Vojenský hřbitov v Českých Budějovicích

27.9.2010 byl magistrátu města České Budějovice odeslán tento dopis:

Žádost o zřízení pietního označení vojenského hřbitova v Českých Budějovicích v ulici Plavská

Dobrý den. Tímto dopisem bych rád Magistrát města České Budějovice upozornil na existenci vojenského pohřebiště posádkového města České Budějovice, jehož plocha v současné době slouží jako park a není nijak pietně označena, což je jednak v rozporu se zákonem č.122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a zároveň tato skutečnost budí dojem nezájmu města o svojí historii, neúcty k ostatkům zemřelých vojáků a nezájmu o turistickou zajímavost.

Vojenský hřbitov rozkládající se na dnešních parcelách č.3925/1, č.3925/2 a č.3925/3 v katastrálním území České Budějovice 7 622486 o celkové výměře 1345m2, byl založen městskou radou za souhlasu vojenské správy roku 1797. Zničen byl v roce 1957 při výstavbě sousedních kasáren tehdejší Pohraniční stráže. Tehdy byla ze tří stran odstraněna obvodová zeď, odstraněn centrální kříž a náhrobky, plocha hřbitova byla zarovnána a později upravena jako park, přičemž ostatky pochovaných vojáků zde zůstaly. Podle archivního plánu hřbitova zde bylo pochováno 220 osob, ze kterých díky archivním záznamům jmenovitě známe 107 z nich. Vedle sebe zde leží příslušníci armády Rakouského císařství, Rakousko-Uherské monarchie, Československé republiky, Vládního vojska, Německé branné moci, Rudé armády a Československé lidové armády. V nedávné době byla odstraněna i poslední část původní obvodové zdi a plochu hřbitova dnes připomínají jen staré vzrostlé stromy kopírující zaniklou obvodovou zeď hřbitova.

Seznam pohřbených uvádím v příloze. Mezi příslušníky prvorepublikové armády jsou zde pochováni také dva vojáci, kteří padli v bojích se sudetoněmeckými povstalci v září 1938 v jihočeském pohraničí. Jejich stručné životopisy rovněž uvádím v příloze.

Zákon č.122/2004 Sb. – § 2 Vymezení pojmů – (1) Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

(4) Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

  • 3 Péče o válečné hroby – (1) Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

Cílem mého dopisu je dosažení alespoň nějakého pietního označení Vojenského hřbitova – ať už prostým křížem s informací o existenci vojenského hřbitova, pamětní desky s uvedením jmen pohřbených, nebo alespoň informační tabule.

Kopii tohoto dopisu, včetně příloh, zároveň zasílám Ministerstvu obrany ČR – odbor válečných hrobů, Krajskému úřadu Jihočeského kraje – odbor regionálního rozvoje, Československé obci legionářské a zástupci německé vládní organizace Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. pro ČR panu Ing. Igoru Nachtigallovi.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Jan Ciglbauer.

místopředseda o.s.KVH Süd (IČO: 26567491)

K žádosti se připojují níže podepsaní předsedové jihočeských klubů vojenské historie:

o.s. KVH Süd (IČO: 26567491) – předseda o.s. Ondřej Šimsa

o.s. KVH Kallich (IČO: 22693718) – předseda o.s. Pavel Šrámek

o.s. KVH České Budějovice (IČO: 27024679) – předseda o.s. Jaroslav Sviták

o.s. KVH Kleist (IČO: 22665366) – předseda o.s. Václav Škopek

o.s. KVH Čeští lvi (IČO: 22819487) – předseda o.s. Radek Marcín

20152_1121056166406_1827137971_235173_5124120_n

planek

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister