Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni II.část

 

13.května

1.50     Pořád. služ. TŘ hlásí, že v předešlém případě bylo zjištěno, že několik SS využilo průjezd odbočivších 4 aut do Majdaleny a školu, usedlost Kukačky a u poruč. Šefčíka zlomili pušku. Žádné ztráty.

8.10     Byli určeni 2 trestanci k zakopání koňské zdechliny z vily p. Pou..(?)    Rákosník

9.20     Velitel  hasičů má se dostavit do kasáren k převzetí  nalezených hasičských potřeb.                                          Rákosník

9.50     Strážmistr Skřenka ihned na četnickou stanici – vyhlásit rozhlasem. Vyřízeno.

Dr. Vlach žádá o seznam členů M.N.V. pro okres. N.V.- ráno bude odevzdán na okres.

Vyhlásit rozhlasem,  že členové hasič. sboru nechť  se dostaví ihned do hasič. zbrojnice za účelem nutného vyčistění stříkačky  a hadic. Dále žádáme, aby se přihlásili pekařští dělníci J. Dráb a K. Kamiš pro nedělní výpomoc u p. Duška na Masaryk. nám. Dále hledáme p. Nestávala a Besedy (?).

10.05   p. Kůrka  Rudolf, pod Kopečkem 52 nabízí 1 místnost se 2 postelemi k ubytování důstojníků.

10.15   Dostavila se p. Sovová Blažena, Tř. I/26 a žádá o přidělení bytu. Včera prý předala písemnou žádost – byla odkázána  na ref. Zeisla.

10.20   Na žádost velit. věznice Burianka byly p. Prášilem dodány vložky (9), objednání dalších zařídí L. Princ.

10.45   Na pohřeb p. Veisovi, Renc a Hadač a Hanzal. Kondolence byla zaslána dne 14. Ten věnec zhotovený p. Kubalem odnesli 2 junáci do kaple sv. Alžběty.

11.05   Polic. oddělení hlásí, že u p. Chrástky ze spořitelny je uloženo asi 10 kg nalezeného sádla, které je třeba odnést (rozehřáté a teče). Přinesou je  junáci.

11.30   Npor. Dvořák hledá kancelář pro generála a ptá se, zda nejsou v místnostech NSDAP psací stoly, lavice, židle a gauče a koberec a vhodné vybral.   Vašík

11.30   2 zástupci MNV v Chlumu se dovolávají pomoci proti stále se  ve značném množství vyskytujícím Vlasovcům a SS, kteří ohrožují životy obyvatel. Okres i posádka jim pomoc odmítá. Br. Novotný odešel s nimi na okres. úřad k novému projednání.

11.45   2 zajatci odvezou v 13 hod. na obec. káře z Kopečka zbylou tam hovězí kůži a odvezou ji na jatky.    Valenta

V hosp. družstvu v Tř. byla objednána 1 fůra 20 q brambor pro zajatce a internované na zámku. Povoz voj. správy, brambory naloží zajatci.  Val.

11.55   Dodatečně vyžádáno u správy ryb. pro tabuli marš. Malinovského 6 candátů, 3 kg línů.                              Val.

12.05   p. Vitha oznámil, že na hrázi rybníka Svět zastřelil 3 ranami Beneš kůžičkář psa. Tvrdí, že má nařízeno psy střílet. Později vyšetřeno, že se jedná o psa, který měl z nezjištěné příčiny ustřelenou nohu.

V bytě internovaného Strnada zůstali králíci (samice s několika mladými). Krmí je p. Mejta Ant. – tímto se mu dávají do opatrování a do vlastnictví. Na vědomí vzal Mejta. Rozhodl předs. Rákosník.

12.20   Sádecký  Pavelec přivezl bednu potravin, policie je převzala do úschovy.

14.15   Na žádost p. Dr. Zícha bylo vojenskému velitelství sděleno, že je třeba uvolnit zajatce na zakopání 3 koní u Petra a Pavla.

Sádecký Pavelec převzal kolo od Friebové k dodání na  obecní úřad.

Dr. Bednář žádá příděl benzinu k nutným cestám v okolí Třeboně – musí požádat okr. nár. výbor.

15.30   Předseda okres. úřadu žádá, by do místností N.V. byli kooptováni p. Lukeš z družstva, Kohout z Kopečka (druž.), Sokolík z Kopečka (mladý hosp.)

16.15   Dr. Zícha žádá o tlumočníka k rozhovorům s ruským veterinářem – vyslán p. Kačena

17.00   Stroj dezinfekční z Hrachoviště je opraven a dnes večer nebo zítra ráno sem přivezen.

V Dohnalově  bytě jsou otevřena okna a králíci. Dohnal si v posledních dnech přivezl mnoho zásob.

17.02   Strážník  Švec hlásí, že od Tesáků z okýnka někdo vystřelil a postřelil Dušáka Josefa, šoféra od Fáků 37/I. Lazaret  vyrozuměn. První pomoc poskytl Dr. Bednář. Střelen byl do krku a zdá se,  že tepna není zasažena. – Rákosník – Jedná se o zbloudilou kulku z kulometu. Po ošetření lékařem šel domů.

17.50   Škpt. Cerman hlásí, že kapitán ubytovatel hodlá ubytovati velit. divize do zámku. V tom případě bylo by třeba vyklidit  zámecké objekty a internované přemístit. Prostřednictvím poručíka Pfeferle budeme informovaní o event. nové  prohlídce. P. Biter nemá žádné pokoje dosud připraveny. Žádá ještě lidi na zítřek k novému umytí pokojů.

P. Cirnfus od strážný hlídky Štěpána Stanečka hlásí : Hlídač dráhy za Petrem a Pavlem v lese má byt zcela vyloupen (v noci), Bojí se nadále na svém místě zůstat bez ochrany, odešel do Kohoutovy. Žádá aspoň zbraně . (Vyrozuměn posád. velitel a nádraží).

Celá četa Staníčkova se dává k dispozici k akci p. plk. Körner a. Vzato na vědomí p. plk. Körner

Při cestě proti stráž. domku 2-3 bedny raketových střel a granátů.

18.50   P. Petráň hlásí. V hostinci u Kozáků na Kopečku v bytě + Stanky jsou různé věci, jež jsou v nebezpečí, že budou rozkradeny.

19.00   Jednáno s kapitánem dělostřelectva rus. armády za intervence poruč. Dr. Zavadila o ubytování pro štáb dělostřelectva brigády a velitelství pluku. Měli býti dle rozkazu svého velitele ubytováni na parním mlýně s čímž nemohl souhlasit poruč. Dr. Zavadil jako velitel tamní stráže. Budou přikázány byty poblíž parního mlýna, ježto ruský kapitán ubytování  ve městě z vojens. důvodů nemůže přijmouti.

19.45   Hlásí Dančenko, že hoši u rybníka Svět střílí holuby, čímž ohrožují bezpečnost.

19.50   Z okresu hlásí, že ruští  vojáci vnikli do garáže v níž jsou státní autobusy, tyto rozebírají, takže je nutno učinit  opatření proti tomuto činu. Hlášeno místní posádce.

19.50   Z kasáren hlásí, že tam mají raněného vojáka a volají Dr. Bednáře. Hned volán telf. Dr. Bednář. Vzkaz vyřízen matce paní dr. Bednáře, která slíbila, že jej hned vyrozumí.

19.55   Dr. Vlach rovněž hlásí, že vojáci mají autobus a žádá vyslání na místo tlumočníka, který by tomuto zabránil.

20.20   Z Opatovického mlýna  hlásí poslem, že ruští vojáci odvezli  2 auta prken, 200 kg mouky a vzali sebou dámské kolo. Žádá  opatření pro zamezení.  Val.

Toto hlášeno okres. nár. výboru, aby opatření učinil.

20.40   Ubytování štábu dělostřelecké brigády o němž je záznam učiněn v 19 hod. bylo obstaráno v domech u stát. pily.

Ve věci zálež. Opat. mlýna doporučil ONV, aby žádali o pomoc p. Petr vel. s tlumočníkem došel přímo k veliteli  do gymnasia. Bylo uskutečněno.

21.30   P. č.Křenek žádá ubytování 100 vojáků a 10 koní.

21.50   Posád. velitelství žádá opravení rozhlasu proti kasárnám.

22.20   Vrchní  četnický strážmistr a strážník Švec hlásí po p. Třešňákovi, že u sl. Preiningerové nebylo  v žádných oknech zatemněno celou minulou noc a dnes zatemnila  až když byla upozorněna ve 22 hod. shora uvedeným v příštím opakování se žádá o přísné  potrestání.

22.30   Přijel ruský ubytovatel a žádal místnost pro 100 lidí, byla nabídnuta místnost v ¨Besedě, přijal a dostaví se ráno 14.5. v 7:10.

23.00   V zámku bylo požádáno,  by vyslali ráno 14.5. v ½ 7   8 žen a 2 muže na umývání místností v Besedě.

23.00   Bylo hlášeno, že přijel DĚDEK (?) a ihned podáno hlášení četnictvu, po ½ hod zatčen ruskými důstojníky za doprovodu št. str. Švece a cestmistra Peroutky (je v okresní věznici ) Rákosník

24.00   Dále byla zajištěna snoubenka Strnadova (?) z Prahy a byla zajištěna v zámku. (Byla zatčena u Podlešáka číšníka čp. 25/1)

 

14.května 1945

 

8.00     František Heřman pekař. pomocník se hlásí do práce. Odkázán k p. Duškovi příp. Vopelkovi na Žižkově nám. Přikázán p. Duškovi, mimoto pracuje u p. Duška syn Stanislav a Frant. Punda.  Potřebuje příděl dříví.

8.10     Pí. Anna Kardašová z Nového Dvora zmocněna k převzetí  housat zatčené pí Jirákové z předměstí. Další 3 má p. Nedvěd.

8.10     P. Mácha žádá, aby mu přikázána byla dvě kola , nalézající se v bytě zatčeného p. Koláře a to náhradou za jeho 2 kola, jež mu  vzali SS mani.

8.20     Václav Bumba z okres. nemocenské pojišťovny dán řediteli k dispozici., dostane pásku a bude konat službu v přízemí radnice.

8.45     Poslati do zámku 6 lidí s páskou k doprovodu zajatců. P. poruč. Burián

9.10     Lavice a stoly ze škol uskladněných u p. Pešta,   Předměstí, jsou u p. Pešla .

3 m2 dřeva tam  se nalézající předáno bylo p. Peštovi. Vojsko převzalo skříně  a dřevitou vlnu.    Zeisel

9.15     Pan Pešl žádá, aby bylo oznámeno správám škol, že se u něho nalézají lavice a inventář škol a jsou pro tyto u něho k dispozici

9.15     Veselý Josef, Kopeček (Petr a Pavel) hlásí, že u nich nalézá se 5 zdravých a 2 nemocné koně  a táže se, kam má tyto umístiti. Bude požádán p. rada Bezděk, aby je mohl převést do N. Dvora. Zařídil Valenta

9.20     S. Rufferová hlásí, že v jejím pokoji nalézají se věci po Zieglerovi. Vyzvedne ihned Zeisel.

9.25     Požádaná správa zámku v Tř. o vyslání 6 osob na úklid do ředitelství lesů a statků.  Odesláni mohou býti až zítra.  Převzal svob. Šťastný.

9.30     Vojenská správa zámku oznamuje, že napříště mohou  býti internovaní  pro různé práce.

9.30     Strážmistr Grič O.N.V. hlásí, že  posílá  k M.N.V. vojína Lekavého Tř. čp. 520, kterému má býti vyplacena v hotovosti částka K 2.000  z peněz , zabavených p. Strnadovi proti potvrzení.

9.35     O.N.V. (strážmistr Grič) hlásí, že u něho nalézá se zatýkací rozkaz na p. Hešíka a může býti ihned zatčen. Hlášeno p. plk. Körnerovi.

9.40     Paní Šotková hlásí, že u Židovy stodoly je mrtvý kůň. Odstranění bude zařízeno.  Val.

9.45     Pan Holejcha z Tř. prosí, zda by nebylo možno zjistit pobyt jeho syna Jaroslava Holejchy, 22 let , který byl posledně ve Špandavě u Berlína. Poslední dopis obdržel od něho v lednu 1945.

9.50     Hospod. odd. v kasárnách možno volati přímo.

9.55     V lazaretu v Lázních jest nutná operace slepého střeva našeho vojína. Uvědomen  O.N.V. DR. Morávek. Zprávu převzal Bernhard O.N.V.. Telefonicky zprávu potvrdil osobně dr. Morávek.

10.00   Dr. Haškovec hlásí, že v zámku nalézající se polit. internovaní mají přímý styk s místním občanstvem a že to budí mezi občanstvem nevůli. Závadu odstraní Valenta.

10.05   P. Brašnička hlásí, že Šímů na Kopečku                   z Německa nechali tam pár koní s povozem. Oznámeno . radovi Bezděkovi, aby koně nechal odvézt do Nového Dvora. Zařídil Val.

10.10   Vrchní rada Ing. Vicenc  žádá o vyslání 15 lidí s konvemi  k hašení požáru v Zámeckém. Potřebný personál opatří tajemník Valenta a tyto si před radnicí za ¼ hod převezme lesní Cába.      Zařídil Val.

10.15   Překážky u jindřichohradecké brány jsou odstraňovány.

10.25   Ruský důstojník žádá o  vydání 20 telef. klíčů. Vyšetřeno, že  u nás nejsou k dostání  a odkázán na telef. stav. úřad v Táboře. Vyřídil Kopeček

Kap. Balhuz současně žádá o poukaz na 2 pláště  a 2 duše na kolo. Vyřídil s okr. úř.  Šíma.

10.30   Ředitel Štichl žádá o 8 lidí k převezení dokladů z bytu prok. Chrástky do spořitelny. Bude zařízeno a zítra ráno vykonáno. Tito musí se hlásiti předem ve spořitelně .    Zařídil Valenta

10.35   Poštou došel přípis nár. výboru (odbor pro zajišťování něm. majetku) ve kterém sděleno, že klíče od bytu Dr. Vápeníka jsou  u nich k dispozici.    Hlášeno p. Rákosníku

10.40   U farmy p. Šambergra leží 4 koňské zdechliny. Tyto nutno odstranit.    Zařídil Valenta

10.45   Dr. Morávek žádá, aby rozhlasem byl  povolán p. Hucek s dezinfektorem, který se nalézá u pana Němce a dostavil se ihned do Lázní. Rozhlasem hlášeno.

10.50   Pan vrchní rada Papík hlásí, že klíče od bytu Ing. Sazami jsou uschovány v hostinci  p. Šrámka. K dispozici jen jedna postel.

10.55   Zámek poslal 10 lidí se stráží k zdolání požáru v polesí Zámeckém. Lidi si převezme lesní Cába u radnice.

11.00   Pfeifer Bohouš a sl. Suchová Lidie hlásí se jako tlumočníci ruského jazyka, ale poněvadž požaduje plat, odkázaná na pracovní úřad.

11.00   Rozhlasem volán p. Zeisel na radnici.

11.10   Pan Kotil Jan, Kopeček čp. 531 hlásí se jako ruský tlumočník. Přijde na radnici v 8.00 ráno zítra.

11.20   Pan Petřík majitel tiskárny hlásí, že se k němu nastěhovalo 6 ruských vojínů a topí jeho dřívím a žádá o náhradu dříví, kterou potřebuje k provozu tiskárny.

11.30   Smitka hlásí, že se tam nalézá německý vojín v uniformě, mluvící rusky a že by bylo potřeba jej odvésti. Předáno p. plk. Körnerovi, telef. voj. velit.

11.35   Lazaret lázně měl v ošetřování Gregora Waschnianyho od 11.5. do 13.5., který má na přání Červeného kříže býti uvolněn. Potvrzení o uvolnění vydáno p. dr. Radechovýmu.

11.45   U paní Röschlové má paní Nováková z Tř. šicí stroj, který je jejím majetkem. Byt pí Röschlové jest uzamčen. Hlášeno p. Zeislovi.

11.50   Pro ruskou důstojnickou jídelnu, nalézající se v barácích při Břilické silnici bylo opatřeno a předáno M.N.V. v Tř.  ze zámku 20 postelí, 20 slamníků, 10 talířů, 10 šálků a 5 váz. Zařídil Jelínek.

11.55   Pan Stehno, rakouský příslušník žádá prostřednictvím O.N.V. v Tř.  o potvrzení, že není námitek o vydání potvrzení  M.N.V. o jeho propuštění. Dříve budou prohlédnuty jeho věci, nejsou-li tam nějaké zbraně a vojenské věci. Prohlídku částečně provedl                        , zbytek bude prohlédnut odpoledne Dr. Radechovský a později  odp. ostatní. Potvrzení možno vydat.

12.00   Okr. N.V. tajemník předsedy hlásí, že poukazy na  výdej řeziva ze státní pily pro rudou armádu budou vydány na Místn. N.V. v Tř.

12.00   Okr. N.V. žádá p. Jelínka, aby připravil 150 kg bramborů. Zařídil Jelínek.

12.05   Pan Hucek žádá, aby obdržel pásku na rukáv, nebo nějaké označení, jaké by jej opravňovalo pohybovati se na silnicích i v noci nebo časně  ráno, neboť pracuje s dezinfektorem. Vyřídí se ve schůzi.

12.10   Pro sl. Suchovu  Lidii (rusku) vydány byly lístky do konce zásobovacího období.  Provedl Valenta

12.15   Ruští důstojníci žádají společné ubytování pro 150 lidí a koně. Št. strážmistr Wolf odvedl je do veřejných škol (viz. vyřízení ve 12.30)

12.30   Lázně hlásí poruchu vodovodu a žádají o okamžitou opravu – zařízeno Čábelou.

12.30   Četn. vrchní stráž. Volf dostavil se s majorem ruské armády p.p. 26521 a hlásí, že obsadí pro svoji část živnostenskou školu.

12.45   Tlumočnice Feldotová (?)  hlásí příkaz plukovníka ruské armády Stepanova, aby nebylo  příslušníkům rudé armády ničeho  vydáváno bez souhlasu a příkazu velitele pluk. Stepanova. Velitel žádá o úpravu jeho kanceláře v gymnasiu, vyčistění místnosti, koberec, křesla, atd. Možno zabavit u Pí  (?)        (Baťa). Všechna jednání rus. vojínů proti bezpečnosti obyvatelů, žen atd. nechť se hlásí předsedovi N.V. a četnictvu. Předseda N.V. hlásí zase  takové případy veliteli posádky pluk. Stepanovu. Současně žádá  plukovník o dodání  přebytečných zásob pro koně. Škody, způsobené na polích od koní ruské armády budou hrazeny vojenským ruským velitelstvím a tyto nutno oznámiti  místn. N.V. Žádá o zařízení telefonu k němu a k stráži, která hlídá před budovou a poštou.

13.45   Hlášeno p.  Jar. Prášilem sdělení N.V. Č. Bu., že klíče  od bytu Dr. Vápeníka jsou u br. Smékala Ant. Č.B., Kostelní č.8, kde si je může vyzvednout.     Telef. Rákosník

13.50   Rákosník vyžádal  si 4 ženy ze zámku se stráží, aby šly vyčistit místnosti velitele plk. Stepanova.  Telef. sdělil  Rákos.

14.00   Cestmistr Hodánek z Okresního domu má být asi na 10 dní vystěhován  ze svého bytu dle příkazu O.N.V.  Opatřiti náhradní byt o 2 místnostech . Nákladní auto k přestěhování i lidé jsou pohotově . Hned provésti. Hlášeno p. Zeislovi.      Hlásiti na č. 62

14.05   Pan Hucek z městského chorobince hlásí, že u pískovny  na cvičišti leží zraněný kůň, velmi pěkný. Nutno jej ošetřiti a převézti.

14.15   Pan Jelínek žádá správu zámku za vyslání 4 lidí na vycpání slamníků pro ruské důstojníky. Pošle si pro ně stráž.

14.20   Podkovář Kovanda z Tř. hlásí, že není již žádný materiál  pro kování koní pro ruská vojska. Žádá o dodání buď materiálu, nebo povolení k zavření dílny. Vyřídí p. plk. Körner

14.30   Z příkazu O.N.V. přidělen pro nucený výsek a prodej koňského masa p. Jar. Pešíčkovi, Tř. II.  krám po zatčeném řezníku  Karlu Kolářovi Tř. II.

14.40   Vedoucí pracovního úřadu p. Solnera žádá, aby rozhlasem bylo důrazně působeno na dělnictvo pracující ve vyživovacích  podnicích, obzvláště u zahradníků a ihned nastoupilo práci. Předati  prof. Endrisovi.

15.00   Korespondence a majetek  V.O.S.  byla zajištěna     -„-

15.15   Došel přípis z pivovaru, ve kterém správa pivovaru sděluje, že správa veškerého Schwarzenberského majetku byla čsl. nár. výborem v ČB  pověřeni pp. Ing. Václav Zůmr a pan Judr. Jan Adamec.

15.45   Poštovní úřad v Tř. vymění ruské peníze ruských důstojníků za naše a dle ujednání  zítra budou na poště  spořitelnou vráceny v naší měně.

16.45   Pan kontrolor Cejnar, ruský tlumočník odjíždí na 2 dny do Prahy. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje jej p. Kačena. Jmenovaný žádá o doporučení na cestu do Prahy a zpět.

16.55   Pan Harazím posílá 2 vyzvání adresované svým zaměstnancům, aby ihned nastoupili práci a žádá M.N.V. o doporučení této výzvy.

17.00   Rozhlasem: Zákaz prodeje bot a text. zboží vydaný O.N.V.   Jelínek

17.05   Strážmistr Maršál  hlásí , že na louce (Daskabát) pí Šotkové leží koňská zdechlina  ve značném rozkladu. Poruč. Burian ze zámku pošle tam zajatce a nechá je zakopat.

17.30   Rus. důstojníkům žádajícím společné ubytování  dáno k dispozici 7 lůžek v hotelu Bitter a 10 lůžek v hotelu Zlatý hrozen. Dle pozdějšího sdělení p. Bittra  byl by ochoten  poskytnout ubytování pro všech 16 důstojníků, ale potřeboval by lidi pro úklid a snesení věcí z půdy. Zařízeno, že 5 mužů a 5 žen z internovaných  lidí v zámku  se zítra  nechá odvézti do hotelu Bitter, kde připraví lůžka k ubytování všech 16 důstojníků. V jednání potvrzeno bylo p. Bitterem ml. Osoby ze zámku odešle poručík Pfeferle.

18.15   Br. Josef Štefl předává  seznam zajištěných věcí v bytě p. Schmitze (?) II/320. Věci jsou u něj uschovány a vydá je ihned na požádání M.N.V.

18.25   Okr. nár. výbor žádá, aby rozhlasem byl volán člen O.N.V. p. Dědič, aby se ihned dostavil k předs. O.N.V. Rozhlásil prof. Endris.

19.30   O.N.V. štkpt Pech (?) sděluje, že na nádraží  vyložena byla ze sanitního vlaku mrtvola, která musí býti po ohledání dopravena  na hřbitov. Mrtvolu ohledá Dr. Bednář a na hřbitov dopraví hrobař. Později sděleno, že vojáci si mrtvolu vzali s sebou a  odjeli dále.

 

15.května 1945

7.10     Na zahradě u chorobince  je kůň, který tam poškozuje stromy a zeleninu. Prý patří Jindrovi. Zjistit skutečný stav.

7.20     Pan Jindra telef. vyzván, aby koně ihned ze zahrady odvedl.   Val.

Dr. Konrád hlásí, že je nutno z jatek odvézt konfiskáty. Nutno poslati tam 3 osoby z civil. internovaných. Zařízeno  Val.

Pí Vondrášková odevzdala pokyny velitele ruské posádky pluk. Stepanova – příloha.

8.40     Velitel hasičstva žádá 3 muže civ. intern. na  čistění „četnické školy“. Podle možnosti budou vysláni a předají se velit. hasič.     Val.

8.45     Jan  Šafek (?) hlásí, že u Víta u rybníka Stupského nalézá se koňská zdechlina. Bude zakopána lidmi z jatek. Zařídil . Maxa. Provedl p. Veselý

8.50     Předs. M.N.V. v Tř. upozorňuje členy N.V. že potřeba pracovních sil z tábora civilních osob musí být vždy na příští den  hlášena  předem a sice do 18.00

8.55     U kapličky „Petra a Pavla“ leží koňská zdechlina. Nutno odstraniti. Lidé z jatek zakopou. Uvědoměn p. Maxa z jatek, který je tam odešle. Odstranil p. Alinč, velitel zámku svými lidmi.

8.55     Pan Sýkora  Tř. II/l45 měl pronajaté od obce pole za Dušákem pod stokou ve výměře cca 15 arů a žádá, zda by toto pole nemohl opět pronajmout nebo koupit.

9.00     Staniční úřad sděluje k dotazu p. předsedy, že na nádraží  v Herdě – Majdaleně jsou stále ještě zaměstnáni dotazovaní zajatci a nádraží tyto potřebují.

9.00     Na poli Šotkové, při budějovické silnici u křížku leží koňská zdechlina v rozkladu. Vzal na vědomí a odstraní  p. Alinč vel. zámku.

9.10     Věci, uskladněné v bytě p. Kopšteina byly vzaty do bytu p. Reischla (?), kloboučníka v Tř. Předseda  Rákosník sděluje toto pol. oddělení O.Ú. v Třeboni k dalšímu projednání.

9.20     Pan Zeisel sděluje O.N.V., že pro ohlášenou sběrnou akci jest připraven v Branné chléb a jiné potraviny. Tyto věci nutno ihned vyzvednouti . Přijal komisař Rod.

9.30     150 kg brambor od Koloucha odebráno a dodáno do budovy bývalé německé opatrovny pro ruské vojíny. Provedl Jelínek.

9.35     O.N.V. nařizuje provésti inventuru v dílně sl. Frostové. Předáno zemské jednotě (p. Žák) a předs. Okr. společ. krejčích (p. Dvořák). Zařídil Dvořák

9.45     Žádost p. Fr. Nešpora Tř. II, Riegrova 495 o přidělení bytu po něm. rodině Reschlové v jubilejním domě. Písemná žádost přiložena.

9.50     Okr. N.V. nařizuje, aby ve věci bytu Emila Frosta, místn. komise N.V.  provedla  inventuru a soupis v jeho bytě. Soupis buď proveden trojmo a jeden předložen O.N.V. Klíče od bytu budou vydány p. Frostovi po provedení soupisu.

10.00   P. Ant. Tureček, kovář v Tř. žádá aby jeho zaměstnanec Aug. Kotnour  byl propuštěn ze služby, poněvadž jej nutně potřebuje v dílně. Povolil a doporučil Vašík.

10.05   Byt po něm. přísl. Nyplovi nutno zavřít. Rakouskou příslušnici, tam se nalézající, možno přemístiti jinam.

10.10   Pan Burian, řídící učitel Tř. odevzdával v M..N.V. klíče od bytu  p. Fejtka  (?) dle hlášení  výše označeného nalézají se v domě ještě 1 koza, slepice a králíci, které nutno někým  převzít.

10.20   Pekaři v Tř. , zastoupeni p. Duškem a Vopelkou stěžují si, že nemohou  péci pečivo a chléb  pro civilní obyvatelstvo, neboť  musí péct pro ruské  pos. Vaš.

10.25   P. Kryzánek (?) oznámil, že u Fy Mildner v Branné není možno ukončiti některé  kancelářské práce – odhlášení dělnictva od  nemoc. pojišť. a vypracování výplatní listiny  apod. M.N.V. v Branné klíče nemá – Mildner je někam zašantročil. Byl uvědomen  O.N.V. a žádáno ustavení komise pro podnik v Branné a v Lipnici. Od Mildnera pak  třeba vyžádati klíče, resp. sdělení, kam klíče uložil.      Vašík.

10.45   O.N.V. politické oddělení žádá o vydání klíčů od bytů: Koláře, Fejtka, Friedla, Rabštejna, Dědka, Glashofera, Stanka. Předáno bude Zeislovi k dalšímu projednání. Pan Zeisel odeslal 4 klíče (Fejlka, Rabštejna, Stanky a Riedla p. str. Wolfa).

Správa voj. nemocnice  na lázních a veřejných školách žádá od M.N.V.  přidělení paliva  a táže se, zda-li může použíti  (uhlí a dříví) palivo z bytů zajištěných něm. příslušníků. Jako důvod udává, že čsl. voj. správa dosud žádným palivem nedisponuje a místní obchodníci s palivem mají zásoby jen nepatrné.

11.00   Štkpt. Maynoh (?) žádá o vyřízení své žádosti o přidělení bytu, podané svého času Okr. úřadu v Tř.

11.05   Hovězí maso vydává se na jatkách od 1\2  2 odp. na č. 1 – 169 . Rozhlasem Jelínek.

11.05   Správa zámku  stěžuje si, že jí kouří v kuchyni kamna. Zítra o ½ 5 ráno vymete komín kominík Fanta z Kopečku.  Zařízeno

11.10   Společenstvo řezníků a uzenářů v Tř. žádá abychom uvědomili MNV V Suchdole n/L., aby pověřili p. Fr. Krigla  a Václava Flašku, aby provedli inventuru (soupis)  majetku německých řezníků v Suchdole n/L. Zpráva podána nádr. telefonem (p. adj. Pávek).

11.40   Pan Herda hlásí, že převzal ze školy v Besedě (Volksturm) 128 kalhot, 52 chlebníků, 81 plášťů, 163 blůz, 26 párů šněrovacích bot, 21 svetrů, 6 jídelních  misek, 14 čepic. Tyto věci proti potvrzení předal do Kasáren.

11.45   Pan Karel Bína, Domanin  čp. 76  (. .akova vila) podává stížnost na chování ruského vojína, který již podruhé obtěžoval jeho ženu Růženu a vyhrožoval zbraní a střílel dom. drůbež. Bude hlášeno ruskému voj. velitelství.

12.30   Plukovník Stepanov osobně prohlédl si vojenské cvičiště a spolu s ním další plukovník dělostřelectva. U toho cvičiště si zabrali  ku soustředění své  (?)  (motorizované vo…). Přítomen byl za obec Rákosník.

Předseda požádal pluk. Stepanova, aby uvolnilo vojsko  telef. linku z pošt.  úřadu Tř. do Budějovic. Jmenovaný plukovník přislíbil, že k tomu dá rozkaz . Desku na gramofon s ruskou nacionální hymnou zde dosud nemají.

14.00   Štkp. Pech žádá, aby M.N.V. opatřil pro ruského majora byt o 3 pokojích, má s sebou sanitní materiál. Po dohodě s p. ref. Zeislem nabídnut mu byt p. Lieblové.

14.05   Paní Novotná, Kopeček č. 326 hlásí, že má v bytě denně až 25 ruských vojáků, kteří si pokoj zavřeli a klíč vzali k sobě. Sama nemá tudíž možnost vyzvednout si z pokoje  potřebné věci, jako šaty apod. Žádá o radu. Doporučeno jí, aby se dorozuměla s vojáky sama a klíč  si ponechala.

14.10   Major ruského vojska žádá o ustájení asi 100 kusů krav které budou během 6-7 dnů  postupně  odporaženy. Se správou Nového dvora dohodnuto, že budou umístěny  v oboře za dvorem.

Dále žádá o souhlas  k zabavení jednoho vagonu  germánských koní, jež stojí na nádraží. Souhlas dán.  Hadač

14.15   Pan Fanta hlásí, že před několika minutami byl zastřelen pod Kopečkem ruským vojákem německý  zajatec. Zařízeno ohledání s Dr. Bednářem a převezení zajatci ze zámku na hřbitov. Zařídil Hadač.

14.15   Sl. Bokešová Marie Tř. II, Jirásková 551 hlásí, že do jejího jediného pokoje hodlají se dnes nastěhovat 3 důstojníci a že tam nemá kde spáti. Sděleno jí, aby si od nich vyžádala k ubytování povolení podepsané plukovník S.

14.25   Z Fákovy vily má býti odvezen ihned nábytek německých příslušníků tam ponechaný.

14.45   Klíče od bytu paní Kirchnerové předány 2 ruským důstojníkům, kteří tam budou ubytováni.

14.50   6 příslušníků polské národnosti bez papírů hlásilo se u M.N.V. a žádali o průkaz, pro další cestu . Byl jim dán průvodce na Kopeček a tam budou předáni dalším           Vyřídil Radech.

15.00   Žádost M.N.V. na správu Nového dvora, aby odvezla zítra ráno o 8.00 z jatek vadné hovězí maso k zakopání. Přislíbil zařídit p. rada Bezděk

15.15   Ruský major a kapitán žádali na M.N.V. zapůjčení asi 30-40 litrů benzinu pro nutnou cestu. Vyjednáno, že poukaz na toto množství benzinu  vydá jim O.Ú. ref. Fák.

15.45   Klíče od bytu pí Lieblové předány byly majoru sanit. služby Figlinovi (?), kde se dotyčný ubytoval. Klíče předal Kačena ml.

15.45   Pumpová z Přeseky žádá o povolení rozhovoru s internovanou matkou –byla odkázaná na politickou komisi o povolenku   Vašík

15.50   Koupání v lázních bude možné teprve po 2 dnech. Vojsko bude vyrozuměno.

15.55   Aug. Kotnour – žádost o přidělení bytu.

16.15   Došel plukovní rozkaz č.4

16.20   Pluk. Stepanov požádal předsedu MNV aby dal trávy na louce po levé straně silnice z Tř. ku Branné (za Zavadilkou) posekat, kde bude provedena  voj. přehlídka všech ruských vojsk. Toto opatření provede správa statků během 3 dnů všemi stroji a lidmi za vedení rady Bezděka, kterému byl tento příkaz dán předs. Rákosníkem.

17.00   M.N.V. prof. Endris sděluje četnickému velitel. v Tř. , že v kancelářích  MNV nalézají se 5 pušek a žádá, aby místo nich obdrželi jsme revolvery. Odkázán na vel. Kasáren. Velit. kasáren hlášeno rovněž, že jsou zde 5 pušky. Hlášení děje se na zákl. vyhlášky. Kasárna vzala na vědomí a poněvadž prozatím je tam nedostatek revolverů, zůstanou zde pušky. Vyřídil Endris

17.10   Ruští důstojníci žádají, aby jim M.N.V. opatřil 30 talířů,  30 vinných sklenic, 35 lžic  polévkových, 30 lžiček kávových, 35 nožů , 40 vidliček, 30 kávových hrnečků s talířky, 5 popelníků. Tyto věci vzaty byly z hotelu p. Podhorského. Vydal a má detailní seznam  Jelínek

17.45   Na zítra objednáno 40 osob (mužů i žen) ze zámku, kteří o 4 hod. ranní dostaví se  se stráží  na radnici. Úklid města.

Mimo to objednáni 4 zajatci pro zakopání zdechlin koní na pátek 18.5. opět 40 osob na zametání v městě a dalších 10 žen  a 4 muži na úklid místností radnice. Nástup o 4 hod ranní.

17.55   Míst. N.V. předá do majetku některých místních občanů z majetku p. Fejlka 1 kozu, 3 slepice a králíci. Z příkazu předsedy Rákosníka . Hlášeno rozhlasem.

18.10   Ze zámku objednáno bylo dodatečně 8 mužů strážné služby z radnice a  2 stráže ze zámku. Mimoto obdržíme ještě jednu stráž.   Valenta

18.20   Násady na košťata a lopaty budou objednány u ředitele lesů (revid. Herda).   Vašík

18.25   Rozhlasem vysílána byla úř. vyhláška, aby zbraně, nalézající se mezi občanstvem byly odevzdávány přímo na četnickou stanici. Čteno 2x Rákosník

18.30   Pan Aleš, Tř. I. dává trávu ze své louky za domem k dispozici. Připomíná, že tráva musí býti posečena ručně, poněvadž s koňmi tam nelze vyjet.

18.40   Správa Kasáren telefonovala, že tato výměna (revolvery za pušky ) není možná.

18.45   Uhlí a dříví nalézající se v bytě přiděleném p. Hoďánkovi  bude jim samým převezeno do lázní dne 16.5.                          Vašík

Žádáno posádkové velitelství o přistavení povozu s koňmi na zítřek.

19.20   Ruským důstojníkům hosp. služby  bylo vydáno zmocnění k odebrání 200 q krmiva pro koně z Nového dvora.     Vašík

19.30   Oběžník všem pekařům, aby se dostavili v 9 hodin na radnici k projednání pečení.

19.35   p. Hamberger   z Okr. úř. hlásí, že ruští důstojníci mu zabírají byt. Byl odkázán na plukovníka Stepanova (zajde k němu s důstojníky k rozhodnutí).  Vašík

20.45   Velitel stráží ze zámku hlásí, že internovaný Brázda si přeřezal žíly a žádá  o okamžitý převoz do lazaretu. Zařídil Blažek

21.30   Dr. Bednář hlásí, že Brázdu ohledal a zjistil vykrvácení a téměř bezživotí . Brázda byl dopraven do lazaretu ve školách ve stavu beznadějném. Případ oznámen Okr. výboru (hlášení převzal pan Karlík).

 

16.května 1945

0.15     Blažek hlásí, že případ Brázdy není tak kritický, že byl ošetřen a jeho stav je uspokojivý.

Z Jindřichova Hradce přijel Karel Kořínek s 3 vozy raněných zajatců a předložil přípis velitelství Zajateckého tábora v Jindřichově Hradci. Blažek zařídil jejich přenocování v Kasárnách a pokud jde o další přepravu do Českých Budějovic nutno buď požádat velitelství kasáren o zařízení další přepravy anebo dovoz obstarat dosavadními vozy. Zařízení další dopravy místním N.V. odmítnuto pro nedostatek dopravních prostředků.

1.30     Pištec hlásí příchod transportu asi 600 německých zajatců směrem od Hlíny a činí dotaz, kam mají být umístěni. Odkázán zavésti je do Kasáren.

8.15     Okres N.V. hlásí, že zprávy o stavu Brázdy nemají se rodině vydávat.

8.40     Správa statku v Třeboni požádána p. Zeislem o jeden kompletní potah. Přislíbeno zaslati p. Herdou.

8.50     Firmě Smrž zadána výroba násad  z 50 plotovek pro MNV. Poukaz připraven.

8.55     Pošta hlásí, že se svolením četnictva používá 5 pušek s příslušnými náboji a žádá o schválení N.V. Vzato na vědomí.      Zeisel

8.55     Předány 2 rádia ruské armádě.   Zeisel

9.00     Nár. výbor Chlum sděluje telefonem, že do Chluma jedou na kolech směrem k Třeboni  dvě Němky  (Maďarové). Žádá o jejich zatčení p. plk. Körner. Hlídka byla vyslána.     Zeisel

9.05     O.N.V. souhlasí, aby v prohlídkách bytů internovaných osob pokračoval dále M.N.V. O bližším dorozumí se p. Zeisel s O.N.V. přímo.

9.15     Lazaret Lázně vyzván předsedou M.N.V., aby si poslal do sběrny na radnici (č.1) pro vajíčka a umělý med.     Rákosník

9.30     Z příkazu MNV v Třeboni povoleno panu Ant. Bůčkovi, řezníku v Třeboni, aby si vzal do  vlastnictví jeden z povozů stojících před Živnostenskými školami v náhradu za jemu odebraný vůz německými vojáky. Příkaz vydal Novotný.

9.45     Z příkazu MNV vydány pro 10 člennou stráž na radnici 2  ovocné konzervy. Vydal  a příkaz podepsal Novotný.

9.50     Vydáno povolení M.N.V. k odjezdu do Rakous  panu Rudolfu Stehnovi s rodinou. Vydal Dr. Radechovský

9.55     Pekaři v Třeboni pečení: Pro armádu Krejník, Vopelka Adolf, Vopelka Martin, Zeman. Pro obyvatelstvo: Činátl, Dušek, Opat, Pešíček. Ujednáno na schůzce pekařů.                 Vašík

10.00   Na pile jsou připraveny poživatiny k odvezení. Odvoz zařídil Vašík

10.00   M.N.V. v Třeboni žádá správu zámku o vyslání 2 civilních osob ku štípání dříví pro pekaře Krejníka, který peče chléb pro armádu. Vydán písemný příkaz.

10.05   Starosta Staňkova hlásí, že tam mají 50 koní a 20 vozů s 11 postroji. Doporučeno, aby se o koně a věci dále starali.

10.20   Předseda M.N.V. Rákosník žádá ředitelství lesů, aby bylo vydáno 2 m2 palivového dřeva pro byt ruského plukovníka ve vile Velemínských. Veškeré tyto záležitosti musí vyřídit  p. Korostenský z okr. úřadu, který musí vydati poukazy, případ od případu pro  Státní lesy Sever (rada Jedlička), který zařídí, z kterého má  býti dříví vzato.     Rákosník

10.40   Dle příkazu ONV má býti vydáno z uzamčeného bytu slečny Apfelthalerové šaty a prádlo pro její potřebu. Do bytu vyslán Hešík st., kterému O.N.V. vydal klíče v doprovodu strážníka Švece.

10.45   Žádost o přidělení bytu pro paní Marii Papáčkovou, Třeboň I.

10.50   Vrchní účetní tajemník Novák, který se vrátil z koncentračního tábora v Terezíně žádá o prozatím zapůjčení radioaparátu. Rozhodl o tom bratr Tyšer. Předáno.

10.55   Loutkové divadlo žádá o přidělení 2 pracovních sil k vyčistění divadélka pro představení pro ruské důstojníky.  Pracovní síly sjednány a na telef. výzvu budou  ze zámku ihned posláni.   Endris

11.00   Paní Nováková, která měla svůj šicí stroj u paní Reschlové bude tento vydán. Stroj je na radnici. Vydá jej referent Zeisel

11.15   Na pátek na 8 hod. večer žádá pivovar 120 lístků na biografické představení.  Zařídí Endris.

11.30   Správa Nového dvora (rada Bezděk) žádá  o 20 zajatců na sušení sena o půl 2 na louce u Zavadilky. Zařídil Valenta

11.35   O.N.V. strážmistr Wolf  žádá  o vyslání stráží k politickému oddělení okresního úřadu. Ve dne 2 a v noci 1 muže. Stráž bude postavena od  1 hod. odpoledne. Zařídí plk. Körner

11.50   Národní kroj, který byl v bytě pana Koláře, řezníka jest zájemce a sice paní  Blehová (?) Nevyskytnou-li se potřebnější zájemci bude jí vyhověno.  Zeisel.

12.15   Hl. asistent od fy Smrž hlásí, že zábrany proti tankům budou odstraněny  dnešního dne za branou a na Kopečku. Další dvě zábrany a sice na hrázi Opatovického rybníka a u Zavadilky budou odstraněny zítra, tj. 17.5.

13.15   Žádost paní Pfeiferové, Tř. II. Světská čp. 185 o přidělení bytu o 2-3 místnostech

13.40   Vydati na základě příkazu MNV (Rákosník)  z uskladněného zboží firem Metzl a Omstein (?) běhouny k zapůjčení místnímu vojenskému velitelství. Písemné příkazy podepsány předs. Rákos.

13.45   Byt po Růženě Říhové t.č. v zajištění přiděluje se ruským vojákům. Byt po Ehlovi u p. Klaudy  po předání majiteli p. Klaudymu, který jej  ihned pronajal  p. Chalupskému. Věci Ehla z části pí Reschlové tam umístěny, převezeny do skladiště na radnici.    Zeisel

14.30   Starosta M.N.V. Rákosník požádal M.N.V.  v Lomnici n. L. aby poslal do Třeboně p. Jaroslava Kuřete, který jest tam zaměstnán , aby přijel ihned do Tř., neboť musí hráti v ruském lazaretě. Slíbeno vyřídít.  Rad.

15.00   Slečna Kohoutová z Družstva hlásí, že u jejího otce pana Kohouta v Hradečku jsou  zbraně – 4 pušky a ruční granát, zanechané tam německými vojáky. Tyto nutno ihned odnést.

15.05   Stížnost Dr. Haška viz přípis. Založen.

15.10   Nádraží hlásí mezi stráž. domky č. 20 a 21 Hradeček hoří les a oheň  dostoupil pokročilého stadia. Hasiči alarmováni.

15.20   Velit. zámku žádá o vyslání jednoho strážného. Pan Třešňák zařídil

15.30   Nádraží hlásí rozšíření  požáru až k domku č.22. Auto pro dobrovolníky pošle Lesní správa JIH. Auto se zajatci a strážemi, které opatříme lopatami a krumpáči.

15.45   Došlo oznámení osazenstva Schwarzenberského pivovaru o zvolení závodního výboru. Přípis přečten bude v plenární schůzi M.N.V.

15.50   Z O.N.V. došlo hlášení o vyloupení obchodů německým vojskem, podle kterého nutno hlásiti do 20. května 1945 okresnímu úřadu,  zda v naší  obci došlo při  opuštění německé posádky, nebo projíždění něm. útvarů k vyloupení některých  obchodů. Bude přečteno ve schůzi M.N.V.

16.10   Brak, vel. věznice hlásí, že z Nové Vsi přivedeni byli 4 muži  do věznice nezjištěným partyzánem. Rozhodnuto bylo převést je do zámku do zajišťovací vazby. Hlášeno O.N.V. Spisy budou poslány za nimi.  Vacík

16.30   Voj. velitel v Třeboni žádá aby film, dodaný ruskou armádou byl promítnut také pro naší posádku. Film pro naše vojsko bude promítán v sobotu o 6.  a  8. hodině

16.40   Na poli u rybníka Svět nalézá se koňská zdechlina ve značném rozkladu. P. Nestával hrobař míst, kde tento leží  odklízečům ukáže. Valenta

16.45   Došel plukovní rozkaz č.5

17.00   Pekaři v Třeboni žádají, aby bylo rozhlasem rozšířeno, kteří pekaři pečou pro  vojsko a kteří pro civilní obyvatelstvo, dle ranního vyjednání (rozhlas, Endris)

17.20   Pracovní úřad v Třeboni žádá o vydání 10 l benzin pro úř. cestu do ČB. Odkázán  na Okr. úřad, ref. Fak

17.40   Četnická stanice (stráž. Touš) urguje seznam pušek a nábojů, které jsou na M.N.V. Pan T řešňák seznam vyhotovil a na četnickou stanici odeslal.

17.50   Došel přípis od Vojtěcha Brašničky, zahradníka Tř. II., Kopeček 536.

18.30   Pan Kovařík Tř. hlásí, nyní k večeru přišly 2 děti p. Šmída, zubaře z Milevska, který byl organizován v SS. Děvče je přes 20 let, hoch asi 17-letý. Byli organizovaní v Hitler-Jugend. Matka Ferd. Šmída , který je bratrem Šmída z Milevska je babička dětí a bydlí v domě u p. Kovaříka č. 46/I.  Děti prý mají povolení k pobytu od N.V. v Milevsku. Osobní názor p. Kovaříka, který děti z dřívější doby zná je, že děti nejsou spolehlivé. Žádá, aby byly  z jeho domu odstraněny. Vyřídil  – podpis

19.00   Velitelství zámku hlásí, že na příkaz O.N.V. byla uvolněna Hildegarda  Butterová k pracem u majora ruské armády.

19.10   Místopředseda O.N.V. oznamuje, že byl návštěvou u br. Tyšera v Majdaleně, který je velmi těžce nemocen. V zájmu výkonu funkce bra Tyšera je nutno, aby mu byl v Tř. přidělen vhodný byt aby se mohl  do Tř. v nejbližší době přestěhovati, poněvadž léčení jeho choroby v Majdaleně je spojeno s velkými potížemi.

19.15   Nováková Marie vdova po správci zámku bytem Jindřichohradecká 346 žádá o přidělení 4 zajatců pro zrýpání zahrady pro brambory. Práce by  trvala asi 1 den. Oznámit Valentovi.

Myslím,  pro soukromou potřebu nepřichází v úvahu.

20.05   Stráž u  nár. škol vojenského lazaretu převzalo dnešním dnem vojsko. Hlásí Boh. Matuška.

21.10   Komunistická strana Československa odbočka Třeboň navrhuje do M.N.V. své stoupence – Františka. Cvrčka – železničáře, Josefa Hanzala – zedníka, Jana Jaroše – zedníka a Františka Frantesa – železničáře (pátý člen  Jan Čábela)

Místnímu vojenskému velitelství odevzdáno 12 exemplářů vojenských služebních předpisů  (uložených v městs. muzeu – Hadač).
Náhledy fotografií ze složky Třeboň v květnu 1945

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist