hitler“ (V kronikářově provedení je to psáno takto: Heill Hüttler – pozn. autorka) a obraz Vůdce musel viset v každé veřejné budově.

Až v zápiscích k roku 1941 se kronikář zmiňuje o nasazování Čechů na práci v Říči takto: „Dělnická třída naše tam zaměstnána využila té výhody, že kupovala na naše šatenky zboží v říši, což bylo tak výhodné, že v Čechách dostal více peněz a k tomu ještě živobytí všeho druhu, což v říši hledáno, všeobecně známo bylo, že práce pro nás němci měly, ale potraviny mohli vozit z domova (z Čech).1

Vzhledem k tomu, že Nová Ves leží na… Zobrazit více

Válečná léta v Radosticích u Trocnova

Obec Radostice se nachází nedaleko Trocnova, tedy za druhé světové války se nacházela cca 11 km od hranic tehdejšího Protektorátu.

V roce 1939 po zabrání zbytku našeho tehdejšího území musela být obecní kronika, stejně jako valná většina kronik, odevzdána krajskému úřadu v Českých Budějovicích. I přesto jsou zápisy k válečným rokům dosti rozsáhlé, ačkoli, jak sám kronikář podotýká, nikdo v obci, ani on sám si nedělal poznámky.

Občané této obce jako všude jinde žili v neustálém strachu, co bude, až válka skončí. Někteří ale nechtěli čekat, až Němci zvítězí a přidávali se rovnou na jejich stranu. Jako první se k německé národnosti přihlásil lesní dělník Vincenc Macho z čp. 5. Kromě něj se přihlásila i jeho manželka a osm dětí, z nichž většina chodila do obecní školy, kterou posléze vyměnili za německou školu v Borovanech. Jeho nejstarší syn František musel narukovat, sloužil v Jugoslávii a následně se přidal k partyzánům.… Zobrazit více

Sanatorium Vráž u Písku v době německé okupace

V tomto článku pojednáváme jen o válečné historii areálu sanatoria Vráž, válečné události v samotné obci Vráž, ač se jich zde také dotkneme, budou zpracovány snad někdy v budoucnu.

Počátky historie sanatoria můžeme klást do roku 1869, kdy zde rod Lobkowitzů začal stavět novogotický zámeček, podle návrhu architekta Bedřicha Flohra. Již před tím zde existoval lovecký zámeček. Zámek byl dostavěn roku 1875, ale již2. prosince 1879 vyhořel. Lobkowitzové jej však obnovili v celé původní podobě. V roce 1926 Lobkowitzové zámek prodali „Pomocnému spolku pro péči a zdraví soukromých úředníků a zřízenců v Praze.“ Spolek chtěl zámek využívat k rekreaci svých členů, ale finančně jej nedokázal utáhnout a tak jej na pět let bezplatně předal Nemocenské pojišťovně s podmínkou, že zařídí interiéry a bude objekt provozovat na své náklady. V roce 1932 Nemocenská pojišťovna konečně zámek odkoupila a provedla do roku 1936… Zobrazit více

Válečná léta v Doubravici u Nedabyle na základě zápisů obecní kroniky

Hned na úvod je třeba podotknout, že kronika obce Doubravice musela být na začátku druhé světové války, jako všechny jiné kroniky, odevzdána příslušnému okresnímu úřadu. Události, zaznamenané v této kronice, jsou tedy psané zpětně. V tomto případě bylo sepisování válečných let o to těžší, že během války zemřel tehdejší kronikář a nový kronikář neměl povědomost o žádných zápiscích z válečných let v obci, ani on sám si žádné nevedl.

Zápisy k letům 1939 – 1944 jsou velice stručné, většinou jednostránkové a týkají se především děním v tehdejším Protektorátu. Samozřejmě se mezi těmito zápisy vyskytují i události týkající se přímo obce samotné.

První takovou událostí byla rvačka při taneční zábavě, „která se odbývala v neděli 30. dubna, v místním hostinci Josefa Rezka čp. 22,.. ku které dali podnět přítomní muži německé národnosti ze sousední vesnice /Starých Hodějovic/. Při zábavě této byla taneční místnost jakož i obývací místnosti hostinského úplně zdemolovány.… Zobrazit více

Poslední dny války v okolí Nové Vsi u Českých Budějovic a Nedabyle

Konec války na tomto území vytýčeném obcemi Nedabyle (sousední Doubravice), Nová Ves u Českých Budějovic, Strážkovice, Komařice, Doudleby, Plav a Heřmaň, se nesl především v duchu procházejících ustupujících jednotek německé armády, především divizí Waffen SS a upchlíků z různých částí Němci okupovaného území. Hlavními daty, která poznamenala dění v této oblasti, ať již přímo nebo jen z doslechu, byl nálet na České Budějovice ve dnech 23. a 24. března 1945, 30. duben jakožto konec nacismu díky sebevraždě Adolfa Hitlera a pak první květnové dny, především pak 5. květen, tedy povstání v Praze, které provázelo nemálo zabitých převážně mužů i v některých autorkou zmíněných obcích. Na jednotlivé zmiňované události nahlédneme optikou zápisů z obecních kronik.

Podívejme se nejprve na odraz náletu na České Budějovice v kronikách. Tato událost je totiž jedna z mála, které se objevují v pamětních knihách téměř každé obce z již vytýčené oblasti. Hlavním důvodem bylo to, že… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister